Revitalizácia vnútroblokov na Juhu prinesie viac zelene

31. 5. 2018

Trenčín uspel v 3. kola výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie Nenávratného finančného príspevku. Výzva sa týkala zlepšenia environmentálnych aspektov v mestách prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Mesto žiadalo o podporu dvoch projektov, v oboch prípadoch úspešne.

Na komplexnú revitalizáciu vnútrobloku J. Halašu získa necelých 760 tisíc eur a na vnútroblok Východná dostane mesto takmer 272 tisíc eur. Ide o 95 % z celkových oprávnených nákladov, pričom zvyšných 5 % doplatí mesto zo svojho rozpočtu.

V oboch prípadoch dôjde ku komplexnej revitalizácii vnútroblokov odstránením pôvodného mobiliáru a spevnených plôch a ich nahradením novými (komunikácie, ihriská, oddychové zóny). Pôvodné dreviny sa ešte doplnia o nové stromy, kry a zeleň, obohatenú aj o kroviny s jedlými plodmi.

V území sa budú integrovať prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami napomáhajúce adaptabilite územia mesta na klimatickú zmenu. V prípade vnútrobloku J. Halašu to bude v podobe vsakovacích kanálov, ktoré nahradia existujúce povrchové žľaby a v prípade vnútrobloku Východná pôjde o protierózne ryhy, do ktorých budú vysadené kroviny umožňujúce vsakovanie dažďovej vody.

Vo vnútrobloku J. Halašu budú vybudované aj herné a športové prvky s mobiliárom v oddychových miestach. Vo vnútrobloku Východná sa postaví detské ihrisko, šmýkalka, ktorá bude kopírovať svahovitý terén a komunikačná infraštruktúra s verejným osvetlením.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!