Rybníček vetoval dotáciu pre Duklu

5. 8. 2011

Primátor Trenčína Richard Rybníček dnes vetoval dve uznesenia mestského zastupiteľstva z minulého týždňa, ktorými poslanci vypožičali zimný štadión HK Dukla Trenčín a.s. a zároveň jej navýšili dotáciu na 370 tisíc eur. Urobil tak po rokovaní Mestskej rady. Uznesenia sú podľa jeho slov nevýhodné pre mesto, navyše v schválenej podobe sú v rozpore so zákonom, na čo upozornila aj hlavná kontrolórka Libuša Zigová.


Návrhy uznesení predložil poslanecký klub Smer-SD. Podľa všeobecnozáväzného nariadenia mesta o poskytovaní dotácie mesto nesmie poskytnúť dotáciu subjektu, ktorý má voči nemu nevysporiadané záväzky. V čase konania zastupiteľstva mala Dukla dlh voči mestu vo výške 218 745, 61 eur, ktorý je predmetom Dohody o splácaní dlhu. Okrem toho po podpise dohody sa 15. júla stala splatnou ďalšia faktúra vystavená mestom za prevádzku tepelných zdrojov vo výške 13 339,38 eur.


Rybníček návrh považuje za nevýhodný pre mesto. Navyše nebol koncipovaný ako zmena rozpočtu, ktorá musí byť zverejnená vopred a odsúhlasená mestským zastupiteľstvom, takže neumožňuje vykonať presun peňazí v rozpočte na dotáciu Dukle. Medzitým hlavná kontrolórka mesta Libuša Zigová listom vedenie mesta a poslancov upozornila, že Dukla Trenčín porušila zmluvu o poskytovaní dotácie, keď mestu nevrátila nevyčerpanú časť dotácie z minulého roka vo výške 121 211,21 eur. Na predmetnú skutočnosť upozornila aj kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR.


Tak ako v návrhu o poskytnutí dotácie, tak aj v návrhu o schválení výpožičky zimného štadióna bol podľa právneho oddelenia mesta porušený zákon o obecnom zriadení, pretože mestské zastupiteľstvo nemôže poverovať úlohami prednostu úradu ani primátora. Môže len odporúčať alebo požiadať.


„Napriek vetu naďalej pokračujú rokovania s predstaviteľmi akciovej spoločnosti HK Dukla o podmienkach prenájmu a ďalšej spolupráce,“ konštatoval Rybníček, ktorý na rokovaní vyzval členov Mestskej rady, aby sa prestalo o hokeji diskutovať na politickej úrovni. „Považujem za oveľa dôležitejšie konštruktívne a manažérske rozhodnutia,“ dodal.


Čo schválili poslanci?


Hokejovému klubu od 1. augusta začne plynúť trojmesačná výpovedná lehota. Primátor Rybníček sa rozhodol zmluvu o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna vypovedať po tom, čo predstavitelia Dukly viac ráz avizovali, že nie sú schopní sami prevádzkovať štadión pri zníženej dotácii od mesta. Dvanásť mestských poslancov z 22 prítomných schválilo výpožičku zimného štadióna v prospech HK Dukla Trenčín na dobu určitú od 1. októbra do 31. decembra 2011.


Zároveň uložili prednostovi mestského úradu najneskôr do 15. septembra predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna HK Dukla Trenčín, pričom k tomuto návrhu bude predložené súhlasné písomné stanovisko príjemcu výpožičky so znením návrhu. Tiež mu uložili do 31. októbra predložiť na rokovanie návrh novej zmluvy medzi mestom a klubom s účinnosťou od 1. januára 2012, na základe ktorej bude novým prevádzkovateľom mesto Trenčín a na základe zmluvy sa usporiadajú podmienky využívania zimného štadióna spoločnosťou HK Dukla Trenčín tak, že táto bude schopná zabezpečiť dlhodobé fungovanie a rozvoj všetkých hokejových mužstiev Dukly Trenčín. K predloženému návrhu zmluvy pritom musí byť priložené písomné stanovisko spoločnosti HK Dukla Trenčín a.s.


V druhom bode dvanásti poslanci presadili poskytnutie dotácie pre spoločnosť HK Dukla Trenčín, a.s. vo výške 370 tisíc eur.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!