Štatistici zisťujú, aká je ekonomická situácia domácností

12. 10. 2023

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňujú na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023. Je súčasťou európskeho projektu Household Finance and Consumption Survey, koordinovaného Európskou centrálnou bankou. Zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Cieľom je získať spoľahlivé informácie o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 651 samospráv, medzi nimi aj Trenčín. Zisťovanie sa uskutoční v období od októbra 2023 do konca januára 2024 v takmer 4-tisíc domácnostiach.

V tomto období navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa. Je povinný preukázať sa osobitným poverením, ako aj pozývacím listom podpísaným výkonným riaditeľom NBS a predsedom Štatistického úradu SR.

„Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké účely nekomerčného charakteru,“ informuje generálna riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát Štatistického úradu SR Zlata Jakubovie.

Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

štatistické grafy ilustrácia

Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadĺženosť domácností či prístupnosť získania úveru.

Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!