Pozor na zmeny v parkovaní od 1. júla

26. 6. 2019

Bezplatné parkovanie pri cintoríne, zaradenie nových pásiem, upravená doba spoplatnenia a cien parkovania v centre. Tieto i ďalšie zmeny priniesla úprava nariadenia o parkovaní. Poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva 29. mája 2019 schválili aj termín začiatku regulácie na Juhu a Sihoti III a IV.

Cieľom úprav Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní je vylepšiť a zjednodušiť systém parkovania v meste pre rezidentov a upraviť podmienky tam, kde doterajšie opatrenia už neplnia regulačnú funkciu. Pripravené boli na základe pravidelného monitorovania situácie a podnetov od občanov či poslancov. Úpravy VZN začnú platiť od 16. septembra 2019, niektoré však už skôr, s účinnosťou od 1. júla to bude úprava cenníka a zmena prevádzkovej doby v pásme A.

Úprava prevádzkového času

Doteraz boli parkoviská v pásme A na Palackého, Hasičskej a Nám. SNP regulované od 8.00 do 18.00 h. Od 1. júla to bude celoročne od 9.00 do 24.00 h. Dôvodom úpravy je zabrániť, aby centrum nebolo počas celého víkendu zaplnené autami. Nechávajú ich tu často návštevníci barov od piatka niekedy až do nedele.

Centrum by nemalo byť určené iba na parkovanie vozidiel. Ak bude parkovanie regulované nepretržite, ľudia si rozmyslia, či pôjdu autom do mesta. Zmena reaguje aj na úpravu času pre vjazd zásobovacích vozidiel do pešej zóny do 9.30 h (namiesto do 11.00 h) s platnosťou od 1. júla 2019. Výhľadovo je zámerom mesta vylúčiť autá z Palackého ulice úplne a vytvoriť z nej promenádny priestor.

Pre menej vozidiel v centre

Výška ceny parkovného prirodzene ovplyvňuje vodičov pri voľbe miesta, na ktorom auto zaparkujú. Terajší stav v centre mesta, predovšetkým na Palackého ulici ukazuje, že cena parkovného 1 euro za 1 hodinu už prestáva byť regulačnou. Parkovisko začína byť plne obsadené. Pritom ide o parkoviská s vysokoobrátkovým režimom, kde by práve cena mala zabrániť viachodinovému státiu vozidiel.

Za úpravou ceny je aj snaha odbremeniť centrum od množstva vozidiel, presmerovať ich na iné parkoviská blízko centra, napríklad na Mládežnícku, Električnú, do parkovacieho domu, Rozmarínovú pri kostole či pod mostom, ktorých kapacita je nevyužitá.

Od 1. júla vodiči zaplatia 2 eurá za 1 hodinu parkovania, maximálna denná sadzba sa mení z 9 eur na 18 eur. Pre držiteľov parkovacích kariet (okrem Pásmo a Abonent dlhodobé v pásme) zostáva v platnosti zľava 50 percent na prvú hodinu parkovania v jeden deň v pásme A a B.

Aby rezidenti našli parkovacie miesto

Ceny abonentských parkovacích kariet budú približne o 30 percent vyššie. Každé mesto si chráni svojich občanov. Za úpravou je snaha poskytnúť rezidentom, občanom s trvalým pobytom v Trenčíne, väčší komfort pri parkovaní, ako aj nastaviť prísnejšie regulačné podmienky pre dochádzajúcich, či pre ľudí, ktorí tu žijú, ale podielové dane dostávajú sídla, odkiaľ prichádzajú a kde majú trvalý pobyt.

Ako uvádza Inštitút verejnej dopravy, nedostatok parkovacích plôch v mestách vyvolávajú hlavne prichádzajúci obyvatelia z okolia miest. Ak sa 1 tisíc obyvateľov blízkeho vidieka rozhodne prísť do mesta autom, tak potrebujeme pre nich 625 parkovacích miest, čo je takmer 1,25 ha mestského priestoru. Pri rezidentských kartách sa mení cena iba v prípade druhého a ďalšieho vozidla na byt. Ide o regulačné opatrenie, ktoré má obmedziť narastajúci počet vozidiel pre jednu domácnosť a docieliť, aby ľudia zvážili, či naozaj ďalšie vozidlo potrebujú.

