Pri kúrení nezabudnite na nový zákon o ochrane ovzdušia

21. 11. 2023

Od 1. júla 2023 je účinný zákon č.146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia, z ktorého pre občanov vyplývajú určité povinnosti.

Cieľom zákona je zlepšiť a udržať dlhodobo dobrú kvalitu ovzdušia a tak podporiť ochranu zdravia ľudí, znížiť emisie znečisťujúcich látok, obmedziť emisie pri zdroji a zlepšiť stav ekosystémov.

Povinnosti fyzických osôb

Ak prevádzkujete malý zdroj znečisťovania ovzdušia (malé spaľovacie zariadenie na tuhé, kvapalné alebo plynné palivo), máte povinnosť:

  • prevádzkovať kotol, kachle či piecku podľa návodu na obsluhu a v súlade podmienkami, ktoré vám určilo mesto v súhlase s prevádzkovaním zariadenia
  • spaľovať len palivá uvedené v návode na obsluhu
  • nespaľovať odpad ani palivá vyrobené z odpadu, ani znečistené drevo chemickými látkami
  • drevo spaľovať len vysušené do 25 % vlhkosti, čo zodpovedá asi 2-ročnému sušeniu
  • dodržiavať bezdymé spaľovanie, okrem rozkurovania a odstavovania
  • pre novobudované vykurovacie zariadenie na tuhé alebo kvapalné palivo zabezpečiť splnenie požiadaviek na dostatočný rozptyl emisií, čo znamená minimálnu výšku komína 6 m, prevýšenie nad strechu a rešpektovanie okolitej zástavby
  • v prípade opakovaného podnetu, podrobiť sa výkonu kontroly zariadenia zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP)
  • vykonať opatrenia na nápravu uložené mestom alebo SIŽP
  • na otvorenom ohnisku a vo voľnom priestranstve nespaľovať akýkoľvek materiál.

Nie spaľovaniu odpadu

Spaľovanie odpadu v domácich peciach, kotloch alebo v záhradných ohniskách uvoľňuje do ovzdušia nebezpečné znečisťujúce látky. Domácnosti nie sú, na rozdiel od spaľovní, vybavené drahými monitorovacími a filtračnými zariadeniami na zmiernenie negatívnych účinkov spaľovania.

Pri vykurovaní je v domácnostiach dovolené spaľovať len palivá, ktoré výrobca zariadenia uvádza v návode. Palivá by sme mali nakupovať iba od oficiálnych predajcov, ktorí môžu zabezpečiť požiadavky na ich kvalitu. Pri vykurovaní je zakázané spaľovať komunálny odpad a druhotné palivá (palivá vyrobené z odpadu). Škodlivé látky, ktoré vznikajú pri horení v našich domácnostiach a záhradách, neunikajú vysoko do atmosféry. Zvyčajne padajú späť blízko miesta horenia. Vdychujeme ich a konzumujeme spolu jedlom.

Zásady správneho kúrenia

Pri kúrení zariadeniami na tuhé palivo sušiť palivové drevo ideálne 2 roky, nespaľovať odpad, nastaviť regulačné klapky tak, aby vzduch prúdil k palivu, oheň nedusiť. Pri starých kotloch prikladať častejšie menšiu dávku, automatické a splyňovacie kotle naložiť doplna. Pravidelne čistiť kotol, komín a spalinové cesty. Používať moderný kotol či kachle. Udržiavať teplotu spalín za kotlom medzi 100 až 250°C. Nebyť ľahostajný k sebe ani k svojmu okoliu a zaujímať sa o to, čo vychádza z komína.

Podľa materiálov Projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!