Primátor ocenil učiteľov

28. 3. 2018

Pri príležitosti Dňa učiteľov pozval v utorok 27. marca 2018 primátor mesta Trenčín Richard Rybníček do sobášnej siene Mestského úradu dvanásť pedagógov, aby im odovzdal ocenenie za ich kvalitnú prácu.


Slávnosť sa konala s cieľom vzdať hold náročnej práci s deťmi či žiakmi, ktorým svojou profesionalitou a ľudským prístupom učitelia otvárajú dvere k poznávaniu a pomáhajú im pri hľadaní ich miesta v budúcom živote.


„Ďakujem za všetko, čo robíte pre toto mesto,“ prihovoril sa oceneným primátor mesta. „Ďakujem za váš entuziazmus, za vašu trpezlivosť, za vašu výdrž, za vašu toleranciu, za snahu nevzdávať sa a bojovať za vyššiu úroveň vzdelávania v Trenčíne.


Oblasť vzdelávania v meste Trenčín je tou najvýraznejšou aj v rámci rozpočtu mesta. Keď si vezmeme prevádzkové a investičné náklady na vzdelávanie a šport za minulý rok, hovoríme o sume 18,2 milióna eur. Je to priorita, ktorá zostáva v meste Trenčín stále tou najväčšou. V minulom roku sme v rámci škôl, škôlok a športových areálov investovali viac ako jeden milión eur.“  Primátor mesta tiež poďakoval komisii školstva a riaditeľom škôl za spoluprácu.


V mene ocenených pedagógov sa prihovorila PhDr. Silvia Kozinková. „Byť učiteľom, to nie je povolanie. Byť učiteľom je poslanie, prostredníctvom ktorého pedagógovia odovzdávajú svoje skúsenosti a poznatky s láskou, trpezlivosťou a srdcom našej najmladšej generácii nášho mesta a tak ju pripravujú na budúci život. Základom našej práce sú hodnoty overené časom. Dnešné ocenenie je takisto pre nás novým záväzkom k tvorivosti a ďalšej motivácii. Verím, že vzájomná spolupráca pedagógov a mesta v nasledujúcom období bude prinášať len pozitívne výsledky, podporu a obohatenie v práci.“Na ocenenie primátorom mesta navrhli riaditelia škôl týchto pedagógov:


VIERA ČAJDOVÁ je mimoriadne tvorivou učiteľkou v Materskej škole Kubranská 20, Trenčín s 15-ročnou pedagogickou praxou. Do vzdelávacieho procesu vnáša alternatívne formy a metódy práce, ktoré obohacuje vlastnými pomôckami. Je iniciátorom a realizátorom školských aktivít a aktivít realizovaných s rodičmi, ako sú tvorivé dielne, vianočná besiedka, športová olympiáda. V rámci podpory zdravia a získavania správnych návykov zdravého životného štýlu detí, kolektívu a rodičov školy vypracovala, koordinuje a realizuje projekt „ Mama, ocko zacvičme si spolu,“ prostredníctvom ktorého škola získala moderné materiálne a učebné pomôcky. Minulý rok sa podieľala na vypracovaní projektu v oblasti environmentálnej výchovy detí: „Deň Zeme a Revitalizácia školského dvora“. V tomto období sa aktívne podieľa na vytvorení webovej stránky materskej školy, ktorú bude priebežne aktualizovať. Práci obetuje aj veľa svojho voľného času tvorbou nových pomôcok, zdokumentovaním práce školy pre rodičov a širokú verejnosť. K deťom a rodičom je veľmi ústretová, čím vytvára v triede príjemnú atmosféru a kolegom nikdy neodmietne pomoc alebo radu. Zodpovedným prístupom k pracovným povinnostiam prispieva k dobrému menu školy.Mgr. KAMILA GEJDOŠOVÁ je absolventkou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Prvé kroky na svojej pedagogickej ceste spravila v ZŠ na Ulici 1. mája v Trenčíne, v ZŠ Kubranská 80, Trenčín pôsobí od roku 2003. Svoje odborné schopnosti zúročuje najmä pri vyučovaní v triedach pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov na prvom stupni. Pútavé odovzdávanie vedomostí žiakom, individuálny prístup, kreativita i pedagogické nadšenie sú dôvodom, prečo má výborné vzťahy nielen so svojimi žiakmi, ale aj ich rodičmi i kolegami. Zanietenie pre šport demonštruje nielen v súkromí, ale aj na pôde školy, je organizátorkou korčuľovania žiakov APROGEN-u, lyžiarskych kurzov i škôl v prírode, ktoré sa tradične nesú v duchu pohybu a športu. Mnohí jej žiaci získali popredné umiestnenia vo vedomostných súťažiach na úrovni okresu i kraja a vo svete úspešných sa nestratili ani počas ďalšieho štúdia. Pani učiteľka sa aktívne zapája do projektov školy a aktivít organizovaných aj mimo vyučovania, za viaceré treba spomenúť najmä Deň rodiny, ktorý sa stáva tradičným stretnutím detí, rodičov a učiteľov na pôde školy. Nielen pracovné úspechy, ale aj ľudské vlastnosti, akými sú pracovitosť, skromnosť, ústretovosť, ochota kedykoľvek pomôcť tým, ktorí to potrebujú, dokresľujú profil jej osobnosti. 


