Spojme sa pre Pekný Trenčín

15. 3. 2008

Čistota mesta vraj vypovedá o celkovej úrovni jeho obyvateľov, je odrazom myslenia ľudí, ktorí v ňom žijú. Táto starogrécka pravda je stále platná. Preto sa ľudia, ktorým záleží na tom, v akom prostredí žijú, pravidelne zúčastňujú na udržiavaní mesta. K lepšej informovanosti a organizácii v tomto smere má napomôcť kampaň Pekný Trenčín.


Na riešení čistoty v meste dlhodobo spolupracujú mnohé organizácie zaoberajúce sa odvozom a likvidáciou odpadu, záujmové združenia občanov a Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne. Iniciátorom myšlienky spojiť sa v spoločnom úsilí formou kampane s názvom Pekný Trenčín je Útvar marketingu MsÚ v Trenčíne. Jeho vedúca Renáta Kaščáková nám poskytla podrobnejšie informácie.


Separovanie odpadu


Každé mesto vyprodukuje denne tony odpadu. Tie neúprosne likvidujú životné prostredie a je len na nás, ako sa postavíme k problému, ktorý už musíme riešiť my, ale bude trápiť aj naše deti a vnúčatá. Ako veľmi ich odpadové „dedičstvo“ zaťaží, rozhodujeme my teraz. Mesto Trenčín preto v spolupráci s Považskou odpadovou spoločnosťou, a.s., postupne rozširujú počet kontajnerov na separovaný zber aj frekvenciu ich vývozu. Pre rodinné domy sú určené odpadové nádoby na komunálny odpad a papier. Bio odpad separujú v niektorých lokalitách a pripravuje sa projekt na rozšírenie zberu aj tohto druhu odpadu. Plasty patria do žltých kontajnerov. V okrajových častiach majú občania k dispozícii žlté igelitové vrecia na plasty, ktoré treba v stanovenom termíne vyložiť na chodník, príp. nehnuteľnosť, rozhodne však nie na cestu, kde by prekážali premávke. Následne dostanú do schránok ďalšie žlté vrecia. Termíny sú uvedené v harmonograme odvozu separovaného odpadu, ktorý pravidelne uverejňujeme v INFO. Naposledy bol uverejnený v čísle 4/2008 pre mesiace marec a apríl.


Začať treba od detstva


„Separovanie odpadu by sa malo stať úplne prirodzené a preto treba začať s výchovou už od detstva. Dôležitosť separovania  však treba pripomenúť aj starším generáciám, preto sme sa rozhodli pre kampaň Pekný Trenčín, ktorá je určená všetkým Trenčanom, nielen deťom“ povedala ku kampani Renáta Kaščáková.  Niektoré naše školy sa môžu hrdiť titulom Zelená škola. Na jeho získanie musí škola splniť niekoľko podmienok. Jednou z nich je aj separovanie odpadu. Mesto Trenčín plánuje pomôcť základným a materským školám v tomto smere postupným dodaním odpadových nádob určených na separovanie odpadu. Tie už budú označené aj logom Pekný Trenčín.


Pravidelné upratovanie


Veselé logo kampane sme uverejnili už v predchádzajúcich číslach pri harmonogramoch jarného upratovania. Nebolo to náhodou. Pravidelné jarné a jesenné upratovanie, ktoré Mesto Trenčín zabezpečuje v spolupráci s Považskou odpadovou spoločnosťou a.s. a spoločnosťou Marius Pedersen, je tiež súčasťou kampane za čistejšie mesto. POS a.s. zabezpečuje pristavenie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov a spoločnosť Marius Pedersen má na starosti  čistenie mestských chodníkov, ulíc a centra mesta.


Ostatné akcie


Do kampane Pekný Trenčín sa dajú zahrnúť aj mnohé iné akcie organizované v spolupráci s mestom alebo samostatne. Tieto práce by sme mohli hovorovo nazvať ako „nárazové“, pretože sú jednorazové a majú presne stanovený rozsah a termín. Ide najmä o úpravu lesoparku Brezina, ktoré riadia lesní odborníci z Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o., Trenčín. V minulom roku bolo upravené bezprostredné okolie rieky. Pracovníci Povodia Váhu odstraňovali predovšetkým kroviny a uschnuté konáre stromov, ktoré by v prípade zvýšenej hladiny rieky bránili plynulému prietoku vody. Zároveň vyčistili hrádzu od prevažne  plastového odpadu. Členovia Slovenského rybárskeho zväzu, MO Trenčín, sa zamerali na vyčistenie okolia jazierka na ostrove a časti nábrežia Váhu v tejto lokalite. Do upratovania sa zapojili aj žiaci niektorých základných a stredných škôl, čo zorganizovalo Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., ktoré významnou mierou prispieva k čistote mesta. Práce sa uskutočnili v čase jarného a jesenného upratovania. O všetkých akciách v meste chceme pravidelne informovať v našej novej rubrike Pekný Trenčín – dajte nám o nich vedieť!


 


Na nás záleží


Mesto Trenčín privíta všetky dobré nápady a iniciatívy, ktoré prídu počas roka, aj mimo termínov hlavného upratovania. Občanom aj organizáciám vyjde v ústrety poskytnutím napríklad vriec na odpad a po dohode aj ďalšou technicko-organizačnou podporou.  Začať by mal však každý od seba a svojho najbližšieho okolia. Čisté mesto budeme mať, ak sa dokážeme za túto myšlienku spojiť.                              (zm)


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!