Trenčín ocenil pri príležitosti Dňa učiteľov svojich pedagógov

28. 3. 2008

Pri  príležitosti Dňa učiteľov Mesto Trenčín už tradične oceňuje prácu vybraných pedagógov, aby tak aj morálne ohodnotilo dosah ich práce. Tento rok nebol výnimkou a v obradnej sieni Mestského úradu v Trenčíne sa stretli dvanásti ocenení pedagógovia spolu s predstaviteľmi Mesta Trenčín a pracovníkmi Útvaru školstva a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne.


 


V úvode primátor Branislav Celler pripomenul význam pedagogickej práce: „Stalo sa už dobrou tradíciou, že odkedy Mesto Trenčín prevzalo kompetenciu nad základnými a materskými školami sa tu stretávame, aby sme si pripomenuli vašu prácu a výsledky. Mesto Trenčín chce byť úspešným mestom, čo je úzko späté so vzdelávaním. Mesto má síce v kompetencii len materské a základné školy, ale toto je práve obdobie, kedy človek získava najdôležitejšie vlastnosti do celého života. Všetci ako sme tu veríme, že spoločne dokážeme pripraviť našich najmladších občanov do života a stále budeme skvalitňovať výchovu a vzdelávanie v našich školách a našim žiakom sa bude v živote dariť. Učiteľom chcem poďakovať, želám veľa ďalších úspechov a spokojných žiakov. “


 Jozef Habánik, štátny tajomník Ministerstva školstva SR, ocenil prácu všetkých pedagógov aj prácu mesta: „Čo sa týka spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Mestom Trenčín a vďaka pánovi primátori máme nadštandardnú spoluprácu. Dúfam, že sa to prejaví v lepšej vybavenosti škôl a školských zariadení.“ Ďalej oboznamoval učiteľov s jednotlivými prvkami školskej reformy a poďakoval im za ich prácu. Poslankyňa a členka Komisie školstva, športu a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne Marta Blahová, bývalá pedagogička, prítomných dojala svojím príhovorom, kde okrem iného povedala: „Učitelia sú veľmi bohatí ľudia, pretože čím viac šťastia a lásky deťom dávajú, tým viac sa im jej vracia.“


 


Ocenení pedagógovia:


 


Mgr. Paulína Ripková


Základná škola, Bezručova 66


Viac ako 30 rokov sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov. Najskôr pôsobila v materskej škole, v súčasnosti odovzdáva svoje bohaté pedagogické skúsenosti v Základnej škole na Bezručovej ulici.


Pani Ripková patrí k pedagógom, ktorí svojimi odbornými, ale hlavne ľudskými hodnotami dokážu motivovať žiakov aj ich rodičov k systematickej a cieľavedomej práci. Je tvorivou učiteľkou, inovačné metódy prezentuje aj v celoškolských aktivitách Noc s Andersenom, Čítanie s Osmijankom, Ondrejský večer, korčuliarsky kurz. Angažuje sa v environmentálnej výchove a dramatickom krúžku.


 


Mgr. Mária Novotná


Základná škola, Hodžova 37


Mária Novotná dlhodobo dosahuje veľmi vysokú úroveň vyučovania. K žiakom sa správa ako k rovnocenným partnerom – je priateľská a láskavá, ale aj prísna a spravodlivá s dostatkom povzbudenia a pochvaly, ktoré sú potrebné pre pozitívne zvládnutie vyučovania.


Veľmi úzka je jej spolupráca s rodičmi detí, ktorí sú s jej prácou dlhodobo veľmi spokojní.


Kreativita, literárne a výtvarné schopnosti, zručnosti a talent žiakov prezentuje pravidelne v školskom časopise a v rôznych súťažiach, v ktorých dosahuje so žiakmi veľmi dobré výsledky. Venuje sa rozvoju čitateľskej gramotnosti detí, učí žiakov pracovať s textom a rozvíjať komunikačné schopnosti a tvorivosť. Navštevuje s deťmi Krajskú knižnicu v Trenčíne, zúčastňuje sa besied so spisovateľmi detských kníh, aktivít ako Noc s papučou, Noc s H. Ch. Andersenom.


