Stretnutie s rodičmi o zmene v systéme materských škôl

20. 3. 2008

Dňa 17. marca 2008 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Trenčíne stretnutie s rodičmi detí, ktorí sú alebo môžu byť dotknutí zmenami v štruktúre materských škôl v Trenčíne.


Na základe pozvania primátora Branislava Cellera sa približne tridsať rodičov zúčastnilo stretnutia s vedúcim Útvaru školstva a sociálnych vecí MsÚ Jozefom Balážom, riaditeľkou mestskej rozpočtovej organizácie Školské zariadenia Mesta  Trenčín Danicou Lorencovou a riaditeľkou MŠ na Legionárskej ulici Máriou Kamencovou.


Podstatou ich rozhovoru bol presun detí z MŠ na Ul. M. Nešporu do iných materských škôl, nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) má záujem rozšíriť priestory gymnázia. Budova uvedenej MŠ sa nachádza v jeho tesnej blízkosti a tento priestor potrebuje gymnázium pre svoj ďalší rozvoj. Záväzné stanovisko TSK o plánovanej investícii dostalo Mesto Trenčín vo februári, na základe čoho iniciovalo stretnutie s Radou MŠ na Ul. M. Nešporu, riaditeľmi škôl a tento týždeň aj všetkými dotknutými rodičmi.


Väčšina rodičov z MŠ na Ul. M. Nešporu má záujem umiestniť svoje deti v širšom centre, napriek tomu, že takmer tretina z nich je z iných častí mesta. Najväčší záujem je o najbližšiu  MŠ na Legionárskej ulici. Riaditelia všetkých materských škôl v Trenčíne boli upozornení, že deti z rušenej MŠ na Ul. M. Nešporu musia mať pri prebiehajúcom zápise, ktorý trvá do konca mesiaca, prednosť.


Z dotknutých 35 detí  sú k 19. marcu  už všetky  umiestnené do iných materských škôl.


Nespokojnosť však  na druhej strane  nastala u rodičov, ktorí predpokladali prijatie ich detí  do MŠ na Legionárskej ulici alebo iných v širšom centre. Niektorí rodičia tam mali podanú prihlášku už dlhší čas a napriek tomu, že podľa Vyhlášky MŠaV SR č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov je dieťa do materskej školy prijaté až rozhodnutím o prijatí riaditeľkou konkrétnej MŠ, predpokladali tak, že prijatie ich   dieťaťa bude automatické.


Podľa  D. Lorencovej sa bude pre každé dieťa hľadať individuálne riešenie, po spomínanom stretnutí s ňou rodičia neumiestnených detí mohli konzultovať svoje možnosti.


Mesto chce riešiť situáciu dohodou s rodičmi, nakoľko nie všetky deti, ktorých rodičia žiadajú o prijatie do škôlok v širšom centre, tam aj bývajú. Na druhej strane na sídlisku Juh, na Zámostí či na Sihoti majú v škôlkach  viac ako 100 voľných miest.


Mesto zaujme záväzné stanovisko k riešeniu situácie po 31. marci, čo je posledný deň na podávanie prihlášok  do materských škôl v Trenčíne a bude jasná ich obsadenosť. Podľa J. Baláža bude situácia všetkých rodičov a detí riešená priebežne a najneskôr do konca apríla rodičia musia mať definitívnu predstavu o umiestnení ich detí.


         Podľa slov primátora B. Cellera je výstavba novej škôlky v centre, ktorú požadovali na stretnutí niektorí rodičia, nereálna, keď v ostatných  je viac ako stovka voľných miest.  ,,Ak bude potrebné, pristúpime opäť k tomu, že pre škôlky budú vytvorené spádové oblasti. Sme v situácii, keď máme  dostatok voľných miest, teda môžeme umiestniť všetky deti, musíme však vyriešiť aktuálny  pretlak v škôlkach v širšom centre. Finančné  prostriedky, ktoré by si rodičia predstavovali investovať do výstavby novej škôlky, však  budeme potrebovať na skvalitnenie prostredia teraz fungujúcich šestnástich škôlok, nakoľko aj normy EÚ si budú vyžadovať z našej strany v najbližších rokoch zvýšené investície.“ dodáva k situácii primátor.


Mesto zároveň upozorňuje rodičov na mimoriadny význam prvého stretnutia rodičov detí MŠ v novom školskom roku. Práve na ňom sa schvaľuje vnútorný poriadok, kde môžu vzniesť svoje požiadavky na rozšírenie prevádzky napríklad v ranných alebo poobedňajších hodinách, nakoľko pracovný čas rodičov sa predlžuje.


/jm/


 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!