Primátor ocenil učiteľov základných a materských škôl

10. 4. 2024

Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal primátor mesta Richard Rybníček 9. apríla 2024 v sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne štrnástim pedagogickým zamestnancom, ktorí pracujú v mestských školách a školských zariadeniach.

„Sme tu preto, aby sme vzdali hold vašej náročnej, no súčasne naplňujúcej práci s deťmi či žiakmi, ktorým svojou profesionalitou a ľudským prístupom otvárate dvere k poznávaniu, pomáhate im pri hľadaní si svojho miesta v živote,“ povedala na úvod slávnosti vedúca Útvaru školstva Mestského úradu v Trenčíne Ľubica Horňáčková.

Pripomenula aj to, že školy a školské zariadenia v našom meste si roky udržujú vysoký vzdelávací štandard, pretože vo vyučovacom procese využívajú vysokú progresivitu, ponúkajú deťom pomerne veľa možností využitia voľného času a nadštandardných možností tak v oblasti športu, ako aj v rôznych vzdelávacích projektoch. A to je zásluha aj tohtoročných ocenených pedagogických zamestnancov, ktorých na ocenenie primátorom navrhli riaditelia škôl a školských zariadení.

Primátor mesta vo svojom príhovore k oceneným vyzdvihol ich prácu z pohľadu neľahkej doby, v ktorej v súčasnosti žijeme. „Striedajú sa garnitúry, ktoré vymýšľajú nové reformy a nové spôsoby ako by malo vyzerať vzdelávanie a často ničia aj to, čo pred tým fungovalo,“ povedal Richard Rybníček s tým, že v zle nastavenom systéme sa ťažko žije, ťažko rozhoduje, ťažko pracuje. Oveľa viac však vychádza navonok vnútorná sila ľudí, ktorí v tom systéme fungujú. „Vo vašom prípade je to vnútorná sila učiteľov, učiteliek, riaditeľov, vychovávateliek a ľudí, ktorí zabezpečujú vzdelávací systém. Rodičia sa spoliehajú na vás a sú vďační za to, že ich dieťa má skvelú učiteľku, učiteľa, dobrú školu. To netvorí systém, to tvoríte vy, ľudia, jednotlivci a vaše výkony. Vaša oddanosť a láska k tej práci. Vaša užitočnosť pre naše deti, naše mesto a našu spoločnosť je absolútne kľúčová. Som rád, že môžem byť primátorom v meste, v ktorom sú takí skvelí učitelia ako vy,“ poďakoval oceneným za ich kvalitnú prácu a zaželal im pevné zdravie.

Ocenení pedagogickí zamestnanci

RENÁTA BEHANOVÁ

Renáta Behanová, ZŠ Dlhé Hony

Renáta Behanová zo Základnej školy Dlhé Hony sa už vyše tridsať rokov venuje výchove a vzdelávaniu žiakov 1. stupňa. K deťom je ústretová, kamarátska, ale trvá na pravidlách, ktoré si spoločne vytvorili. Ku každému pristupuje individuálne, rešpektuje jeho schopnosti a osobitosti. Dlhé roky pôsobila ako vedúca metodického združenia. Ako triedna učiteľka absolvovala so žiakmi množstvo výletov, exkurzií a škôl v prírode, aby ich aj formou zážitkového učenia naučila prijímať nové poznatky. Práci so žiakmi sa venuje aj vo svojom voľnom čase. Vedie čitateľský krúžok, v ktorom svoju lásku ku knihám hravou formou a pravidelnou návštevou knižnice prenáša aj na deti. Stovkám detí takto vštepila lásku k čítaniu.

IVETA FRAŇOVÁ

Iveta Fraňová, MŠ Na dolinách

Iveta Fraňová z Materskej školy Na dolinách je výborná učiteľka a výtvarníčka, ktorá dotvára estetickú stránku celej materskej školy. K deťom má veľmi pekný prístup, vždy je usmievavá, ale zásadová. Vyznačuje sa profesionálnym vzťahom aj k rodičom a kolektívu. Svojím prístupom k pracovným povinnostiam prispieva k dobrým výsledkom školy. Deti prichádzajú pod jej vedením kvalitne pripravené na vstup do 1. ročníka základnej školy. Je predsedníčkou rady školy. Každoročne organizuje akciu pre materskú školu – Lampiónový sprievod, z ktorej sa už stala tradícia. Tento rok sa do lampiónového sprievodu zapojilo vyše 450 účastníkov, ktorí prechádzali ulicami Zlatoviec.

