Prvý krok k utlmeniu dopravy na Palackého ulici

23. 3. 2006

          Polyfunkčný objekt s obchodnými i reštauračnými priestormi a 250-timi parkovacími miestami postaví na mieste dnešnej budovy na Palackého ul. 29 súkromný investor. Mesto Trenčín mu odpredalo svoj 5/8 podiel na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v lete minulého roka.


          O asanácii rozhodol Spoločný obecný úrad v Trenčíne na základe žiadosti majiteľky objektu. „Ako dôvod vo svojej žiadosti uviedla narušenie statiky objektu do takej miery, že by sa oprava nedala zrealizovať, iba ak by sa neúmerne predražila. Len záchrana súčasného objektu by stála 41 mil. Sk, zbúranie vyjde na 36 mil. Sk,“ uviedla prednostka spoločného obecného úradu Mária Pavlíková. Búracie povolenie nadobudne koncom marca právoplatnosť s podmienkou, že majiteľka umožní bezplatné užívanie priestorov časti budovy základnou umeleckou školou až do doby, pokiaľ Mesto Trenčín nenájde vyhovujúce náhradné priestory. V praxi to znamená, že vlastné búranie môže nastať, až keď objekt opustia žiaci ZUŠ.


          Budova sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta, ale nie je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. V záväznom stanovisku Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne konštatuje, že po zhodnotení stavu nosných konštrukcií nie je možné navrhnúť vhodnú sanáciu a opravu jestvujúceho objektu tak, aby stavba spĺňala základné požiadavky na bezpečnú prevádzku a zachovala primeranú úžitkovosť a návratnosť investícií, preto odporúča objekt odstrániť. Podľa pamiatkarov najvýhodnejšie je odstránenie objektu a na pozemku postaviť novú stavbu pre využitie a účel, ktorý bude v súlade s charakterom a využitím pozemku, ktorý je situovaný v centrálnej mestskej zóne.


          Poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli o odpredaji mestského podielu ďalšiemu vlastníkovi. „Kúpnu cenu sme stanovili s prihliadnutím na znalecký posudok a ceny pozemkov v meste. Predstavovala 5 437 500 Sk, čo je vyššia cena, aká bola stanovená v znaleckom posudku. Podľa platnej legislatívy Mesto Trenčín muselo ponúknuť objekt spoluvlastníkovi, až keby ten neprejavil záujem, mohlo ho predať s vecným bremenom na základe súťaže iným záujemcom. Spoluvlastník však cenu akceptoval. Kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 12. 7. 2005,“ vysvetľuje postup samosprávy Gabriela Vanková, vedúca útvaru majetku mesta.


          Nový vlastník mieni po zbúraní pôvodnej budovy investovať do výstavby polyfunkčného objektu. So svojím zámerom už oboznámil aj trenčianskeho primátora Branislava Cellera. Mesto sa totiž v procese stavebného konania vyjadruje ku každej novej stavbe. Ak nie je v súlade s územným plánom, môže jeho realizáciu zastaviť. „To sa v tomto prípade pravdepodobne nestane,“ hovorí primátor. „V centre mesta máme dlhodobé problémy s parkovaním a nám sa núka riešenie, ktoré tu ponúka vybudovať nových 250 parkovacích miest. Nové využitie daného priestoru s vchodom pre automobily z Hasičskej ulice bude mať veľký význam pre stred Trenčína. Bude to prvý krok k utlmeniu dopravy na Palackého ul. a k k čiastočnému vytvoreniu pešej zóny v tomto priestore. Investor sa navyše zaviazal, že dodrží všetky podmienky pamiatkarov, aby bola budova v súlade s pamiatkovou zónou.“


          Mesto Trenčín má vybraté aj náhradné priestory pre výtvarný obor základnej umeleckej školy, ktorý sídli v súčasnosti na Palackého ul. „Čo najskôr ich chceme umiestniť na Hviezdoslavovu ul., do susedstva materského centra Srdiečko. Je to voľný objekt vo vlastníctve mesta s plochou podobnou tej, ktorú výtvarníci využívajú dnes. Po drobných úpravách im môže dočasne slúžiť, kým sa neuvoľní niektorý z objektov, ktoré nám dostaneme  ako prebytočný majetok armády v kasárňach SNP,“ konštatuje B. Celler.


          Tento zámer pomôže aj investorovi k čo najrýchlejšiemu naplneniu jeho plánov, ktoré prezentoval na stretnutí s primátorom. A tie sú smelé – koncom tohto roku sprístupniť polyfunkčný objekt verejnosti.+ Neutešený stav objektu na Palackého ul. 29 (snímka hore) dokumentujú aj snímky z interiéru.
Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!