Primátori krajských miest chcú byť pri tvorbe zákonov

18. 2. 2008

K 8 na stretnutí v Prešove o vysporiadaní pozemkov, kompetenciách mestskej polície, investoroch a eure.


Zástupcovia krajských miest združených v K 8 apelujú na vládu, aby prijatím zákona urýchlene riešila nevysporiadané vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam, ktoré štát delimitoval na samosprávy, pričom sa odmietajú finančne podieľať na vysporadúvaní sporných pozemkov. Samosprávy tlačí čas, dôvodom je nárast cien nehnuteľností a potreba mať vysporiadané pozemky pri uchádzaní sa o európske fondy. Týka sa to hlavne pozemkov pod cestami, verejnými plochami, námestiami, školskými areálmi a športoviskami. Domáhajú sa priamej diskusie o paragrafovanom znení zákona a odmietajú odsúvanie tohto problému do polohy legislatívneho zámeru vlády. Za dôležitého partnera pri riešení otázky nevysporiadaných pozemkov považujú Slovenský pozemkový fond.


Podľa trenčianskeho primátora zástupcovia združenia K8 ďalej odmietajú sústavnú snahu Prezídia policajného zboru a Ministerstva vnútra SR okliešťovať právomoci mestských polícií. Naopak zámerom krajských primátorov je posilniť kompetencie a postavenie obecnej polície a preto pripravia vlastný návrh Zákona o obecnej polícii.  ,, Pre nás je neprijateľné, aby oblasti, ktoré sa bezprostredne dotýkajú bezpečnosti v mestách,  akými sú parkovanie, rýchlosť na sídliskách či bezpečnosť na priechodoch pri školách, by mala mať na starosti poddimenzovaná štátna polícia. Navyše keď naše skúsenosti hovoria, že priamo v mestách je spolupráca mestskej a štátnej polície bežná a bezproblémová.“ upresnil situáciu Branislav Celler.


Primátor Trenčína ďalej  zdôraznil, že znovuzavedenie odvodu za vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu môže mať nepriaznivý vplyv najmä na krajské mestá, pretože sa rozvíjajú rýchlejšie. Navrhovaná čiastka 500 Sk za vyňatý štvorcový meter je príliš vysoká a  termín pre zavedenie poplatku, 1. máj, je pre členov K 8 neprijateľný. ,,Požadujeme odložiť návrh na neskoršie obdobie a vydiskutovať dopady na mestá. Ďalej navrhujeme, aby sa tento poplatok  neuplatňoval na pozemky v intraviláne t.z. zastavanom území mest. V  nezastavanom území mesta t.z. extraviláne by mali byť od tohto odvodu oslobodené pozemky určené pre  stavby na bývanie, priemyselné zóny a parky, mestské  komunikácie, športoviská, cintoríny a iné, v územnom pláne zadefinované  verejnoprospešné stavby.“


Primátori krajských miest sa aktuálne vrátili aj  k problematike parkovania a státia na komunikáciách a parkoviskách. Prichádzajú s iniciatívou, aby podmienky parkovania a státia boli jednoznačne definované legislatívou.  Združenie K8 sa tiež vrátilo k téme spoplatnenia investorov, ktorí prichádzajú s investičnými návrhmi a tie zaťažujú prostredie miest, hlavne cyklus dopravy. V tomto smere budú tlačiť na vládu, príslušné ministerstvá a poslanecké kluby, aby ich prizvali ako partnerov na rokovania.  Na záver primátori prerokovali otázky súvisiace s prechodom meny na euro.


/sita,up/
Cieľom združenia K 8 je obhajovať záujmy krajských miest a ich obyvateľov,  spoločnými silami zabezpečovať rozvoj ich samospráv a koordinovať postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre svojich občanov. Členovia združenia, ktoré bolo zapísané do registra záujmových združení právnických osôb v decembri 2006, zastupujú približne 1,2 milióna občanov Slovenska. Ich cieľom je aktívne a dôrazne vstupovať do diskusie o kľúčových rozhodnutiach a aktivitách vlády SR, Národnej rady SR, ale aj ďalších orgánov, ktoré majú dopady na samotný výkon samosprávnych kompetencií, ale aj na životy ich občanov a miest v čo najširšom meradle.  


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!