Sprístupnenie Trenčianskeho hradu a lesoparku Brezina výťahom

7. 10. 2005

          Trenčiansky hrad patrí k najhodnotnejším historickým skvostom Slovenska. Návštevníci sa k nemu však dostanú len pešo. Z centra mesta po Farskej a Matúšovej ulici strmým „stupákom“, z lesoparku Brezina lesnými cestičkami zo všetkých svetových strán. Nie raz tento náročný terén odradil od návštevy najmä zahraničných turistov, zvyknutých na komfortnejší spôsob presunu alebo znemožnil návštevu hradu starším či imobilným záujemcom o históriu.


          Snaha sprístupniť Trenčiansky hrad všetkým obyvateľom mesta Trenčín a Trenčianskeho kraja, ale aj ostatným občanom Slovenskej republiky a zahraničným návštevníkom viedla Mesto Trenčín k myšlienke vybudovať na hrad a do lesoparku Brezina výťah. V súčasnosti je pripravený zámer sprístupnenia, ktorý posudzuje Ministerstvo životného prostredia SR podľa Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Do 19. októbra sa k nemu môžu vyjadriť aj občania mesta na Útvare architektúry a stratégie MsÚ, prípadne do konca tohto mesiaca svoje písomné stanovisko doručiť na MŽP SR.


           „V zámere sú spracované dva varianty sprístupnenia hradu a lesoparku výťahom,“ hovorí vedúca Útvaru architektúry a stratégie MsÚ Adriana Mlynčeková. „S prvým variantom vyslovil súhlas aj Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, s prirodzenou podmienkou archeologického výskumu v lokalite.“ Trasa výťahu by bola situovaná do veľmi strmého územia, výškový rozdiel medzi spodnou a hornou časťou predstavuje 73 m.


          Pri realizácii ktoréhokoľvek variantu by za obeť padli stromy  na ploche, predstavujúcej minimálne 870  a maximálne 1230 m². Podľa slov A. Mlynčekovej pri prvom variante by bolo potrebné odstrániť najviac stromov z átria za mestským úradom (bývalé letné kino), ktorý je jedným zo vstupov do lesoparku Brezina. Menej stromov by zmizlo z lesoparku, pretože jeho dĺžka je len 213 m a vedie cez bývalú hradnú priekopu, kde rastie menej stromov. Realizácia tohto variantu si však vyžiada aj úpravu chodníka a jeho oporných múrov.


          „Druhý variant počíta so zásahom do plochy parčíka za sochou Ľ. Štúra na Hviezdoslavovej ul. a väčším počtom vyrúbaných stromov na dlhšej, tristometrovej trase v lesoparku. Ich počet môžeme spresniť až po vypracovaní projektovej dokumentácie, šírka koridoru bezpečnostného pásma dráhy však predstavuje v oboch prípadoch štyri metre,“ hovorí A. Mlynčeková.


          Navrhovaná trasa výťahu vedie v I. variante od spomínaného átria popri hradobnom múre mestského opevnenia až do Čerešňového sadu. Druhý variant s dolnou stanicou v parčíku za sochou Ľ. Štúra má trasu navrhnutú vo väčšej vzdialenosti od hradobného múru a je ukončený vrchnou stanicou pri Mlynskej bašte, kde sa plánuje vybudovať v budúcnosti druhý vstup do hradu. „Dôležité bude zachrániť archeologické nálezy hovoriace o spôsobe života na hradnom brale,“ konštatuje architektka.


          Negatívne reakcie niektorých obyvateľov počas výstavby, spôsobené zvýšenou hlučnosťou, prašnosťou, nebezpečenstvom úrazov či výrubom stromov budú podľa tvorcov zámeru čiastočne eliminované technickými opatreniami počas výstavby. Po jej ukončení bude výťah pozitívnym stimulom na návštevu lesoparku a relax v príjemnom prírodnom prostredí, navyše výťah umožní pobyt v lesoparku aj telesne postihnutým a starším ľuďom, pre ktorých súčasný prístup predstavuje ťažko prekonateľnú bariéru.


          A. Mlynčeková sa pri porovnávaní oboch variantov prikláňa ku kratšej trase: „V prospech prvého variantu hovorí menší záber lesného pôdneho fondu, menší rozsah výrubu drevín, nižšie investičné náklady i menej rozsiahly zásah do archeologickej lokality.“  Členovia riešiteľského kolektívu zámeru navštívili počas jeho vypracovávania aj rakúske mesto Gussing, kde podobný výťah smeruje k miestnemu hradu a sú presvedčení, že prvý variant neovplyvní negatívne životné prostredie, naopak, bude prínosom pre všetkých obyvateľov i návštevníkov Trenčína.


          Ak Ministerstvo životného prostredia SR v zisťovacom konaní rozhodne, že predpokladaný negatívny vplyv na životné prostredie je málo významný či žiadny, Mesto Trenčín prikročí k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre územné konanie na sprístupnenie hradu a lesoparku Brezina výťahom.   


   


+ Trasa I. variantu by viedla aj cez bývalú hradnú priekopu, kde rastie menej stromov.   + Nástupná stanica pri II. variante by bola umiestnená v parčíku za sochou Ľ. Štúra.       

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!