Sčítanie obyvateľov, domov a bytov už v máji 2011

1. 2. 2011

Sčítanie sa uskutoční prvýkrát vo všetkých krajinách Európskej únie pri využití rovnakých, resp. podobných zisťovacích údajov. Tým sa zvýši porovnateľnosť výsledkov sčítania. Obyvateľom Slovenskej republiky bude prvýkrát poskytnutá alternatíva hlasovania. Buď vyplnia sčítací formulár v listinnej podobe alebo tak urobia elektronickou formou prostredníctvom stránky www.scitanie2011.sk.


V zmysle zákona sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov vykoná k 21. máju 2011 do sčítacích hárkov:


A) Údaje o obyvateľoch,


B) Údaje o byte,


C) Údaje o domoch,


do ktorých sa zaznamenajú údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. To znamená, že sa tam zapíšu všetky udalosti, akými sú narodenie dieťaťa, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a podobne, ktoré sa uskutočnia do spomínaného času.


Sčítanie vykonajú sčítací komisári, ktorých výber a výkon činnosti zabezpečia obce a mestá. Sčítacím komisárom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Sčítacieho komisára vymenuje starosta obce po jeho predchádzajúcom súhlase. Sčítací komisár je povinný preukazovať sa počas výkonu svojej činnosti, teda pri styku s občanmi, osobitným poverením starostu obce. V prípade žiadosti občana môže mu pomôcť pri vyplnení sčítacích formulárov.


Zákon zaväzuje sčítacieho komisára chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím. Sčítací komisár je povinný zachovať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil. Za výkon činnosti má sčítací komisár nárok na odmenu, ktorú vyplatí obec.


Počet sčítacích komisárov závisí od počtu vytvorených sčítacích obvodov. Sčítacie obvody vytvoria obvodné úrady podľa návrhu obcí pomerne k počtu obyvateľov, resp. pomerne k rozlohe obce. Jeden sčítací obvod by malo tvoriť 10 až 120 bytových domácností, čo znamená, že jeden sčítací komisár zabezpečí priemerne sčítanie 350 až 400 obyvateľov.


Údaje zistené pri sčítaní sú chránené zákonom a slúžia pre štatistické účely. Komplexné výsledky budú známe najneskôr v marci 2014.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!