ZUZANA JANTOLÁKOVÁ

Zuzana Jantoláková, ZŠ Veľkomoravská

Zuzana Jantoláková nastúpila na miesto učiteľky slovenského jazyka do ZŠ na Veľkomoravskej ulici po skončení štúdia na UKF v Nitre. Venuje sa aj vyučovaniu výtvarnej výchovy, všetky moderné a vynovené zákutia v škole majú jej dizajnérsky podpis. Svojou odbornosťou inšpiruje kolegov, pre empatické cítenie je obľúbenou a prirodzene rešpektovanou medzi kolegami a aj žiakmi. Jej srdcovkou je nielen krása umeleckého slova a všetko, čo sa spája s ľúbozvučnou slovenčinou, ale aj cestovanie za krásami slovenskými či zahraničnými.

SOŇA JEŽÍKOVÁ

Soňa Ježíková

Soňa Ježíková pracuje ako učiteľka materskej školy od roku 1986. V MŠ, L. Novomeského 11 pôsobí od roku 2003. Povolanie učiteľky vníma ako poslanie, ktorému venuje všetok svoj čas a záujem. Motivuje deti k výtvarným aktivitám, zapája sa s nimi do súťaží, kde už získali niekoľko ocenení. Aktívne sa podieľa na tvorbe školského vzdelávacieho programu, napomáha skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a podieľa sa na tvorbe inovatívnych učebných pomôcok. Jej odbornosť a osobnú angažovanosť v organizovaní celoškolských netradičných aktivít oceňujú kolegyne aj rodičovská verejnosť. Je spoluautorkou interných metodických listov školy a projektov, do ktorých je škola zapojená. Svoju výnimočnosť významne vniesla aj do zveľaďovania interiéru a exteriéru školy.

MARTA KÁKOŠOVÁ

Marta Kákošová

Marta Kákošová zo ZŠ, Kubranská vykonáva svoju pedagogickú činnosť 51 rokov. V jej pracovnom životopise sú aj základné školy na Hodžovej, Veľkomoravskej i Študentskej ulici. V ZŠ, Kubranská bola učiteľkou, zástupkyňou i riaditeľkou. Jej meno je spojené s matematikou a fyzikou, matematickými olympiádami či logickou olympiádou. Jej fyzikálne pokusy pripravené pre žiakov školy počas dištančného vzdelávania si stále môžete pozrieť na YouTube. Vďaka jej nasadeniu, zápalu a pochopeniu pre talentované deti, vznikli pred viac ako 20 rokmi v Trenčíne triedy pre vzdelávanie mimoriadne nadaných detí APROGEN, ktoré svojím významom presiahli rámec mesta a stali sa unikátom v rámci širšieho regiónu. Počas rokov, kedy pracovala najmä pre deti, sa stala synonymom energie, ochoty pracovať viac ako ktokoľvek iný, vzdelávať sa, hľadať cestu aj tam, kde na prvý pohľad nie je možná. Jej nadšenie pre učenie, otvorenosť novým metódam, hľadanie spôsobov ako deti viesť k objavovaniu krásy matematiky a fyziky je príkladom aj pre kolegov, ktorí sú ešte len na začiatku svojej pedagogickej praxe.

MARCELA KUPKOVÁ

Marcela Kupková, MŠ Kubranská

Marcela Kupková pôsobí 15 rokov v Materskej škole Kubranská 20. Učiteľstvo nie je pre ňu len práca, ale najmä poslanie. Jej práca má veľký význam nielen pre materskú školu, ale hlavne pre deti a ich rodičov. Je čestná, spravodlivá, priateľská, tvorivá, ochotná prijímať nové podnety. Vždy rada pomôže kolegyniam svojimi nápadmi a dobrými radami, vie byť dobrým poslucháčom a vytvárať priaznivú atmosféru. Podieľa sa na tvorbe školských dokumentov, športových aktivít, akcií pre deti a rodičov, pripravuje zaujímavé školské akcie a realizuje viaceré zmysluplné školské projekty. V súčasnosti vykonáva funkciu zástupkyne riaditeľky materskej školy a  riaditeľke je veľkou oporou a pomocou pri plnení náročných úloh vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu.

