Regulácia parkovania na Juhu a Sihoti III a IV musí byť odložená

3. 7. 2019

Dôvodom je podnet Združenia domových samospráv z Bratislavy.

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 29. mája 2019 poslanci schválili VZN 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín, podľa ktorého s účinnosťou od 16. 9. 2019 mali byť do zóny s regulovaným parkovaním zahrnuté aj sídliská Juh a Sihoť III a IV.

Mestu Trenčín bolo 6. júna 2019 doručené oznámenie o začatí konania podľa § 19 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Konanie sa začalo na podnet Združenia domových samospráv, ktoré tvrdí, že povoľovacím konaniam na výstavbu parkovacích miest malo predchádzať konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Napriek tomu, že v žiadnom z územných ani stavebných konaní, voči ktorým smeruje podnet Združenia domových samospráv, počet parkovacích miest, ktoré majú byť vybudované, nedosahuje hodnoty (100 – 500 stojísk), pri ktorých by podľa zákona muselo byť vykonané zisťovacie konanie, v súlade so znením § 19 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je konanie začaté dňom doručenia podnetu Združenia domových samospráv.

Preto sa tak ministerstvo podnetom musí zaoberať a viesť konanie, výsledkom ktorého bude rozhodnutie, či stavby, voči ktorým podnet smeruje, budú podliehať posudzovaniu vplyvov podľa zákona 24/2006 Z.z. alebo nie (tzv. EIA). Stavebný úrad je podľa § 140c ods. 5 stavebného zákona povinný prerušiť územné, stavebné a kolaudačné konania vo vzťahu, ku ktorým je vedené konanie podľa § 19 zákona o posudzovaní vplyvov.  Napriek tomu, že k 16. 9. 2019 budú parkoviská na sídliskách Juh a Sihoť III a IV dokončené, nebude ich možné skolaudovať až do ukončenia konania na Ministerstve životného prostredia SR. Preto nebude na uvedených plochách možné spustiť reguláciu parkovania na sídliskách Juh a Sihoť III a IV v plánovanom termíne 16. 9. 2019. Mesto Trenčín túto situáciu nemá možnosť ovplyvniť. Návrh iného termínu spustenia regulácie parkovania na spomínaných sídliskách bude závislý od výsledku konania na Ministerstve životného prostredia SR.

Mesto Trenčín v konaní poskytuje potrebnú súčinnosť, no s ohľadom na procesné úkony a lehoty na ich vykonanie, ktoré musí ministerstvo  realizovať, nie je možné rozhodnutie očakávať skôr ako v auguste.

parkovanie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!