RainDROP – manuál na nakladanie s daždovými vodami

25. 5. 2007

          Úspešne sa v minulom období o finančné zdroje zo štrukturálnych fondov Európskej únie na projekt vypracovania manuálu s dažďovými vodami RainDROP  uchádzalo Mesto Trenčín spolu s partnerskými mestami Karviná (ČR), Krupferzell (Nemecko), Aharnai (Grécko) a Mikroregiónom Vsetínsko (ČR). V súčasnosti sú partneri tesne pred dokončením projektu, veď jeho oficiálne ukončenie je 30. júna. Predposledné pracovné rokovanie, na ktorom finalizovali záverečnú správu, sa tento týždeň konalo v Trenčíne.


          Nositeľom prvotnej myšlienky ešte pred podaním žiadosti o financovanie projektu bolo nemecké mesto Krupferzell a mikroregión Vsetínsko, ktorí hľadali ďalších partnerov pre naplnenie cieľov projektu. Vsetín a jeho región má k trenčianskemu regiónu stále veľmi blízko, kontakty sú veľmi dobré a prehlbujú sa, preto bolo logické, že Vsetínčania oslovili Trenčín a naše mesto sa stalo účastníkom projektu. Ďalší vývoj vyústil do spolupráce s Karvinou, ktorá sa napokon stala lídrom projektu a vďaka kontaktom na Technickú univerzitu v Grécku sa podarilo nadviazať partnerský vzťah aj so 150-tisícovým mestom neďaleko Atén, s Aharnai.


          Podľa vyjadrenia účastníkov trenčianskeho pracovného stretnutia, celý bývalý východný blok bol v minulosti riešený tak, že dažďové vody sa nenechávali v pôvodnom prirodzenom prostredí, kam spadli, ale boli odvedené kanalizáciou preč a čistené ako odpadové vody. Takáto koncepcia je už veľa rokov prekonaná, ale historicky tým, že všetky veľké mestá napr. dnešnej Višegrádskej štvorky boli budované na systéme jednotnej kanalizácie, sa tento systém vzhľadom na jeho rozsah a finančné náklady nedá meniť. Partnerské mestá sa preto zamerali na spracovanie manuálu, ktorý predstavuje ideový základ, na základe ktorého každé partnerské mesto bude vedieť povedať napr. prípadným investorom, aký by mal byť spôsob odvodnenia oblasti, o ktorú majú záujem a čo to pre konkrétneho investora bude znamenať. S príručkou môžu pracovať i odbory životného prostredia orgánov verejnej správy, ale aj samotné mestá a obce.


          Pre Trenčín bolo hlavným cieľom vypracovanie generelu kanalizácie mesta, ako základného dokumentu o kanalizačnej sieti resp. o odvodnení mesta. Generel posudzuje kanalizačné siete a systém odvodnenia a ideovo rieši hlavné problematické miesta, ktoré sa nachádzajú na kanalizácii. Koncom júna bude predložený laickej i odbornej verejnosti na pripomienkovanie.+ Zástupcov partnerských miest projektu RainDROP prijal v Trenčíne aj primátor Branislav Celler.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!