Príbeh neslávnej jamy ešte nekončí

14. 8. 2018

V utorok 14. augusta 2018 informoval primátor Richard Rybníček prostredníctvom médií o aktuálnej situácii v súdnom spore medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra Real Trade, ktorá začala v roku 2008 s výstavbou podzemných garáží pri bývalom Dome armády. Po objave archeologického nálezu a jeho následnom vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku zostala na dotknutom mieste 4 roky neslávne známa jama. Jej príbeh je dlhý, komplikovaný a stále bez konca. Pozrite si záznam z tlačovej besedy a prečítajte si prehľad udalostí okolo tzv. Cellerovej jamy.

Časový prehľad udalostí okolo jamy pred Posádkovým klubom v Trenčíne:

Rok 2007

Mesto s investorom – spoločnosťou Tatra Real , a.s. uzatvára zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a zriadení vecného bremena, predmetom ktorej bolo zriadenie vecného bremena v prospech investora na pozemky pred Domom armády za účelom vybudovania garáží a zároveň záväzok mesta, že v budúcnosti uzatvorí kúpnu zmluvu o predaji predmetných pozemkov.  Pri Dome armády má vyrásť presklená obchodná galéria a pod ňou dvojpodlažná podzemná garáž.

V priebehu prípravných prác na projekte sa pôvodný investor rozhodol, že bude výhodnejšie aby konečné štádium realizácie projektu zabezpečovala jeho dcérska spoločnosť Tatra Real Trade, a.s. ako investor (v súčasnosti žalobca).

Október 2007

Na stavbu podzemných garáží pri bývalom Dome armády bolo vydané stavebné povolenie.

5. september 2008

Začína sa výstavba podzemných garáží. Stavba má byť ukončená do jedného roka. Investor bude za prenajaté pozemky počas stavby platiť mestu prenájom.

13. marec 2009

Počas stavby sa našli zvyšky vonkajšieho mestského opevnenia Trenčína zo 17.storočia. Podľa pamiatkarov ide na Slovensku o unikát. Nález sa stal Národnou kultúrnou pamiatkou. Rozhodlo o tom ministerstvo kultúry. Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) žiada zachovanie nálezu na mieste, investor ani mesto s tým nesúhlasia.

Vedia si však predstaviť, že by múr vyniesli na povrch a zakomponovali ho do úpravy priestranstva pred Domom armády. Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne túto možnosť vylúčil.

Apríl 2009

Stavba garáží je od decembra 2008 zastavená. Jama v Trenčíne zostáva. Nález archeológov zasypali, aby naň nepôsobili vonkajšie poveternostné vplyvy, ktoré by ho mohli poškodiť. 

Marec 2010

Podzemné garáže v strede mesta už Trenčín nechce. Najskôr malo v pešej zóne uprostred Trenčína vyrásť obchodné centrum s podzemnými garážami. Potom sa tam mali stavať len podzemné garáže. Napokon nebudú ani tie. Po pôvodných zámeroch zostal len obrovský kráter obkolesený plotom. Investor odstúpil od svojho zámeru a žiada od mesta náhradu za stratené investície.

Podľa vtedajšieho primátora Branislava Cellera (SDKÚ), mesto chce dať stavenisko do pôvodného stavu a navrchu urobiť malé námestie.

Koniec februára 2011

Mesto si od investora za nezrealizovaný projekt a rozkopané centrum neuplatňovalo žiadne sankcie, pretože situáciu nezapríčinil. Investor však teraz vymáha peniaze od mesta ako škodu za zmarenú stavbu. Mestu bol doručený platobný rozkaz, podľa ktorého má zaplatiť cez 1,2 milióna eur. Vydal ho Okresný súd v Trenčíne. Postup investora považuje mesto za protiprávny a podáva odpor.

30. september 2011

V uvedenej veci, známej pre obyvateľov Trenčína ako kauza „Cellerova jama“, sa uskutočnilo prvé pojednávanie. Investor žiada od mesta viac ako 1,2 milióna eur.

18. október 2011

Na koniec januára 2012 bolo odročené pojednávanie. Právna kancelária zastupujúca mesto žiada žalobu zamietnuť pre tzv. nedostatok aktívnej legitimácie žalobcu, teda že Tatra Real Trade nemá nárok na uplatňovanie si škody, pretože akékoľvek záväzky boli len medzi mestom Trenčín a pôvodnou spoločnosťou Tatra Real, s ktorou bývalé vedenie mesta podpísalo zmluvu o budúcej zmluve.

