Trenčiansky luh by mal mať nové vodné rameno

14. 6. 2023

Trenčiansky luh je od roku 2021 obecným chráneným územím, ktoré je rozdelené na dve zóny. Zóna ochrany lužného lesa je bezzásahová. Rekreačno-vzdelávacia zóna je určená aj na aktívnejšie využitie. A práve táto časť bola premetom súťaže dvojkolovej krajinársko-architektonickej súťaže, ktorú mesto Trenčín vyhlásilo vo februári tohto roka.

Riešené územie má rozlohu asi 25 tisíc m2 a je vymedzené hrádzou a riekou Váh. Cieľom revitalizácie je vytvoriť priestor pre rekreačno-oddychové aktivity s komunitnými prvkami, ohniskami, malými ihriskami, s prvkami pre deti a rodiny, mobiliárom, či priestormi pre umelecké a komunitné aktivity. Zadanie odporúčalo akcentovať miesta, z ktorých sú atraktívne pohľady na hrad.

Do prvého kola súťaže prišlo 11 ponúk. V druhom kole sa posudzovali už len 4 súťažné návrhy. Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: Anna Dobrucká, Martin Baloga, Ingrid Kuľhová, Peter Kohout a Juraj Cirfus.

Zvíťazil návrh Viktórie Gáspár, Matúša Janotu, Richarda Kastela, Vladimíra Kováča, Martina Mišíka a Andreja Škrinára.

Tento návrh mal najkreatívnejší, silný koncept, ktorý vytvorením vodného ramena umožní luhu stať sa kvalitným verejným rekreačným priestorom prírodného charakteru celomestského až nadmestského významu. Vytvorenie ramena sprístupnení vodu Váhu v hravej a bezpečnej forme i pre deti. Návrh sa zdá byť reálny, akceptovateľný a finančne zvládnuteľný.

Je komplexný a najlepšie rešpektuje požiadavky mesta na vytvorenie zónovaného rekreačno-vzdelávacieho priestoru a priniesol aj nové relevantné podnety. Autori navrhli funkčné zóny od A (zóna hier), cez zónu B (spoločenská zóna) k zóne C (kľudová zóna) až po zónu D – prechodová zóna k bezzásahovému obecnému chránenému územiu Trenčiansky luh s pôvodným porastom.

Hlavným motívom návrhu je podpora ekosystému lužného lesa. Ako jediný vychádzal z historickej stopy vodných ramien Váhu. Navrhnutým vodným prvkom – ramienkom naznačujú niekdajšie rameno rieky. Ramienkom sa dostane voda z Váhu priamo do riešeného územia, ku stromom “lužného lesa”, čím sa podporí udržateľnosť a revitalizácia porastov. Navyše, ramienko sa stáva polyfunkčným prvkom, na jednej stane podporí ekosystém (v období sucha privedie do územia vodu) a na druhej strane bude prvkom urbanistickej štruktúry, nielen pre deti.

Privedením vody do územia sa návrh líši od ostatných a pre mesto ako investora prináša pridanú hodnotu nad rámec očakávaní. Zaujímavým momentom je i vybavenosť jednotlivých zón územia. Navrhnuté prvky umožňujú priehľadnosť bez bariérových prvkov. Vyšším objektom bude len terénna modelácia s amfiteátrom z materiálu z výkopov ramienka. Modelácia je navrhnutá pred hrádzou, nepôsobí ako bariéra a navyše odizoluje “dopravný prvok”, napr. parkovisko pre alternatívne dopravné prostriedky. Akcent v priestore budú tvoriť umelecké prvky (napr. náučné tabule alebo dočasné objekty z prírodných materiálov).

Tento návrh ruší komunikáciu popri Váhu. Územie sprístupňuje novou rampou z hrádze v nadväznosti na existujúcu rampu z Ul. Ľ. Stárka (pri križovatke s Piešťanskou). Zabezpečí tak prístup zo severu i z juhu. Cez navrhnuté rameno bude vybudovaný “pevný” brod, ktorý sprístupní vzniknutý ostrovček a bude tak možná jeho údržba. Viac informácií o súťaži, víťaznom i ostatných návrhoch z druhého kola nájdete tu.

Projekt revitalizácie rekreačno – vzdelávacej zóny Trenčianskeho luhu má spolu s revitalizáciou Parku Gen. M. R. Štefánika rozšíriť infraštruktúru pre kultúrne a spoločenské aktivity, ktoré pripravuje mesto aj vo vzťahu k titulu EHMK 2026.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!