Primátor ocenil učiteľov mestských škôl

26. 5. 2020

Mimoriadna situácia spojená so šírením koronavírusu tento rok presunula aj tradičné marcové oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov. Uskutočnilo sa až dnes, v utorok 26. mája 2020, s takmer dvojmesačným posunom, v komornej atmosfére a s rúškami na tvárach.

Ani protiepidemické opatrenia však nič nezmenili na snahe vyzdvihnúť výnimočné znalosti a schopnosti ľudí, ktorí zasvätili svoj život práci s deťmi. Z rúk primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka si ocenenie prevzalo 12 pedagógov:

Mgr. Tatiana Vancová (ZŠ Bezručova 66) – Lásku k deťom zdedila po svojej matke, výbornej učiteľke, aj preto byť učiteľkou pre ňu nie je len práca, ale stalo sa to jej celoživotným poslaním. Vedenie školy vysoko hodnotí Tatianinu ochotu neustále sa vzdelávať. Po ukončení vysokoškolského štúdia pre primárne vzdelávanie v roku 1995 pokračovala rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky, neskôr informatickej výchovy, v roku 2017 ukončila 2. atestáciu. Vo svojom odbore priebežne sleduje nové trendy a pokúša sa hľadať inovácie, ako žiakom učenie zjednodušiť a spraviť ho zaujímavejším. Pani učiteľka si zodpovedne plní pracovné povinnosti, aktívne sa zúčastňuje na tvorbe a realizácii školských projektov ako Tajomná noc v škole, Noc s Andersenom, Písmenková víla, či organizuje školské kultúrne programy detí. Pri svojej práci sa snaží spoznať, pochopiť a maximálne akceptovať osobnosť svojich žiakov, ktorým tak pomáha vytvárať pozitívny vzťah ku škole a najmä k vzdelávaniu. Svojím zmyslom pre čestnosť a spravodlivosť, zároveň aj citlivosťou rieši výchovné problémy detí. Všetci zamestnanci školy si cenia jej úprimnosť, priateľskosť a trochu aj závidia najmä jej optimizmus a neustály zvonivý smiech, ktorým pozitívne ovplyvňuje svoje okolie.

Mgr. Alena Šimovičová (ZŠ, Dlhé Hony 1) – Školský špeciálny pedagóg  na základnej škole by mal byť osobnosťou, ktorá dokáže pomôcť žiakom a rodičom tak, aby sa aj deti s poruchami učenia či správania cítili dobre v kolektíve žiakov, aby zažívali úspech v učení, prežívali radosť zo školskej práce a tak z nich vyrástli zdravé a harmonické osobnosti. Pani Mgr. Alena Šimovičová  nesporne takouto osobnosťou je. Celý svoj profesijný život sa venuje deťom, ktoré potrebujú špeciálnu starostlivosť. Už počas štúdia na vysokej škole aktívne pracovala s nepočujúcimi deťmi i dospelými. Aj v súčasnosti príkladne pracuje so všetkými deťmi, ktoré potrebujú individuálnu špeciálno – pedagogickú starostlivosť. Spolupracuje s ostatnými špeciálnymi pedagógmi v Trenčíne, pomáha začínajúcim špeciálnym pedagógom, odovzdáva svoje skúsenosti prostredníctvom odborných prednášok. Je neodmysliteľnou súčasťou organizačného tímu školského speváckeho zboru. Trvalými atribútmi jej práce sú pracovitosť, dôslednosť, svedomitosť, láskavý prístup k svojim žiakom.  Vyniká príkladným pedagogickým taktom, dominuje u nej ľudskosť a empatia, čím si získava rešpekt i úctu žiakov, rodičov i kolegov.            

Mgr. Jaromír Felgr (ZŠ, Kubranská 80) –  Je telocvikár telom i dušou. Na škole pôsobí od roku 1990. K jeho úspechom patrí najmä dlhoročná zbierka titulov, ocenení a diplomov, ktoré žiaci získali pod jeho vedením za individuálne a tímové súťaže takmer vo všetkých športoch, ktoré sa dajú na pôde školy realizovať. Okrem vyučovania telesnej výchovy a prípravy žiakov na súťaže je sám aktívnym športovcom. Hrá futbal, tenis, stolný tenis, bedminton, florbal či basketbal. V neposlednom rade treba spomenúť, že ja platným členom volejbalového tímu školy a jeho nekompromisný servis je zárukou, že súperovi nepustia zápas len tak ľahko. Okrem toho je niekoľkonásobným majstrom okresu, a keďže ide o unikátnu súťaž, možno bez obáv povedať, že i majstrom sveta v bowlingu učiteľov. Práve vďaka jeho ochote potlačiť mládež k výkonom, ochote cestovať so žiakmi na opačný koniec okresu bez ohľadu na počasie a kvalitu spojov sa škola z hľadiska športových úspechov dlhodobo zaraďuje na popredné miesta v hodnotení škôl Trenčianskeho okresu. V posledných rokoch je to opakovane štvrté miesto, čo je s ohľadom na dve športové školy pred nami naozaj vynikajúce. Pri príležitosti Dňa učiteľov mu želáme, aby mal ešte dlhé roky pevnú ruku, ostré oko, istý krok a vysoký výskok.