Bc. ALENA GOLIANOVÁ pracuje v školstve od roku 1975, celých 43 rokov. V súčasnosti pracuje v Materskej škole, Šmidkeho 12 v Trenčíne. Je vynikajúcou a tvorivou učiteľkou. Do edukačného procesu vnáša alternatívne formy a metódy práce. Vo svojej práci preferuje individuálny prístup k dieťaťu. Podporuje vzťah detí k poznávaniu a učeniu formou hry. V rámci podpory zdravia a získavania správnych návykov zdravého životného štýlu bola iniciátorkou viacerých školských aktivít a aktivít realizovaných s rodičmi ako napríklad športové popoludnie s rodičmi pod názvom „Mama, otec cvičte s nami“. V rámci prípravy budúcich pedagógov bola vždy ochotná prijať praktikanta a odovzdať mu svoje získané vedomosti a poznatky. Popri zamestnaní si v roku 2010 zvýšila kvalifikáciu a dosiahla vysokoškolské vzdelanie. Jej prístup k práci, deťom, rodičom i kolegyniam je vysoko profesionálny, humánny, ústretový a priateľský. Za svedomitú prácu, ktorú počas odpracovaných rokov v materskej škole odviedla jej patrí uznanie a poďakovanie.Mgr. EVA JAMBOROVÁ vyučuje v základnej škole na Hodžovej ulici anglický jazyk. Spôsobom svojej pedagogickej práce je prototypom učiteľa, akých si vyžaduje súčasnosť. Podporuje u detí prirodzenú túžbu učiť sa, vedie ich k zodpovednosti, na dosiahnutie vzdelávacích výsledkov využíva osobný a ľudský prístup. V komunikácii so žiakmi vytvára príjemnú atmosféru, vie žiakov zaujať, čo jej pomáha odovzdať im čo najviac vedomostí. Pani učiteľka je typom učiteľa, ktorý na žiakov výchovne pôsobí svojím správaním, je im vzorom, usmerňuje ich a dáva im rady v konkrétnych situáciách. Má s nimi veľmi dobré vzťahy, žiaci ju uznávajú, rešpektujú, cítia sa v jej spoločnosti príjemne a uvoľnene. Na vyučovacích hodinách často využíva moderné vyučovacie prostriedky, netradičné metódy, čím priťahuje záujem detí o predmet. Na spestrenie svojich hodín využíva aj časopisy v anglickom jazyku, vedie žiakov k vyhľadávaniu informácií z rôznych zdrojov. Pravidelne pripravuje talentovaných žiakov na olympiádu v anglickom jazyku. Jej hodiny anglického jazyka sa nesú v príjemnej atmosfére, čo oceňujú rodičia. Vedenie školy sa na ňu s dôverou môže kedykoľvek obrátiť s riešením problémov.GABRIELA KOTLÁRIKOVÁ začala svoju pedagogickú činnosť v roku 1979 v Hornom Srní. Pedagogickú kvalifikáciu si doplnila nadstavbovým maturitným štúdiom SPgŠ v Modre. Od roku 1981 pracuje nepretržite ako učiteľka v MŠ Ozeta, MŠ Merina, kde v rokoch 1989 – 1993 zastávala funkciu riaditeľky. Od roku 1993 pôsobí v MŠ, Jána Halašu 11 až dodnes. Vo výchovno-vzdelávacom procese dosahuje veľmi dobré výsledky, v práci je dôsledná a zásadová, na deti pôsobí kladne svojou osobnosťou, ľudskosťou a priateľským prístupom.  Pani učiteľka je tvorcom mnohých učebných pomôcok, neustále hľadá nové prístupy k deťom vymýšľaním nových hier a činností, so schopnosťou vyhodnocovať ich efektívnosť a prínos pre rozvoj dieťaťa. Za svedomitú prácu, ktorú počas 39. odpracovaných rokov odviedla, za tvorivý, empatický a individuálny prístup k deťom, za moderný výchovno-vzdelávací proces a za aktivitu v mimoškolských podujatiach jej patrí uznanie a poďakovanie.PhDr. SILVIA KOZINKOVÁ pracuje v školstve od roku 1982. Takmer tridsaťšesť rokov sa intenzívne venuje práci, ktorá