Projektové dokumentácie nám preplatí Európska únia

14. 3. 2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhovel žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na refundáciu vypracovania dvoch projektových dokumentácií týkajúcich sa revitalizácie verejného priestranstva.

Na projektovú dokumentáciu „Revitalizácie Ulice 1. mája – I. etapa“ ministerstvo schválilo nenávratný finančný príspevok 68 700 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 65 265 eur. Zvyšok, teda 5%, ide z rozpočtu mesta.

Cieľom je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenia a realizáciu stavby.

Revitalizácia Ulice 1. mája má zmeniť charakter ulice z dopravnej komunikácie na verejný priestor – bezpečný, komfortný a atraktívny. Ambíciou je upraviť ulicu tak, aby sa stala nielen pešou komunikáciou, ale aj miestom stretávania sa a oddychu, priestorom pre mestské podujatia typu výročných trhov a kultúrnych podujatí a akcií pre obyvateľov.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podporilo aj projektovú dokumentáciu „Revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského –  Sládkovičova“. V tomto prípade schválilo výšku nenávratného finančného príspevku  180 tisíc eur, z toho celkové oprávnené výdavky boli schválené  v sume 171 tisíc eur a zvyšok doplatí mesto zo svojho rozpočtu.

Táto pešia zóna je frekventovaným verejným priestorom, ktorý nadväzuje na historické centrum. Cieľom je, aby bol tento priestor, pobyt a pohyb v ňom, atraktívnejší a príjemnejší. Aby sa tu vhodne skombinoval frekventovaný pohyb s miestami oddychu. Rozsah riešeného územia je cca 13 600 m2. Na vyhotovenie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii pešej zóny Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova mesto vyhlásilo dvojkolovú anonymnú urbanisticko –architektonicko – krajinársku projektovú súťaž návrhov.

Nenávratné finančné príspevky na projektové dokumentácie sme získali v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!