Eva Smatanová (vychovávateľka, ZŠ, Na dolinách 27) –  V školskom klube detí pôsobí už  tri desaťročia. Je to pani vychovávateľka, ktorú milujú deti aj rodičia. Je ako správna mamička. Aj láskavá, aj primerane prísna. Deti v jej klube sú vždy veľmi poslušné a poriadkumilovné. Milujú pani vychovávateľku hlavne pre jej spravodlivosť. Jej zameraním je najmä hudba, a aj preto sa priestormi školy často ozýva klavír a spev detí. Ľudové piesne, ktoré dnes už tak málo počujeme, odovzdáva našej mladej generácii. Nezanedbáva ani šport, ručné práce a prípravu detí na vyučovanie. Pani Smatanová za svojej pôsobnosti pripravila s deťmi veľa kultúrnych programov. Najmilšie sú vystúpenia ku Dňu matiek. Tie chytia za srdce a často mamičkám a babičkám vyhŕknu slzy šťastia, keď vidia svoje deti na javisku. Ocenenie ku Dňu učiteľov je pre ňu poďakovaním za dlhoročnú prácu.

Mgr. Janka Losonszká (ZŠ, Veľkomoravská 12) – Svoju pedagogickú dráhu  začala v septembri 1987 ako učiteľka pre I. stupeň vo vtedajšej Internátnej športovej škole na Ulici 9. mája, dnešná Základná škola Veľkomoravská. Jej rukami za roky pedagogickej praxe prešli desiatky detí, ktorým sa stala druhou mamou.  Učí žiakov nielen písať, čítať a počítať, ale vštepuje im lásku a úctu ku všetkému dobrému, k prírode a k Slovensku, pestuje ich vôľové a charakterové vlastnosti, formuje  zručnosti a vedomosti. V dobe počítačov, tabletov a mobilných telefónov vedie svojich (a nielen svojich) žiakov k láske k športu. V rebríčku športov sú u nej na prvom mieste loptové hry a špeciálne futbal. Vďaka jej oduševneniu k tomuto športu sa začali žiaci prvého stupňa pravidelne zúčastňovať tradičných futbalových turnajov McDonald´s Cup a MikulAS Cup, v ktorých aj jej zásluhou dosiahli nemalé úspechy a malí futbalisti našej školy sa tak dostali do povedomia v Trenčíne a okolí. Od minulého školského roka zastáva v škole funkciu koordinátorky Testovania pohybových predpokladov žiakov ZŠ.

Pani učiteľka Losonszká je obľúbená nielen u jej žiakov, ale má veľmi korektné vzťahy aj s ich rodičmi, ktorí jej vychádzajú v ústrety pri organizovaní rôznych mimovyučovacích aktivít. Vďaka rodičom z jej triedy bola ako prvá lastovička kompletne vybavená trieda novým nábytkom na mieru, čím sa naštartovala výmena nábytku v triedach  prvého stupňa našej školy.