jej prirástla k srdcu. Titul bakalár získala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v odbore sociálna práca. Pedagogické vzdelanie si rozširovala na Pedagogickej fakulte UK Bratislava v odbore predškolská pedagogika a  špeciálna pedagogika. V študijnom odbore špeciálna pedagogika získala rigoróznu skúšku a titul PhDr. / doktor filozofie /. Dokončila prvú aj druhá atestáciu a funkčné vzdelávanie, ktoré sú podmienkou vykonávania funkcie riaditeľky. Pracovala šestnásť rokov ako učiteľka v ortoptickej triede s deťmi s poruchami zraku. Tri roky bola zamestnaná na Mestskom úrade v Trenčíne na útvare sociálnych vecí. Od roku 2012 je vo funkcii riaditeľky Materskej školy, Stromová 3 v Trenčíne. Jej prístup k rodičom, deťom a zamestnancom je vysoko profesionálny, ústretový, empatický a priateľský. Svoje povinnosti vyplývajúce z funkcie riaditeľky si vykonáva zodpovedne a svedomito. Zameriava sa na skvalitňovanie podmienok  výchovno-vzdelávacej práce rekonštrukciou vnútorných  aj vonkajších priestorov materskej školy ako aj zapájaním sa do projektov na získanie finančných prostriedkov a rozvíjanie edukačných aktivít s deťmi. Projekty boli a sú zamerané na cvičenie a pohyb detí, starostlivosť o zdravie a dentálnu hygienu, triedenie odpadu a skvalitňovanie edukačných činností v oblasti hudobnej  a literárnej výchovy.  Povolanie učiteľky a riaditeľky  berie ako poslanie, ktorému venuje všetok svoj čas a záujem.  Prácu spája s odbornosťou, obetavosťou, tvorivosťou, slušnosťou a čestnosťou.  Za všetky roky pedagogickej, odbornej aj riaditeľskej práce sa prezentovala ako osobnosť s vysokým morálnym a profesionálnym kreditom.Mgr. ANDREA LABÁKOVÁ sa už tridsať rokov venuje výchove a vzdelávaniu žiakov 1.stupňa základnej školy. Počas dlhoročnej  praxe preukazuje svoje pedagogické kvality ako výborná elementaristka, s mimoriadnym vzťahom a láskou k učiteľskému povolaniu. Je tvorivá a progresívna v prístupe ku všetkým žiakom, osobitne sa venuje aj tým slabším, v snahe priviesť ich k úspechu. Kreativita pani učiteľky sa  neprejavuje len  na vyučovaní, ale aj v krúžkovej a mimoškolskej činnosti. Každoročne vedie krúžok pohybových hier, matematický krúžok, pripravuje svojich žiakov na hudobné, recitačné a matematické súťaže. Jej žiaci sa umiestňujú v rámci školy na popredných miestach. Svoje nevyčerpateľné nápady najradšej uplatňuje na hodinách matematiky, kde využíva hravé formy vyučovania a tak buduje u žiakov kladný vzťah k tomuto nie vždy obľúbenému predmetu. Pripravuje zaujímavé prezentácie a  pracovné listy nielen pre svojich žiakov, ale aj pre kolegov. Je  pravidelným prispievateľom  do Virtuálnej knižnice, kde uverejnila už  viac ako 300 súborov.  Jej námety sú bohatou  inšpiráciu  pre učiteľov, ktorí chcú vniesť do vyučovania niečo nové, zábavné a kreatívne. Počas celej svojej kariéry neustále prejavuje zodpovedný prístup k práci, spoľahlivo plní zverené úlohy, je pracovitá, svedomitá a nesmierne tvorivá. Za dlhoročnú prácu s deťmi v škole i v mimovyučovacom čase ju na ocenenie navrhol riaditeľ Základnej školy na Dlhých Honoch.MÁRIA NAGYOVÁ je učiteľka materskej školy s 36 ročnou pedagogickou praxou. Počas svojej práce rozdávala svoju múdrosť, láskavosť a učiteľské majstrovstvo deťom v