SRA opäť pridelila Trenčínu dlhodobý korunový rating BBB+

29. 5. 2006

           Slovenská ratingová agentúra (SRA) už druhý rok za sebou pridelila krajskému mestu Trenčín dlhodobý rating BBB+ so stabilným výhľadom.


            Ako informoval výkonný riaditeľ SRA Rudo Autner, v kategórii transakcií v cudzích menách agentúra pridelila Trenčínu rating BBB so stabilným výhľadom. Krátkodobý rating Trenčína je S2, teda najlepšie možné hodnotenie pre subjekty s dlhodobým ratingom BBB+


            Priradené hodnotenie SRA odôvodňuje tým, že mesto Trenčín rešpektuje ciele a úlohy definované v základnom strategickom dokumente – Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. V zmysle plánu k prioritám rozvoja mesta na najbližšie obdobie patria podpora podnikania, zlepšenie kvality poskytovaných verejnoprospešných služieb a rozvoj infraštruktúry. „K ich napĺňaniu pristupuje mesto zodpovedne a kontinuálne, realizuje významné investičné aktivity, ktoré prispievajú k zvýšeniu kvality života občanov v meste,“ uvádza R. Autner. 


        Finančné hospodárenie mesta považuje agentúra za  dlhodobo stabilné. V roku 2005, tak ako aj v rokoch predchádzajúcich bolo hospodárenie mesta prebytkové, prebytok k ultimu roka 2005 predstavoval 41,9 mil. Sk. „Mesto Trenčín v súčasnosti dodržiava kritériá zadlženosti stanovené novými rozpočtovými pravidlami. Aj keď časť prijatých úverov je zdrojovo krytá úsporami, ktoré sa dosiahnu realizovaním investičných zámerov mesta, agentúra odporúča pri prijímaní ďalších návratných zdrojov financovania zvýšiť obozretnosť,“ upozorňuje sa v správe, vydanej agentúrou


              Určité riziká agentúra vníma v dôsledku zvyšujúceho sa objemu pohľadávok mesta po lehote splatnosti, ktorý rastie aj napriek tomu, že mesto pri vymáhaní svojich pohľadávok využíva všetky dostupné formy vymáhania. „Odporúčame, aby mesto pristupovalo razantnejšie k vymáhaniu pohľadávok, nakoľko kvalitné a efektívne inkaso a vymáhanie pohľadávok tvorí jeden z dôležitých predpokladov zachovania platobnej schopnosti mesta,“ znie rada v správe agentúry.


             Agentúra pozitívne hodnotí v roku 2006 ukončený procesný audit a proces implementovania jeho záverov. „Nová organizačná štruktúra je klientsky orientovaná a vytvorením klientskej zóny sa poskytuje občanom mesta vyšší komfort v procese vybavovania ich požiadaviek. Nová organizačná štruktúra znamená úsporu nákladov vynakladaných na chod mestského úradu a možnosť investovania ušetrených prostriedkov v prospech obyvateľov,“ konštatuje R. Autner.+ R. Autner (vpravo) oboznamuje v sídle agentúry trenčianskeho primátora B. Cellera s výrokom o ratingu mesta Trenčín.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!