Sčítanie obyvateľov Trenčína – výsledky

27. 1. 2022

Podľa výsledkov sčítania obyvateľov Slovenskej republiky, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, žilo v Trenčíne k 1. januáru minulého roka 54 740 obyvateľov. Z toho bolo 26 233 mužov (47,92%) a 28 507 žien (52,08 %).

Najpočetnejšiu skupinu Trenčanov, až 64,88 %, tvorili ľudia v produktívnom veku 15 – 64 rokov. Starších občanov s trvalým pobytom v našom meste evidoval Štatistický úrad SR k 1. 1. 2021 v počte 11 733 (21,43 %) a k tomu istému dátumu žilo v Trenčíne 7 491 detí do 14 rokov.   

Podľa jednotiek veku mali v skupine do 14 rokov najväčšie zastúpenie 2-roční chlapci a 10- ročné dievčatá, vo vekovej skupine od 15 do 64 rokov bolo najviac mužov vo veku 42 a žien vo veku 41 rokov. Vo vekovej skupine nad 65 rokov žilo v Trenčíne najviac 65-ročných mužov a 67-ročných žien.

K 1.1.2021 sa v našom meste k slovenskej štátnej príslušnosti hlásilo 98,98 % občanov, žilo tu 529 cudzincov a u 32 ľudí sa pri sčítaní nezistila štátna príslušnosť. Čo sa týka národnosti prevažovala slovenská (92,39 %), nasledovala česká (1,31 %), maďarská (0,18 %), ukrajinská (0,10 %) a ďalšie s minimálnym zastúpením obyvateľov.

Z hľadiska rodinného stavu prevažovali ženatí muži a vydaté ženy (41,40 %), slobodní tvorili 40,72 % z celkového počtu obyvateľov, rozvedení 10,69 % a vdovci (vdovy) 6,82 %.

Ak vynecháme deti do 14 rokov, ktoré ešte nemali ukončené základné vzdelanie, potom malo najviac Trenčanov vysokoškolské vzdelanie (26,89 %) a úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou (26,85 %).

V Trenčíne sa k 1.1.2021 hlásilo 49,34 % obyvateľov k rímskokatolíckemu vierovyznaniu, 4,88 % k evanjelickému, 0,75 % ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu. Bez náboženského vyznania bolo 35,54 % obyvateľov mesta.

Viac sa dozviete tu

Elektronické online samosčítanie obyvateľov sa uskutočnilo od 15. 2. do 31. 3. 2021. Do asistovaného sčítania zasiahla pandémia COVID-19 a konalo sa v posunutom termíne od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021. Obyvatelia uvádzali údaje k 1. 1. 2021.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!