Riešenie problematiky bioodpadov

2. 7. 2007

          Mesto Trenčín sa v septembri r. 2005 uchádzalo v rámci výzvy Iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA pre slovensko-českú hranicu o financovanie pilotného projektu na riešenie problematiky bioodpadov v meste Trenčín.


          Projekt sa napĺňal od podpisu zmluvy s Agentúrou pre regionálny rozvoj Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v júli 2006 do mája 2007. Dostal názov Štúdia riešenia problémov bioodpadov v meste Trenčín. Vychádzal zo záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z nášho členstva v Európskej únii a to znížiť množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) ukladaného na skládku. Partnermi projektu boli Región Biele Karpaty a zo zahraničia Statutární město Zlín. Finančný príspevok z EÚ na projekt činil 1 167 500 Sk. Z projektu boli financované i brožúry Kam s odpadom a Štúdia riešenia bioodpadov v meste Trenčín.


          „Realizácia projektu zlepšila environmentálne povedomie občanov Trenčína o možnostiach ďalšieho zhodnotenia bioodpadov všeobecne, t.j. odpadu zo zelene a kuchynského odpadu a komunálneho odpadu. Aktivitami sa ukázala zainteresovaným občanom Trenčína možnosť, ako dosiahnuť ešte väčšie množstvo separácie bioodpadu. Rozšírila sa spolupráca nielen so zainteresovanými občanmi, ale aj s inštitúciami zaoberajúcimi sa odpadovým hospodárstvom zo Zlína a Trenčína. Posilnilo sa partnerstvo jednotlivých odborov a útvarov životného prostredia Trenčína, Zlína a oboch krajov. Tento vklad obe strany určite využijú i pri ďalších spoločných projektoch v rokoch 2007–2013,“ zhodnotila projekt Viera Skopalová z Útvaru architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne.+ Ako ukazuje aj naša snímka, ešte ani zďaleka nie všetci obyvatelia Trenčína majú vypracované environmentálne povedomie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!