Pripomienkujte Komunitný plán sociálnych služieb mesta

7. 5. 2018

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trenčín je vypracovaný na obdobie rokov 2018 – 2021 s výhľadom do roku 2030. Verejnosť ho môže pripomienkovať do 28. mája 2018.

Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trenčín samospráva napĺňa požiadavky legislatívneho rámca SR a deklaruje záujem o rozvoj sociálnych služieb na území mesta Trenčín ako nevyhnutného predpokladu pre ďalší nárast kvality života jeho obyvateľov.  Na zreteli má najmä najzraniteľnejších členov spoločenstva.

Obyvateľstvo mesta, ako prijímateľ sociálnych služieb, má pri tvorbe Komunitného plánu nezastupiteľnú úlohu. Svoje pripomienky k návrhu môžu ľudia posielať na adresu barbara.cincarova@trencin.sk .

Proces verejného pripomienkovania potrvá do 28. 5. 2018.

dokumenty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!