JANA MIKULČÍKOVÁ

Jana MIkulčíková, L. Novomeského

Jana Mikulčíková zo ZŠ, L. Novomeského absolvovala štúdium matematiky a chémie na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Celý život sa s nadšením a láskou venuje práci s deťmi, ich vzdelávaniu a výchove, snaží sa im ukázať krásu a logiku matematiky či zaujímavosti chémie. V rokoch 1985 až 2007 pôsobila ako učiteľka na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene. Po presťahovaní sa do Trenčína učila deti jeden rok v ZŠ, Na dolinách a od septembra 2009 až doteraz je jej profesijný život spojený so ZŠ na Ul. L. Novomeského 11. Náročnú prácu kompenzuje svojou záľubou – maľovaním obrazov, najmä s prírodnou tematikou, za čo bola aj ocenená. Za poctivú a svedomitú prácu, ktorú počas 39 odpracovaných rokov v školstve odviedla, jej patrí uznanie a srdečné poďakovanie.

DANA MITICKÁ

Dana Mitická, ZŠ Východná

Dana Mitická zo ZŠ, Východná od r. 2015 pracuje ako učiteľka anglického jazyka. Vždy pohotovo reaguje na nové trendy vo vyučovaní a presadzuje tvorivé metódy vo výučbe. Snaží sa, aby žiaci nepociťovali strach komunikovať a aby v sebe našli vnútornú motiváciu a chuť učiť sa cudzí jazyk. Pravidelne pripravuje olympiádu v anglickom jazyku. Už počas štúdia na Pedagogickej fakulte v Trnave sa venovala trénerstvu krasokorčuľovania. Po štúdiách pôsobila 11 rokov ako trénerka v Spojenom kráľovstve, bola trénerkou krasokorčuľovania a powerskatingu v Kraso Trenčín a Hokejovej škole Mariána Gáboríka. Od roku 2015 pôsobí ako rozhodkyňa a technická kontrolórka pretekov organizovaných Slovenským krasokorčuliarskym zväzom. Od r. 2022 je medzinárodnou rozhodkyňou pretekov organizovaných Medzinárodnou korčuliarskou úniou. Na tomto poste pôsobia len dvaja Slováci.

MONIKA MOŤOVSKÁ

Monika Moťovská

Monika Moťovská celý svoj život zasvätila jedinej Základnej škole, na Bezručovej ulici v Trenčíne. Pedagogické skúsenosti zúročila ako triedna učiteľka, vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov či pri práci so žiakmi v krúžkovej činnosti. Jej vysoká odbornosť ju predurčila na prácu v Ústrednej predmetovej komisii pre fyziku v ŠPÚ Bratislava, kde sa podieľala na tvorbe obsahu a výkonových štandardov pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda a spolupracovala na projekte Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre ZŠ a SŠ. Spolupracovala s NÚCEM pri tvorbe balíka testových úloh na celoštátne overovanie prírodovednej gramotnosti žiakov. Spolupracovala aj s ministerstvom školstva ako členka komisie na vyhodnotenie ponúk a nákup učebníc pre fyziku 9. ročník. Je spoluautorkou pracovných zošitov z fyziky pre 7. až 9. ročník a osemročných gymnázií. Spolupodieľala sa aj na úprave pracovných zošitov z chémie pre 7. až 9. ročník a osemročných gymnázií.

ZUZANA PUŠKÁROVÁ

Zuzana_Puškárová, MŠ Švermova

Zuzana Puškárová sa venuje vzdelávaniu a výchove detí predškolského veku už 38 rokov. Učiteľkou v MŠ, Švermova je od roku 2002. Svoju prácu vykonáva zodpovedne a svedomito, priateľský a ústretový vzťah má nie len k deťom ale aj k ich rodičom. Dominuje u nej ľudskosť a empatia, pre deti vie byť druhou mamou aj kamarátkou. Svojou veselou povahou a zmyslom pre humor navodzuje pozitívnu a tvorivú atmosféru. Má výborné organizačné schopnosti. Je iniciátorkou a realizátorkou aktivít a podujatí uskutočňovaných materskou školou. Divadielka hrané pani učiteľkou majú u detí veľký úspech, dokáže deti strhnúť k aktívnej a nadšenej spolupráci pri dramatizáciách rozprávok a príbehov. Kompetencie si rozširuje pravidelným vzdelávaním a získané poznatky uplatňuje vo svojej práci vo výchovno-vzdelávacích aktivitách. Niekoľko rokov je aj predsedníčkou rady školy.