„Tatra Real sa následne snažil previezť tieto práva a povinnosti na dcérsku spoločnosť, avšak to sa nikdy nestalo, pretože neexistuje relevantné rozhodnutie mestského zastupiteľstva. Navyše, spôsob prevodu pohľadávky, teda preddavku za kúpu pozemkov v sume približne 185 tisíc eur, na dcérsku spoločnosť Tatra Real Trade vykonala v rozpore s občianskym zákonníkom,“ odôvodnil postoj mesta Martin Dočár z právnickej kancelárie GPL.

Mesto sa domnieva, že investorovi nevznikla škoda. „Nemožno hovoriť o škode, keď investor sám hovorí, že stavať vlastne môže. Navyše Krajský pamiatkový úrad investora upozornil, že na mieste je možnosť archeologického nálezu, a to ešte pred podpisom vecného bremena o výstavbe garáži. Napriek tomu si škodu pýta od mesta,“ dodal.

Február 2012

Mesto Trenčín zostáva s investorom v súdnom spore, Okresný súd v Trenčíne pojednávanie už tretíkrát odročil. Narastajú úroky a penále, čo ohrozuje finančnú situáciu mesta. Tatra Real Trade zvýšila požiadavku na odškodné na vyše dva milióny eur.

V kauze „Cellerova jama“ zrušil Stavebný úrad v Trenčíne stavebné povolenie. Trenčín ako prvý stavebný úrad na Slovensku použil paragraf 127 stavebného zákona. Ten hovorí, že ak dôjde k nálezu mimoriadne významnej pamiatky, stavebný úrad môže zmeniť alebo zrušiť vydané stavebné povolenie. Ak ho zruší, určí náklady, ktoré stavebník vynaložil na prípravu a uskutočňovanie stavby.

Okrem zrušenia stavebného povolenia pristúpilo mesto aj k vyrubeniu dane spoločnosti Tatra Real Trade za užívanie miestnych komunikácií vo výške 200 tisíc eur.

Máj 2012

Trenčianska jama robí dlhy, firma za ňu neplatí daň. Za nezasypanú jamu v centre Trenčína dlhuje spoločnosť Tatra Real Trade mestu 265-tisíc eur ako daň za užívanie verejného priestranstva.

20. jún 2012

Kauza Cellerova jama: Okresný súd dal za pravdu mestu.

Okresný súd v Trenčíne rozhodol, že mesto Trenčín nemusí zaplatiť spoločnosti Tatra Real Trade viac ako 1,23 milióna eur. Malo ísť o odškodnenie za to, že v centre mesta nemohol postaviť podzemné garáže s polyfunkčným objektom.

Okresný súd zaviazal mesto vyplatiť spoločnosti Tatra Real Trade „iba“ asi 220 000 eur, ktoré spoločnosť zaplatila mestu ako odplatu za zriadenie vecného bremena a preddavok.

Súd sa v prvom rade zaoberal platnosťou zmlúv. Dôvodom ich neplatnosti je ich rozpor so zákonom. Neboli schválené mestským zastupiteľstvom, hoci patria medzi najdôležitejšie právne úkony týkajúce sa majetku mesta,“skonštatovala v rozsudku sudkyňa Okresného súdu Trenčín Alena Bieliková.

V dôsledku neplatnosti zmlúv vznikla mestu povinnosť vrátiť žalobcovi všetko, čo bolo Mestu podľa týchto zmlúv investorom uhradené. Šlo o odplatu za zriadenie vecného bremena a o preddavok na kúpnu cenu. Súd však vzhľadom na námietku premlčanosti zaviazal mesto zaplatiť žalobcovi spolu iba 219 500 eur, teda o približne 30 000 eur menej ako získalo od investora.

Súd zamietol žaloby o uplatnenie náhrady skutočnej škody a ušlého zisku v celkovej sume takmer 1.630.000 eur.

Október 2012

Krajský stavebný úrad potvrdil rozhodnutie trenčianskeho stavebného úradu o zrušení stavebného povolenia pre spoločnosť Tatra Real Trade. Ide o najdôležitejší krok k tomu, aby sa jama v centre mesta stala minulosťou.

Krajský stavebný úrad zároveň rozhodol, že prípadné náklady investora má uhradiť štát, konkrétne Pamiatkový úrad SR. V tejto veci sa vedie aj súdny spor, kde spoločnosť od mesta žiadala vyše dva milióny eur. Mesto spor na Okresnom súde v Trenčíne vyhralo, čaká sa na verdikt odvolacieho, Krajského súdu v Trenčíne.