Materskej škole v Hornom Srní, v Novom meste nad Váhom, v súčasnosti pracuje ako učiteľka v Materskej škole na Legionárskej ulici v Trenčíne. Vypracovala množstvo projektov zážitkového učenia sa, prostredníctvom ktorých deti objavovali nové dimenzie poznania. Mimoriadne výsledky v priamej výchovno-vzdelávacej činnosti dosahuje i využívaním nových technológií a inovatívnych prístupov. Celý život sa s nadšením a láskou venuje práci s deťmi, ich vzdelávaniu a výchove. Jej humánny a tvorivý prístup je vždy dobrým pomocníkom pre deti na ceste k dosiahnutiu školskej zrelosti. V kolektíve patrí k ochotným, a iniciatívnym učiteľom. Svoju príslušnosť k učiteľskému povolaniu postavila vo svojom živote na veľmi dôležité miesto. Byť učiteľkou je pre ňu veľkou cťou a radosťou súčasne. Jej práca je vždy spájaná s takými vlastnosťami, ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, slušnosť, čestnosť, úprimný až materinský vzťah k deťom.Mgr. IVANA POMAJBOVÁ absolvovala Strednú hotelovú školu v Piešťanoch, ktorá jej pomohla odhaliť, čomu sa chce v budúcnosti venovať, a to štúdiu jazykov.  Po skončení vysokej školy s aprobáciou anglický a slovenský jazyk ju lákali  diaľky a poznávanie niečoho nového, a tak svoje uplatnenie našla v Anglicku. Najskôr si vyskúšala prácu v Londýne, kde aj študovala, neskôr pôsobila v Nemecku. V roku 2011 nastúpila do Základnej školy na Bezručovej ulici, kde pôsobí dodnes ako učiteľka anglického jazyka a literatúry. Za najdôležitejšiu časť svojho zamestnania považuje priamu prácu s deťmi a odovzdávanie im svojich skúseností a vedomostí. Aktívne sa venuje príprave talentovaných žiakov na olympiády a súťaže, teší sa spolu s nimi z dosiahnutých úspechov. U pani učiteľky dominuje predovšetkým ľudskosť, empatia a chuť pracovať, čo oceňujú nielen žiaci, ale aj samotní kolegovia a v nemalej rade aj samotní rodičia. Svoje citlivé  a ľudské srdce využíva na pozitívne ovplyvňovanie svojho okolia, ktoré veľmi často strhne svojím neutíchajúcim elánom. Sama o sebe hovorí „som tímový hráč“ a toto tvrdenie je pre Ivanu Pomajbovú  výstižné. Vedenie školy vysoko hodnotí jej pracovitosť, spoľahlivosť, precíznosť a spolupatričnosť ku škole,  jej ochotu vzdelávať sa, zapájať sa do medzinárodných projektov ako Comenius či Erazmus, kde aktívne využíva nielen svoje jazykové znalosti zo študijných a pracovných pobytov, ale aj prácu s informačnými prostriedkami.Mgr. ADRIANA SOBKOVÁ bola na ocenenie pedagogického zamestnanca navrhnutá za Materskú školu Šafárikova 11, Trenčín, elokované pracovisko. Svoju profesionálnu dráhu začínala od roku 2000 ako učiteľka pre primárne vzdelávanie. Vysokoškolské štúdium ukončila na Pedagogickej fakulte, UKF v Nitre. V súčasnosti pracuje ako učiteľka pre predprimárne vzdelávanie. Vo svojej pedagogickej praxi sa intenzívne zameriava prevažne na oblasť pohybovej a tanečnej prípravy detí predškolského a mladšieho školského veku. Práve mimoškolská činnosť- vedenie krúžkov sú doménou jej dlhoročného pôsobenia. V rámci materskej školy je každoročne zapojená do projektu Deti sveta, ktorý je zameraný na komunikáciu detí v anglickom jazyku. Každoročné výsledky svojej práce aktívne prezentuje na rôznych kultúrnych, školských i mimoškolských podujatiach. Pozitívne ohlasy