Pani učiteľka Mária Novotná svojím duševným pokojom a pozitívnym postojom k životu prijíma všetko krásne, čo jej prináša každý nový deň v spoločnosti jej žiakov, ktorí sa stávajú jej deťmi.


 


Milica Ilčíková


Základná umelecká škola


Hudba je pre Milicu Ilčíkovú nielen chlebíčkom, ale i koníčkom.


Už  32 rokov sa venuje výchove a vzdelávaniu talentovaných žiakov v základnej umeleckej škole. Začínala v Bratislave, neskôr  Považskej Bystrici a Čachticiach. V roku 1986 prišla do Trenčína, kde pôsobí dodnes.                                                                    


Dennodenne preukazuje svoje pedagogické majstrovstvo v hre na klavíri, je obľúbenou medzi kolegami, deťmi a rodičmi.                                                                  


Pani Ilčíková pravidelne pripravuje talenty na klavírne súťaže, jej žiaci účinkujú na verejných koncertoch školy i mesta. Úspešne sa umiestňujú v krajských, celoslovenských, ale aj medzinárodných súťažiach ako je  Schneiderova Trnava, Klavírna Orava, Detský festival Jána Cikkera , Klavírna súťaž Dezidera Kardoša.


Pani učiteľka je výbornou klaviristkou a mnoho vystúpení a súťaží  žiakov sa uskutočňuje za jej klavírneho sprievodu. Na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina vo Vrábľoch už trikrát získala ocenenie „Najlepší korepetítor“. Svoje bohaté pedagogické skúsenosti odovzdáva svojim kolegom ako dlhoročná vedúca predmetovej komisie.


Pani Ilčíková dlhé roky hrá v  Komornom orchestri Mesta Trenčín a je členkou Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Trenčíne. 


Mgr. Margita Šajbanová


Základná škola, Dlhé Hony 1


Patrí medzi najkvalitnejších a najaktívnejších učiteľov školy takmer 37 rokov. Svoje profesionálne povinnosti si plní na vysokej profesionálnej úrovni. U žiakov dokáže vzbudiť záujem o učenie, i šport. Žiakov nielen vzdeláva, ale aj vychováva, za čo si právom získava obľubu žiakov a úctu rodičov.


Pedagogické majstrovstvo preukazuje na vyučovaní i mimo neho. Pre žiakov organizuje množstvo športových súťaží, turnajov, netradičných súťaží, organizuje besedy s významnými športovcami. Všetky tieto akcie sú pre žiakov nezabudnuteľným zážitkom a dobrou „školou do života“.


Pani Šajbanová vie nadchnúť aj v oblasti geografie. Pravidelne pripravuje žiakov na okresné i krajské olympiády, kde viackrát dosiahli vynikajúce umiestnenie.


Svojou nevyčerpateľnou energiou a entuziazmom je príkladom pre mladých kolegov. Životným optimizmom a elánom dokáže nadchnúť pre akúkoľvek prácu nielen svojich žiakov…


PaedDr. Ľubomíra Klobušiaková


Základná škola, Kubranská 80


Pani učiteľka venuje svoj profesionálny život výchove a vzdelávaniu žiakov I. stupňa. Jej práca sa vyznačuje cieľavedomosťou, konkrétnosťou a účinnosťou. Úspešne pripravuje žiakov na matematické súťaže, rozvíja v nich talent v umelecko-záujmovej činnosti. Aktívne sa zapája do tvorby školských kultúrnych programov. Počas svojej 30-ročnej praxe pôsobila ako učiteľka i ako zástupkyňa riaditeľa školy.


Pani Klobušiaková systematicky rozvíja svoje vedomosti ďalším štúdiom. Absolvovala špecializačno-inovačné štúdium informačno-komunikačných technológií a priebežné vzdelávanie etickej výchovy. Pripravovala a odučila metodicko-inštruktážne hodiny k modernizácii vzdelávacieho procesu.