31. október 2012

Trenčín začal zasypávať jamu, ktorá už viac ako štyri roky hyzdila priestranstvo pri bývalom Dome armády. Na zasypanie bolo potrebných 1800 metrov kubických materiálu, ktorý mesto zabezpečilo sponzorsky. Platilo iba dopravu, takže zasypanie jamy vyšlo mesto namiesto plánovaných asi 20 tisíc iba 8 tisíc eur.

November 2012

Jama v centre mesta zmizla. Je zasypaná. Na jej mieste budú dočasne chodníky a tráva. 

Október 2014

Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v Trenčíne.

Nárok spoločnosti Tatra Real Trade, ktorá požadovala od mesta odškodnenie 1,7 milióna eur za údajne zmarenú investíciu, zamietol s tým, že mesto škodu nespôsobilo.

Krajský súd zaviazal mesto Trenčín zaplatiť Tatra Real Trade zábezpeku, ktorú spoločnosť vyplatila mestu za pozemky na základe zmluvy o budúcej zmluve. Tá bola podľa rozhodnutia súdu neplatná. Mestskí poslanci odobrili finančnú transakciu. Mesto teda muselo vyplatiť spoločnosti zábezpeku aj s úrokmi za sedem rokov. Šlo o sumu 330 493 eur.

December 2014

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bola 1. decembra 2014 doručená sťažnosť spoločnosti Tatra Real Trade, v ktorom namieta porušenie svojich základných práv Ústavy Slovenskej republiky.

O tejto veci rozhodoval senát v zložení: Milan Ľalík (predseda senátu, vtedajší podpredseda ústavného súdu), Marianna Mochnáčová a Peter Brňák.

August 2015

Ústavný súd vyhovel sťažnosti spoločnosti Tatra Real Trade, zrušil rozhodnutie Okresného súdu a Krajského súdu v Trenčíne a kauzu vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie. Prekvapujúce je, že mesto Trenčín o tomto kroku nemalo žiadnu informáciu.

Na margo rozhodnutia ústavného súdu stačí poukázať na stanovisko jedného z ústavných sudcov P. Brňáka, ktorý dal odlišné stanovisko. Mesto si myslí, že je v práve a súd by mal rozhodnúť v jeho prospech. 

November 2016

Okresný súd v Trenčíne o 180 stupňov zmenil svoje rozhodnutie spred štyroch rokov a z nevinného sa stal vinník.

Mesto Trenčín sa podľa nového verdiktu previnilo voči súkromnému investorovi a musí ho odškodniť mastnou sumou. Podľa vyjadrenia sudkyne okresného súdu sa pri novom rozhodnutí museli riadiť právnym názorom Ústavného súdu. Mesto sa proti rozsudku odvolá.

Podľa rozsudku okresného súdu je mesto povinné vrátiť žalobcovi časť odplaty za zriadenie vecného bremena, ktorá bola v predchádzajúcom konaní považovaná za premlčanú.

Zároveň okresný súd rozhodol o opodstatnenosti náhrady škody a ušlého zisku žalobcu, pričom o jej výške sa rozhodne samostatným rozsudkom na základe ďalšieho dokazovania. Mesto tak nevie v súčasnosti vyčísliť jej konečnú výšku. Isté je len to, že každým dňom rastie. Rozhodnutie súdu považuje trenčiansky primátor Richard Rybníček za veľkú kauzu a verejnú záležitosť, pretože to isté sa môže stať hociktorému inému mestu, obci, alebo aj občanovi Slovenska. S týmto prípadom oboznamuje vtedajšiu ministerku spravodlivosti aj prezidenta SR.

August 2018

Krajský súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu a Mesto musí platiť. Mesto dá na Najvyšší súd dovolanie!

Už 13. augusta Mesto uhradilo spoločnosti Tatra Real Trade 135 tisíc eur, čo je vrátenie odplaty za vecné bremeno (64 tisíc eur) + úroky z omeškania za 9 rokov (71 tisíc eur). Túto platbu muselo uskutočniť veľmi rýchlo, aby sa vyhlo exekúcii, čím by bolo ohrozené čerpanie eurofondov.

Okresný a Krajský súd podľa verdiktu Ústavného súdu uznali, že Mesto musí uhradiť i výšku škody – tú však v jednotlivých položkách bude musieť ešte na súde Tatra Real Trade dokazovať.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!