Mgr. Miloš Somorovský (CVČ Trenčín) – Napriek tomu, že v Centre voľného času pracuje krátko, jeho prínosy sú neprehliadnuteľné. Ako predseda okresného klubu Slovenskej asociácie športu na školách v Trenčíne, organizuje každý rok vyše 80 športových súťaží na báze okresných, regionálnych, krajských až po majstrovstvá Slovenska. Zároveň je aj predsedom disciplinárnej komisie SAŠŠ, kde dohliada na spravodlivé disciplinárne konania. Pohybové zručnosti  detí rozvíja v športových záujmových útvaroch, kde k deťom pristupuje ako kamarát, s úsmevom a porozumením, ale zároveň si zachováva dávku profesionality a zásadovosti. Deti ho vnímajú ako vychovávateľa, s ktorým sa dá porozprávať, ktorý nekritizuje, nehodnotí, ale chápe a počúva. Svoj zmysel pre spravodlivosť vnáša aj do tréningov, kde vedie deti k rešpektovaniu pravidiel v duchu fair play a vzájomnej tolerancie.  Motivuje deti k pravidelnému športovaniu a formuje nielen ich zdravý životný štýl, ale ovplyvňuje ich trvalý vzťah k tejto činnosti. Miloš svoju prácu robí svedomito a zodpovedne. Sleduje nové trendy v športových aktivitách, zúčastňuje sa školení a ustavične hľadá inovácie, ktorými robí tréningy zaujímavejšími. Priateľským a pohodovým prístupom vytvára v našom ženskom kolektíve príjemnú pracovnú atmosféru, čo je v dnešnej uponáhľanej dobe vzácnosť.

Janette Strhárska, DiS.art (ZUŠ Karola Pádivého) – Na ZUŠ Karola Pádivého pracuje ako učiteľka tanca od roku 2001. Vyniká svojou dlhoročnou kvalitnou pedagogickou prácou, počas ktorej odovzdáva svoje bohaté pedagogické skúsenosti mladým tanečníkom. Jej tvorivý prístup vo výchovno-vzdelávacom procese a entuziazmus je vždy dobrým pomocníkom pre jej žiakov na ceste za objavovaním krás tanca. Vysoká odborná náročnosť sa odzrkadľujú na výsledkoch jej žiakov  pri reprezentácii školy. Pani učiteľka je multižánrová  učiteľka, pretože v ktorejkoľvek oblasti umeleckého sveta sa angažuje, všade dosahuje nadštandardné výsledky, či pracuje v divadle, v hudbe vo výuke hry na priečnu flautu či tanci. Žiaci pani učiteľky obohacujú svojimi výkonmi scénického tanca či tancami rôznych kultúr verejné kultúrne podujatia, koncerty, vernisáže, slávnostné schôdze a oslavy kultúrnych inštitúcii. Nezabudnuteľná je jej práca v školskom muzikáli Studňa lásky z roku 2017. Pani učiteľka  patrí k iniciatívnym učiteľom, ktorá miluje svoju prácu, svoju školu a je pre nás všetkých veľkým Človekom s veľkým a spravodlivým srdcom.

Beáta Rabinová (MŠ, Legionárska) – Je učiteľkou so 45 ročnou pedagogickou praxou, počas ktorej rozdávala svoju múdrosť, láskavosť a učiteľské majstrovstvo deťom. Vypracovala množstvo  projektov zážitkového učenia sa, prostredníctvom ktorých deti objavovali a získavali nové dimenzie  poznania.  Mimoriadne výsledky v priamej výchovno-vzdelávacej činnosti dosahuje i využívaním nových technológií a inovatívnych prístupov. Celý  život  s nadšením a láskou sa venuje práci s deťmi, ich vzdelávaniu a výchove. Jej humánny a tvorivý prístup vo výchovno-vzdelávacom procese je vždy dobrým pomocníkom pre deti na ceste k dosiahnutiu školskej zrelosti.  V kolektíve patrí k ochotným a iniciatívnym učiteľom. Svoju príslušnosť k učiteľskému povolaniu postavila vo svojom živote na veľmi dôležité miesto. Byť učiteľkou je pre ňu veľkou cťou a radosťou súčasne. Jej práca je vždy spájaná s takými vlastnosťami, ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, slušnosť, čestnosť, úprimný až materinský vzťah k deťom.

Zuzana Miturová (MŠ, M. Turkovej) – Učiteľskému povolaniu sa od roku 1980 venuje. Svoju prácu vykonáva zodpovedne a svedomito, je ústretová, ale zásadová, podieľa sa na dobrom mene školy. V materskej škole vedie krúžok  šikovných rúk a hravou formou oboznamovala deti s nemeckým jazykom. Materskú školu prezentuje aj na verejnosti na rôznych vystúpeniach s deťmi. Venuje sa výtvarne nadaným deťom, ktorých práce boli viackrát ocenené v rôznych súťažiach. Od roku 2012 spolupracuje s Pedagogickou a sociálnou akadémiou v Trenčíne,  dva roky zabezpečuje  praktické vyučovanie predmetu prax pre žiačky školy. Svoje bohaté vedomosti a skúsenosti využila na rozvoj profesijných kompetencií študentov a aplikáciu teoretických poznatkov do praxe. Nad rámec svojej pedagogickej práce píše 36 rokov  všetky zápisnice  z pedagogických rád  a pracovných porád. Už tretie volebné obdobie je členka Rady školy pri materskej škole, kde zastáva funkciu zapisovateľky. Pravidelne sa odborne vzdeláva, získané vedomosti uplatňuje v praxi, má záujem o vlastný profesijný rast a rozvoj.

