Takmer 30 percent trenčianskych domácností dlhuje za komunálny a drobný stavebný odpad

9. 8. 2006

          Mesto Trenčín eviduje za obdobie rokov 2002 až 2005 pohľadávky z paušálneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške takmer 17 miliónov Sk. Z toho fyzické osoby neuhradili 14 miliónov Sk a podnikatelia takmer 3 milióny Sk. Ani tento rok nie je situácia v rámci tejto poplatkovej povinnosti ružová. K 8. 8. 2006 sa nedoplatok vyšplhal na takmer 13 miliónov Sk, z toho fyzické osoby dlhujú približne 9,5 milióna Sk a podnikatelia 3,5 milióna Sk. Podnikatelia, ktorí vykonávajú množstvový zber, dlhujú 1,1 milióna Sk. Termín splatnosti pritom uplynul 31. 7. 2006.


          Ak si tieto čísla premietneme na percentná, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 8. 8. 2006 neuhradilo 29,6% trenčianskych domácností.


          Mesto Trenčín ako správca dane vyrubilo na tento rok občanom 27 554 platobných výmerov vo výške takmer 32 miliónov Sk. Podnikateľom prostredníctvom paušálneho poplatku vystavilo 2541 platobných výmerov vo výške viac ako 16,5 milióna Sk a 110 dohôd o vykonávaní a vyúčtovaní množstvového zberu vo výške necelých 2 milióny Sk.


          Výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 8. 8. 2006 predstavuje 50,2 milióna Sk, pričom občania a podnikatelia uhradili mestu, ako správcovi poplatku, z tejto sumy len 36,2 milióna Sk. V roku 2005 úhrada predmetného poplatku za uvedené obdobie dosiahla výšku približne 39 miliónov Sk..


          Malo by byť vo vlastnom záujme občanov a podnikateľov zaplatiť evidované nedoplatky, v opačnom prípade im hrozia sankcie. „Pri výrube sankcií musíme postupovať podľa platnej legislatívy, to znamená vyrubíme sankčný úrok z dlžnej sumy vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska, platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Sankčný úrok sa vyrubí za každý deň omeškania až do dňa platby. Sankčné úroky vyrubujeme aj za staršie nedoplatky. Napríklad za včas nezaplatené poplatky v roku 2004 už boli sankcie voči  neplatičom z predmetného  poplatku zvýšené o 50%,“ hovorí špecialista ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne Ján Margetín.


          V súčasnosti Mesto Trenčín upozorňuje občanov a podnikateľov na zaplatenie nedoplatkov, ktoré majú evidované a vysporiadanie vzniknutých nezrovnalostí prostredníctvom informačných prostriedkov, ktorými disponuje. 


          Zákon o správe daní a poplatkov ustanovuje, že pohľadávky nemusí vymáhať len mesto ale môže zabezpečiť vymáhanie aj prostredníctvom súdnych exekútorov. „Neplatičov priebežne odstupujeme na vymáhanie súdnym exekútorom. Mali by si uvedomiť, že súdny exekútor si vymáha aj trovy exekúcie, čo v konečnom dôsledku predstavuje pre poplatníka neplatiča výrazné predraženie. Výška trov exekúcie môže byť dokonca vyššia ako samotná výška pohľadávky,“ zdôrazňuje J. Margetín.


          V minulosti samospráva uvažovala aj o spolupráci so súkromnými firmami pri vymáhaní nedoplatkov. Tretie osoby však platná legislatíva nesplnomocnila vykonávať úkony smerujúce k vymoženiu daňových pohľadávok. Vymáhanie pohľadávok prostredníctvom tretích osôb bude mesto realizovať len pri nedaňových pohľadávkach.


          Vzhľadom na to, že Mesto Trenčín znížilo poplatok za komunálne odpady na rok 2006 zo 620 na 570 Sk na osobu a rok a podnikateľom zjednodušilo možnosť uplatnenia množstvového zberu je zámerom mesta vybrať poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v plnej výške. Prostredníctvom svojich odborných pracovníkov urobí všetky potrebné kroky na zabezpečenie výberu tohto poplatku.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!