MIROSLAVA ŠUJAKOVÁ

Miroslava Šujaková, CVČ Východná

Miroslava Šujaková nastúpila do centra voľného času ako čerstvá absolventka Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Svoje tvorivé umelecké schopnosti pretavuje do práce ako vo výtvarných, tak aj v tanečných záujmových útvaroch. Deti ju uznávajú a rešpektujú, má s nimi veľmi dobré vzťahy, svojim správaním je im vzorom. Pod jej vedením už získali veľa ocenení na tanečných a výtvarných súťažiach. A ako odmenu im venuje svoj čas aj mimo práce, formou výletov alebo exkurzií. Láska k tancu ju priviedla k myšlienke vytvoriť Trenčiansky festival tanca, ktorý úspešne organizuje už niekoľko rokov. K práci pristupuje zodpovedne, svedomito a dôsledne, nechýba jej chuť neustáleho profesionálneho rastu. Kolegovia si cenia jej optimizmus, zmysel pre spravodlivosť a čestnosť.

ZUZANA URBÁNIKOVÁ

Zuzana Urbániková, ZŠ Hodžova

Zuzana Urbániková zo ZŠ, Hodžova učí matematiku a hudobnú výchovu. Na matematike používa inovatívne metódy a aj za ich pomoci žiaci získavajú pozitívny vzťah k tomuto predmetu. Svoj voľný čas i víkendy, ak je to potrebné, venuje získaniu nových vedomostí a poznatkov pre prácu so žiakmi. Ňou vytvorené materiály ochotne poskytuje svojím kolegom. Z jej viacerých aktivít môžeme spomenúť nápaditú výrobu hudobných nástrojov, ktorá bola spojená aj s prezentáciou pre žiakov školy a ich rodičov, projekt „Maľovaná hudba“, kedy žiaci na hodinách hudobnej a výtvarnej výchovy vytvárali originálne partitúry detských piesní. Spolu so žiačkami, učiteľkami, maminami a babkami žiačok vyhotovili 138 háčkovaných chobotničiek pre predčasne narodené deti, škola ich darovala Fakultnej nemocnici v Trenčíne.

RÓBERT ZEMENE

Róbert Zemene

Róbert Zemene pôsobí ako pedagóg hry na husliach v Základnej umeleckej škole Karola Pádivého už 20 rokov. Za svoju kariéru vychoval množstvo skvelých huslistov. Niektorí pokračujú v štúdiu na konzervatóriách, na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, mnohí aktívne pôsobia v Komornom orchestri mesta Trenčín, ktorého je od roku 2004 umeleckým vedúcim. V ZUŠ K. Pádivého pôsobil aj ako zástupca riaditeľky školy a výrazne prispel k rozvoju školy aj ako graficky dizajnér. Je významným spoluorganizátorom kultúrneho života v meste, aktívne do neho zapája žiakov a učiteľov školy. Vedie rôzne komorné sláčikové zoskupenia a v súčasnosti aj komorný orchester ZUŠ K. Pádivého. So svojimi žiakmi sa pravidelne zúčastňuje na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. K jeho najväčším pedagogickým úspechom patrí titul Laureát Husľovej dielne v Žiline z roku 2017, ktorý získala jeho žiačka Simona Jandová ako jediná z Trenčína.

PETRA ZICHOVÁ

Petra Zichová, ZŠ Na dolinách

Petra Zichová pôsobí v Základnej škole Na dolinách 27 ako sociálna pedagogička od roku 2012. Na svojom profesionálnom raste pracuje od začiatku svojej kariéry. Za všetky ňou získané kompetencie zopár tých, ktoré v súčasnosti pomáhajú pri zvládaní vzťahov medzi deťmi navzájom, rodičmi a učiteľmi: Rovesnícke násilie, Praktické techniky práce s deťmi – Hrová a filiálna terapia, Všímavosť, Terapia zameraná na riešenie, Motivačné rozhovory, Metódy korektívnej práce smerujúce k multidisciplinárnemu prístupu a inklúzii v kontexte výchovy a vzdelávania. Vďaka nej uzrel svetlo sveta projekt Inklúzia vo výchovno-vzdelávacích procesoch a Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. V škole zriadila terapeutickú herňu, ktorá je prvou nielen v Trenčíne, ale aj v blízkom okolí. Vedie keramický krúžok. V oblasti komunikácie s tretími stranami, ako je kuratela, úrad sociálnych vecí a rodiny, polícia vždy komunikuje profesionálne a efektívne.

ocenení učitelia spoločná foto

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!