Okrem odborných schopností si kolegovia vážia jej osobnostné kvality, ktorými dokáže vytvoriť príjemnú pracovnú atmosféru.


Prioritou pani učiteľky je výborný vzťah k deťom. Odzrkadľuje sa to v jej každodennej pedagogickej práci, humánnom prístupe k žiakom a kultivovaným vystupovaním k rodičovskej verejnosti.


Mgr. Mária Turčanová


Základná škola, Východná 9


Mgr. Mária Turčanová pracuje v Základnej škole na Východnej od roku 1991, pod jej pedagogickým pôsobením prešli stovky detí. Majstrovstvo pani učiteľky spočíva vo využívaní moderných tvorivých metód vo výchovno-vyučovacom procese, v primeranom prístupe ku všetkým žiakom s ohľadom na ich individualitu.


Pani Turčanová patrí k ľuďom, ktorí neustále hľadajú niečo nové, podnetné, tvorivé, čo by mohli využiť v práci s deťmi. Je koordinátorkou projektu Zelená škola a vďaka zanieteniu a iniciatíve pani Turčanovej škola tretíkrát získala medzinárodne uznávaný certifikát „Zelená škola“. Svoje vzdelanie si rozšírila o absolvovanie špeciálnej pedagogiky pre učiteľov, záverečnou prácou obhájila štúdium školského manažmentu, či e-learningovou formou absolvovala štúdium Kultúrne a prírodné dedičstvo inovatívnou formou. To všetko dokazuje, že nové trendy a technológie sú pre pani učiteľku výzvou, ktorú vždy rada príjme.


Je zreteľné, že práca s deťmi pani učiteľku Turčanovú napĺňa, dokáže skĺbiť lásku k nim s primeranou náročnosťou. A nároky kladie aj na seba.


Mgr. Mária Hollá


Základná škola, Ul. L. Novomeského 11


Mgr. Mária Hollá začala pacovať ako učiteľka pred 37 rokmi.


Ako učiteľka dosahovala vynikajúce výsledky v príprave žiakov na umelecký prednes poézie a prózy, jej žiaci sa pravidelne umiestňovali v okresných aj krajských kolách súťaží.


Nové progresívne metódy vo vyučovaní zavádzala ako vedúca metodického združenia. Od r. 1995 pracuje ako zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň. Svojím prístupom k práci pozitívne ovplyvňuje aj ostatných vyučujúcich.  Jej zásluhou škola už 11 rokov úspešne organizuje športovú olympiáda mladších žiakov, ktorá má úspech u detí aj ich rodičov. Je spoluorganizátorkou väčšiny podujatí  v škole, ale aj tých, ktorých sa zúčastňujú naši žiaci v rámci mesta, prípadne regiónu.


Presadzuje zdravý životný štýl, motivuje žiakov k pravidelnému športu a pohybu vôbec.


Mária Hollá je  výbornou učiteľkou,  ktorá sa  zapája do spoločenského diania v rámci školy i mimo nej. Jej prioritou je láska k deťom a k učiteľskému povolaniu.


Mgr. Mária Kamencová


Materská škola, Legionárska 37


Magistra Mária  Kamencová pracuje v školských službách od roku 1975.


Vo funkcii riaditeľky pôsobí 17. – sedemnásty rok.


Je významná svojou dlhoročnou kvalitnou pedagogickou a riadiacou prácou, ktorá je zameraná na využívanie nových progresívnych metód v predškolskej pedagogike. Svoje odborné pedagogické zručnosti si v priebehu svojho pedagogického pôsobenia  neustále zvyšuje odborným štúdiom na vysokej škole. Zúčastňuje sa odborných seminárov a školení, čím garantuje aplikáciu moderných foriem a metód vo výchovno – vzdelávacom procese.


Má výborné organizačné a komunikačné schopnosti, ktoré využíva v kontakte s rodičmi a širokou pedagogickou a občianskou verejnosťou, kde nachádza akceptovanie a podporu nielen pri materiálno-technickom vybavení školy, ale aj pri modernizácii výchovno – vzdelávacieho procesu.