Erika Čičmancová (MŠ, Na dolinách) – Svoju pedagogickú činnosť začala vykonávať v Materskej škole v Omšení v roku 1984. Učiteľkou Materskej školy Na dolinách sa stala v roku 1989. Počas svojej dlhoročnej praxe pracovala a pracuje vždy na 100 %. Ku každému  dieťaťu pristupuje individuálne a rešpektuje  jeho osobitosti. Pani učiteľka je pre svoje deti druhou mamou aj kamarátkou, je  im partnerom pri hrách a vzdelávacích aktivitách. Podporuje samostatné učenie sa detí prostredníctvom cieľavedome pripravených rôznorodých aktivít. Za svoju 35 ročnú prax získala dlhoročné pedagogické skúsenosti na profesionálnej úrovni. Vychovala a vzdelávala veľa detí, ktoré ju dodnes  zdravia a prihovárajú sa k nej už ako dospelí ľudia. Je veľkou milovníčkou zvierat a prírody. Kladný a ochranársky vzťah a postoje k prírode sa prostredníctvom rôznych aktivít snaží vštepovať aj deťom v materskej škole. V kolektíve učiteliek je veľmi obľúbená, je vzorom pre mladšie kolegyne, ktorým dokáže podať pomocnú ruku. Vždy bola skromná, svedomitá a pracovitá. Zodpovedným a príkladným prístupom k pracovným povinnostiam prispieva k dobrým výsledkom školy.

Mgr. Elena Kľocová (MŠ, Niva 9) – Ako učiteľka sa vyznačuje širokým okruhom záujmov – od folklóru, výtvarného umenia  a environmentálnych aktivít, ktoré využíva vo výchovno-vzdelávacom procese. Aktívne implementuje  environmentálny projekt MŠ „EKO na to?“ do edukačného procesu a následne prostredníctvom detí i do ich rodín. Trvalými atribútmi jej práce sú húževnatosť, nasadenie a skvelý prístup k deťom. Vyniká príkladným pedagogickým talentom, dominuje u nej ľudskosť a empatia. Presadzuje pozitívne pedagogické hodnoty, výchovu detskej osobnosti a otvorenú komunikáciu. K deťom je vždy ústretová, usmiata, kolegom nikdy neodmietne pomoc a radu. Ochotne pomáha organizovať rôzne kultúrne a športové podujatia v materskej škole. Svoj voľný čas neúnavne venuje deťom, ku ktorým osud nebol zhovievavý prostredníctvom nadácie „Úsmev ako dar“,  pomáha organizovať zimné a letné pobyty práve pre tieto osudom ťažko skúšané deti, ktorých sa už niekoľko rokov zúčastňuje a pomáha deťom a rodinám aspoň na chvíľku zabudnúť na nepriazeň osudu. Je presvedčená, že „pocitu, keď pomáhaš, sa nič nevyrovná…“.
 
Bc. Jana Švecová (MŠ, Stromová 3) – V školstve pracuje ako učiteľka materskej školy 15 rokov. Je oddaná svojej práci, s nadšením odovzdáva nové poznatky najmladšej generácii – deťom predškolského veku. Do edukačného procesu vnáša alternatívne metódy práce. Podporuje vzťah detí k poznávaniu a učeniu formou hry. Pravidelne sa s deťmi  zúčastňuje rôznych výtvarných súťaží. S elánom vytvára nové pomôcky a prichádza s inovatívnymi nápadmi. K práci pristupuje zodpovedne, veľakrát nad rámec svojich povinností, má výborné organizačné schopnosti. Je iniciátorkou a realizátorkou aktivít a podujatí realizovaných materskou školou. Pracovala a pracuje ako triedny učiteľ, vedúca metodického združenia, je  niekoľko rokov predseda rady školy, úspešne vedie internetovú stránku školy. Je spoluautorkou viacerých úspešných projektov. Nechýba jej chuť neustáleho profesionálneho rastu prostredníctvom rôznych vzdelávaní a školení. Má skvelú povahu a zmysel pre humor. Svojou optimistickou náladou dokáže navodiť pozitívnu pracovnú atmosféru.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!