Súťaž návrhov na revitalizáciu Mierového námestia

6. 4. 2005

Mesto Trenčín publikovaním oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania zo dňa 23. 11. 2004 vyhlásilo súťaž návrhov pod názvom „Architektonicko-urbanistická súťaž návrhov – Revitalizácia Mierového námestia v Trenčíne“. Súťažné podklady si vyžiadalo jedenásť záujemcov a štyria z nich predložili ponuky. Otváranie ponúk sa uskutočnilo 24. 2. 2005 a následný proces vyhodnocovania trval do 10. 3. t.r. Porota menovaná pre otváranie a vyhodnotenie ponúk odporučila obstarávateľovi neudeliť 1. cenu žiadnemu z uchádzačov z dôvodu, že ani jedna z ponúk nevyhovovala požiadavkám obstarávateľa, uvedeným v súťažných podkladoch. Uchádzači tak boli ocenení druhou až piatou cenou, resp. odmenou.   


Mesto Trenčín zrušilo vyhlásenú metódu verejného obstarávania zaslaním oznámenia o výsledku verejného obstarávania 31. 3. 2005 na publikovanie vo Vestníku verejného obstarávania a bude ďalej pokračovať metódou rokovacieho konania bez zverejnenia, pričom rokovať bude spoločne so všetkými uchádzačmi, ktorí sa zúčastnili súťaže návrhov. Predpokladaný termín oznámenia víťaza predmetnej akcie je mesiac júl t.r.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!