Mgr. Zuzana Danková


Materská škola, Považská 1


Pani riaditeľka Danková pôsobí vo funkcii riaditeľky materskej školy od roku 2004.


Vyniká kvalitnou pedagogickou prácou s deťmi predškolského veku. V pedagogickom procese uplatňuje tvorivé a humanistické princípy. Jej empatický a priateľský prístup oceňujú deti, rodičia i celý kolektív.


Vo svojej edukačnej činnosti uplatňuje progresívne, alternatívne a netradičné postupy, ktoré narúšajú stereotyp. Vykonáva profesionálnu poradenskú a metodickú činnosť pre deti a pre rodičov.


V roku 2005 ukončila vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte v Bratislave – odbor predškolská a elementárna pedagogika. Profesionálne rastie aj prostredníctvom projektov zameraných na environmentálnu výchovu, spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami, je držiteľkou viacerých certifikátov.


Mgr. Eva Žatková


Materská škola, Šmidkeho 12


V oblasti predškolskej pedagogiky pracuje od roku 1979, z toho 14 rokov vo funkcii riaditeľky v Košiciach, Svinnej a Trenčíne.


Jej práca sa vyznačuje výbornými riadiacimi a pedagogickými schopnosťami.   V práci s deťmi využíva pani učiteľka nové progresívne metódy, predovšetkým v oblasti tvorivej  dramatiky, kde dosahuje veľmi dobré výsledky. Pôsobí ako vedúca klubu metodiky a podieľa sa na vypracovávaní odborných materiálov v oblasti predškolskej pedagogiky.


Pani učiteľka Eva Žatková sa po celý svoj život kariérne vzdeláva. Vedomosti a moderné poznatky využíva  v praxi.


V súčasnosti si svoje vysokoškolské vzdelanie dopĺňa rigoróznou prácou na Univerzite Komenského v Bratislave.


Mgr. Václav Janský


Základná škola, Veľkomoravská 12


Pán učiteľ Václav Janský je absolventom Pedagogickej fakulty v Nitre, aprobácie prírodopis – zemepis.


Prírode a jej ochrane venuje pán učiteľ Jánsky  všetok svoj voľný čas. V škole organizuje a pripravuje žiakov na biologickú olympiádu Poznaj a chráň, je koordinátorom environmentálneho programu Zelená škola, so žiakmi  sa zapája do programu Žabie taxi, Daj si vodu z vodovodu, Kúp si svoj strom. V čase letných prázdnin organizuje čistenie turistických chodníkov, navštevuje a fotografuje slovenské hrady a kaštiele.  Osobne navštívil 80 hradov a asi 250 kaštieľov.


O problematike ochrany prírody a kultúrnych pamiatok publikuje už 3 roky odborné články. Je členom ústrednej predmetovej komisie pre prírodopis a ekológiu pri Štátnom  pedagogickom ústave v Bratislave a podieľa sa na tvorbe nových učebných osnov z prírodopisu.


Mgr. Eva Masácová


Základná škola, Na dolinách 27


Pani riaditeľka Eva Masácová pracuje v Základnej  škole Na dolinách  od  jej vzniku  – 1973 až dodnes. Od roku 1997 je jej riaditeľkou.


Svoje pedagogické a manažérske skúsenosti a vedomosti, obohatené špeciálnou pedagogikou uplatňuje v riadiacej činnosti školy i v práci so žiakmi, rodičmi, učiteľmi i verejnosťou.


Pre jej profesionálny prístup k riešeniu problémov, pre jej ústretovosť, rozvážnosť a priateľskú povahu je   pedagogickým zborom akceptovaná.


Jej rukami prešlo niekoľko stoviek detí. Veľkou oporou bola a dodnes je aj deťom z detského domova. Mnohé z nich sa k nej prídu zdôveriť alebo poradiť aj po rokoch.


Jej celoživotné pôsobenie v školstve je prospešné pre všetkých a právom jej veľa detí hovorí: „naša druhá mama“.


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!