zo strany rodičov, neustály zvyšujúci sa záujem detí o pohybové a tanečné aktivity sú odmenou za jej vynaložené úsilie. Počas svojej takmer 15-ročnej praxe absolvovala i niekoľko kurzov a školení. V roku 2013-2014 absolvovala aktualizačné vzdelávanie ,,Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre učiteľov materských a základných škôl“, taktiež absolvovala jazykový kurz v anglickom jazyku na Akadémií vzdelávania v Leviciach. Neuveriteľná skromnosť, pokora a láskavý prístup k deťom tejto rodenej Levičanky len podčiarkujú jej kvality ako človeka, pedagóga či kolegu.LUDVÍK SOUKUP pracuje v Základnej umeleckej škole Karola Pádivého ako učiteľ hry na saxofón a klarinet od roku 2007. Celý svoj učiteľský život sa s nadšením a láskou venuje práci s hudobne nadanými deťmi, ich vzdelávaniu a výchove. Jeho tvorivý prístup vo výchovno-vzdelávacom procese je vždy dobrým inšpirujúcim pomocníkom pre žiakov na ceste za objavovaním krásy hudby. Individuálny prístup ku žiakom, kvalitná metodika a vysoká odborná náročnosť sa odzrkadľujú na výsledkoch jeho žiakov pri reprezentácii školy na regionálnych a celoslovenských  súťažiach: Alexandra Tašárová – víťazka celoslovenskej prehliadky v hre na saxofón v Starej Ľubovni, Ondrej Valach – 1. miesto v súťaži dychových nástrojov Čarovná flauta v Nižnej. Jeho žiaci sú úspešní aj na konzervatóriách: Barbora Chovancová /konzervatórium Kroměříž/. Žiaci pána učiteľa obohacujú svojou hrou rôzne verejné kultúrne podujatia, koncerty, vernisáže, slávnostné schôdze a oslavy kultúrnych inštitúcii. Pán učiteľ patrí k ochotným a iniciatívnym učiteľom, stelesňuje múdrosť, spoľahlivosť, ústretovosť a prísnosť. Hudba mu vypĺňa celý jeho osobný aj pracovný život. Sám pôsobí v hudobnej skupine Erbetes quartet a od zvukov hudby si oddýchne len v kruhu svojej rodiny a na rybačke. Vedenie školy oceňuje aj jeho osobný vklad v hre detského a mládežníckeho dychového orchestra školy Dolls Band. V roku 2015 získal orchester 1. miesto v celoslovenskej súťaži Big Bandov Novácky talent.Ing. KATARÍNA SPAČKOVÁ pôsobí za školskou katedrou 21 rokov ako učiteľka technickej výchovy a matematiky, z nich 18 rokov pôsobí v ZŠ na Veľkomoravskej ulici. Venuje sa talentovaným žiakom, ktorých odborne pripravuje na matematické a technické olympiády. Svoje vedomosti si neustále dopĺňa štúdiom v odborných seminároch a kurzoch. Jej vyučovacie hodiny sú zaujímavé, pestré, obohatené modernými metódami a formami. Na dvere jej kabinetu zaklope počas roka najviac žiakov. Je to spôsobené najmä tým, že už dlhé roky pôsobí ako kariérna poradkyňa a žiaci si k nej chodia po cenné rady potrebné pri výbere ich ďalšieho smerovania. No v neposlednom rade je to aj preto, že je veľmi obľúbená, vždy s krásnym úsmevom na tvári a pripravená každému pomôcť či poradiť.  Ako triedna učiteľka dokázala svoju záľubu – lásku ku zvieratám, najmä koňom a psom – sprostredkovať aj svojim žiakom počas koncoročných školských výletov. Sú to práve tie momenty, ktoré sa žiakom natrvalo vryjú do pamäti. Jej empatia, profesionálny takt a ľudský prístup nielen k žiakom, ale aj ku kolegom z nej robia obľúbenú učiteľku a aj priateľskú kolegyňu.Všetkým oceneným pedagógom blahoželáme! 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!