Tri milióny z mestského rozpočtu na granty v oblasti školstva a športu

30. 1. 2007

          Grantové kolo na rok 2007, zamerané na aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a športu, vyhlásilo Mesto Trenčín. Spolu tri milióny korún vyčlenila vo svojom programovom rozpočte mestská samospráva na tieto účely a rozdelila na tri skupiny. Na podporu školstva, výchovy a vzdelávania je vyčlenených 500 tisíc korún, z dotácií na činnosť telovýchovné a športové kluby môžu čerpať dva milióny Sk a zvyšných 500 tisíc je určených na podporu výnimočných športových aktivít a reprezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí. 


          „Dotácie vo výške maximálne 70% z nákladov na projekt môžu získať podnikateľské subjekty, ale i živnostníci pôsobiaci na území mesta na základe spolu s povinnými prílohami vyplnenej žiadosti a za predpokladu, že majú splnené všetky záväzky voči mestu. Škála zamerania projektov je veľmi široká, počnúc skvalitňovaním vlastného vyučovania a vzdelávania, cez vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, moderného umenia, vzdelávanie s cieľom pomôcť uplatniť sa ľuďom na trhu práce, vzdelávacie aktivity v oblasti vedy a výskumu, až po aktivity v rámci prevencie pred drogovou závislosťou, násilím, kriminalitou a inými sociálno-patologickými javmi, ale aj na organizovanie kongresov, konferencií, seminárov a vzdelávacích podujatí v Trenčíne,“ vysvetľuje Ľubica Kršáková, pracovníčka Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne.


          Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, podpora širokého spektra súťažných, relaxačných a voľnočasových športových aktivít detí, mládeže a dospelých je cieľom grantového programu v oblasti športu. „Pri určovaní kritérií sme uprednostnili kluby zameriavajúce sa na výkonnostný rast detí a mládeže a reprezentáciu Trenčína na Slovensku i za jeho hranicami. Žiadatelia získajú podľa stanovených kritérií určitý počet bodov. Hodnota bodu sa vypočíta z objemu schválených finančných prostriedkov vydelením súčtu bodov jednotlivých telovýchovných jednôt a športových klubov. Maximálna výška dotácie pre jeden klub je 200 tisíc korún,“ približuje kritériá pre grantový program zameraný na šport Jozef Baláž, vedúci Útvaru školstva a sociálnych vecí MsÚ.


          Uzávierka prijímania žiadostí je 9. marca. Platné návrhy posúdi Komisia školstva a športu pôsobiaca pri mestskom zastupiteľstve a vybrané na základe platných kritérií odporučí na podpis primátorovi mesta. Bližšie informácie i tlačivá záujemcovia získajú na oficiálnej webovej stránke mesta www.trencin.sk alebo na Útvare školstva a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne (tel.: 744 57 97).+ Každý rok prijíma trenčiansky primátor najlepších športovcov mesta za uplynulé obdobie. Reprezentujú Trenčín na Slovensku i v zahraničí, viacerí z nich aj vďaka grantovému programu mestskej samosprávy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!