Rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

24. 2. 2006

          Na 20. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v tomto volebnom období privítal včera vo veľkej zasadačke mestského úradu primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER 24 členov poslaneckého zboru. Chýbal iba ospravedlnený Ján BEZÁK.


          V úvode poslanci zobrali na vedomie informatívne správy hlavného kontrolóra Mesta Trenčín Martina Bičana o výsledkoch jeho kontrolnej činnosti v za II. polrok 2005 a o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov v minulom roku. Občania mesta adresovali útvaru hlavného kontrolóra 23 sťažností, z toho 10 opodstatnených. Z 11 zaevidovaných petícií bolo ôsmim vyhovené, jednej nie a dve nie sú ešte v súčasnosti uzavreté.


          M. Bičan ohlásil aj výsledky kontroly, ktorú na podnet skupiny poslancov z novembra minulého roku vykonal na vyúčtovanie dotácií, ktoré Mesto Trenčín na zmluvnom základe poskytlo neštátnemu subjektu Centrum pre rodinu na prevádzkovanie sociálneho domu Krištof. Podľa jeho slov kontrolou nezistil závažnejšie nedostatky.


          V rámci majetkových prevodov poslanci MsZ v Trenčíne o.i. schválili odkúpenie stavebných úprav časti mestskej komunikácie na Štefánikovej ulici, ktorá získala vyššiu kvalitu výstavbou okružnej križovatky pri zábavno-obchodnom stredisku Max za 6,5 mil. Sk a kúpu štyroch rodinných domov a päť pozemkov v Orechovom, ktorých majitelia majú v súvislosti s modernizáciou železničnej trate nárok na nové domy. Mestské zastupiteľstvo vzápätí schválilo v zmysle uzatvorenej zmluvy predaj spomínaných nehnuteľností v hodnote 29,8 mil. Sk investorovi modernizácie železničnej trate, Železniciam SR.


           V ďalšej časti programu poslanci MsZ schválili novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o mestskej polícii, ktorou umožnili prijať na miesta operátorov monitorovacieho kamerového bezpečnostného systému MsP telesne postihnutých ľudí. Šesť handicapovaných občanov, ktorých pomôže vybrať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, tak od polovice marca zamestná Mesto Trenčín a zriadi pre výkon ich práce tzv. chránenú dielňu v priestoroch centrálnej budovy mestskej polície.


          Doteraz jediný čestný občan mesta Trenčín Vojtech Zamarovský sa možno čoskoro dočká nasledovníkov. Poslanci MsZ totiž schválili VZN o udeľovaní Čestného občianstva mesta, ale aj Ceny mesta, Ceny primátora a Čestných pôct mesta.


          V závere rokovania poslanci odobrili zriadenie Združenia krajských miest K 8, ktorého členom bude aj Trenčín. Doteraz „K-osmička“ fungovala len ako dobrovoľný diskusný klub primátorov krajských miest, ako združenie bude mať aj možnosť navrhovať príslušným orgánom riešenie problémov krajských miest. Mesto Trenčín sa na základe rozhodnutia poslancov stalo aj členom medzinárodnej asociácie Kruh priateľov opevnených miest so sídlom v Anglicku, ktorá združuje viac ako 150 členských miest z Európy a Ázie. Plnoprávnym členom sa môže stať akékoľvek obývané historické mesto, v ktorom sa zachovala aspoň časť či zvyšky pôvodného opevnenia.


          Poslanci na návrh svojho kolegu Eugena Szépa schválili vedeniu mesta odmeny za minulý rok.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!