Telefónne búdky sú z centra mesta preč

3. 5. 2022

Štyri nefunkčné telefónne búdky po veľkonočných sviatkoch konečne zmizli z centra mesta. Cesta k ich odstráneniu však nebola úplne jednoduchá.

Mesto bolo a stále je vlastníkom pozemkov, na ktorých stáli telefónne búdky. Boli tam umiestnené bez majetkoprávneho vysporiadania, bez zmluvného vzťahu a teda boli užívané neoprávnene. Navyše, posledné roky už neboli funkčné, plnili len funkciu reklamných stavieb.

Štyri prístrešky pre telefónny automat – dva na Štúrovom námestí, jeden na Hviezdovej ulici (pri budove mestskej polície) a jeden na Hodžovej ulici neboli označené menom a priezviskom, obchodným menom ani iným symbolom, ktorý by umožňoval identifikovať ich vlastníka. Vlastník reklamnej stavby je totiž povinný zabezpečiť jej označenie.

Vlastník neznámy

Štátny stavebný dohľad v rokoch 2017 a 2018 potvrdil, že prístrešky neslúžia pôvodnému účelu, telefónne automaty sú demontované a využívali sa výlučne len na reklamu. Mesto zistilo bratislavskú spoločnosť, ktorá zabezpečovala prenájom týchto reklamných plôch. Koncom roku 2017 ju vyzvalo, aby preukázala, že má oprávnenie na uskutočnenie reklamných stavieb na pozemkoch, kde sú umiestnené a že stavby sú zhotovené v súlade so stavebným zákonom. Spoločnosť v liste uviedla, že je len nájomcom prístreškov, no doklady o nájme nepredložila. Vlastníkom stavieb mala byť podľa nej firma so sídlom v Dominike, čo je ostrovný štát v Karibiku. Mesto vyzvalo ich prenajímateľa i predpokladaného vlastníka, aby preukázali vzťah, resp. vlastníctvo k nim s tým, že ak sa nepreukáže, že stavby sú zhotovené v súlade so stavebným zákonom, budú odstránené.

Mesto požiadalo Slovak Telekom o stanovisko k odstráneniu prístreškov pre telefónne automaty na území mesta. V ich odpovedi sa uvádza, že prístrešky nie sú ich majetkom a po zdemontovaní telefónnych automatov, kabíny nevyužívajú.

… a mohli sme konať

Vzhľadom na to, že vlastníctvo prístreškov nebolo jednoznačne preukázané, stavebný úrad nemohol nariadiť vlastníkovi stavby ich odstránenie. A tak mesto, vlastník pozemkov pod stavbami, využilo zmenu legislatívy a v roku 2018 podalo príslušnému stavebnému úradu ohlásenie odstránenia reklamných stavieb. Stavebný úrad na základe ustanovení stavebného zákona opätovne vyzval spoločnosť, ktorá vystupovala ako nájomca prístreškov, a tiež predpokladaného vlastníka stavieb, aby preukázali vlastníctvo k stavbám a že majú oprávnenie na uskutočnenie týchto stavieb, teda že stavby majú platné povolenia stavebného úradu. Nájomca stavieb na výzvu nereagoval. Predpokladaný vlastník búdok – firma so sídlom v Karibiku – nekomunikovala vôbec.

Príslušný stavebný úrad, ktorým je obec Skalka nad Váhom, vydal mestu Trenčín ako vlastníkovi pozemkov pod stavbami súhlas na odstránenie prístreškov. Búdky demontovali pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov. Náklady na odstránenie zaplatilo mesto, ktoré by si ich mohlo vymáhať od vlastníka stavieb, ale ten nebol nijako preukázaný.

 

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!