Zmeny v parkovaní od 1. júla 2019

Prevádzková doba v pásme A celoročne od 9.00 do 24.00 h
Parkovné  
V pásme A 2 €/h
V pásme A maximálna denná sadzba 18 €/deň
V pásmach D, H maximálna denná sadzba 2,70 €/deň *
Parkovacie karty abonentské  
Abonent dlhodobé v pásme 130 €/rok alebo 45 €/tri mesiace
Abonent dlhodobé 240 €/rok alebo 80 €/tri mesiace
Abonent mesto okrem A a B 480 €/rok alebo 160 €/tri mesiace

* (t. j. 9-násobok hodinového parkovného tak ako v ostatných pásmach)

Parkovacie karty rezidentské s platnosťou na 1 rok/3 mesiace

TYP KARTY 1. KARTA NA BYT 2. KARTA NA BYT 3. A KAŽDÁ ĎALŠIA KARTA NA BYT
PÁSMO 20 €/7 € 70 €/24 € 200 €/67 €
PÁSMO A DLHODOBÉ 50 €/17 € 110 €/37 € 230 €/77 €
PÁSMO a MESTO okrem A, B 80 €/27 € 150 €/50 € 260 €/87 €
DLHODOBÉ 30 € /10 € 75 €/25 € 205 €/69 €
MESTO okrem A, B 80 €/27 € 150 €/50 € 260 €/87 €

 

Jednotná prevádzková doba celoročne

Pre lepšiu prehľadnosť bude zjednotená prevádzková doba v pásmach B, C, D, G, H a od 16. 9. 2019 aj J, a to od 0.00 do 24.00 h celoročne s tým, že víkendové a sviatočné dni budú spoplatnené iba vo večerných a nočných hodinách.

Cez deň zostane parkovanie bezplatné z dôvodu rodinných návštev. Riešenie vyhovelo podnetom občanov. Poukazovali, že práve cez víkendy, vo večerných a nočných hodinách, kedy je parkovanie bez úhrady, sa pri bytových domoch hromadili vozidlá a zaberali parkovacie miesta rezidentom s platnými kartami. Pre návštevy môže rezident vybaviť kartu Návšteva pásma, jej platnosť bude počas dvoch po sebe idúcich dní (nielen pracovných, ale aj víkendových).

Zmena hraníc pásiem B a C

Doterajšia línia pásma B končila až takmer pri križovatke s Piaristickou ulicou. Parkovacie miesta okolo múru Nemocnice pre obvinených a odsúdených v pásme B boli nevyužívané. Na druhej časti Súdnej ulice, zaradenej do pásma C, bol naopak miest nedostatok. Po úprave pásmo B končí už vstupom do nemocnice. Rovnako ako na celej Súdnej ulici, sú tieto miesta zaradené ako dlhodobé s prevádzkovou dobou v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h, a to od 16. 9. 2019.

Úhrada parkovného cez mobilnú aplikáciu

Pripravuje sa aj možnosť úhrady prostredníctvom mobilnej aplikácie, čím sa rozšíria doterajšie možnosti platby v parkomate, cez sms, platobnou kartou cez QR kód alebo webstránku. O spustení budeme včas informovať.

Nová kategória parkovacích miest

Označené budú ako Dlhodobé nočné, s režimom bezplatného denného a regulovaného nočného parkovania. Ide o miesta pri cintoríne (prípadne aj na inom vhodnom mieste), kde by parkovali cez deň bezplatne napríklad účastníci pohrebných obradov. Spoplatnením týchto parkovísk vo večerných a počas nočných hodín nájdu na nich dostatok voľných miest rezidenti s platnými parkovacími kartami a neobsadia ich vozidlá bez kariet či úhrady.

Regulácia Juhu a Sihote

S reguláciou parkovania na sídliskách Juh a Sihoť III a IV sa počíta od 16. septembra 2019. Na Sihoti bude terajšie pásmo H rozšírené o ulice Sihote III a IV: Žilinská, Pri Tepličke, Brigádnická, Pod Skalkou, Jasná, Pod čerešňami, Odbojárov, Sibírska, Pádivého, Ivana Krasku, Opatovská (úsek od podchodu pri Bille po most cez Kubranský potok). Na sídlisku Juh bude vytvorené nové pásmo J s ulicami: Saratovská, Novomeského, Jána Halašu, Šmidkeho, Západná, Liptovská, Šafárikova, Bazovského, Vansovej, Gen. Svobodu (od križovatky so Saratovskou, vrátane, po koniec ulice za Južnou), Lavičková, Mateja Bela, Kyjevská, Halalovka, Južná, Východná (od zastávok pod kostolom po bod vzdialený cca 90m za poslednou križovatkou vľavo).

Ide o časti mesta, kde reguláciu nebolo možné spustiť v prvej etape (v roku 2017), pretože počty parkujúcich vozidiel pri dennom aj nočnom sčítavaní prevyšoval počet existujúcich parkovacích miest. Nestačili by ani tie, ktoré by sa získali vyznačením na komunikáciách a dopravnými riešeniami. Situácia vyžadovala stavebné investície. Až po výstavbe nových parkovísk mesto pristupuje k regulácii. Počas dvoch rokov prebiehala výstavba a celkovo do termínu spustenia regulácie pribudne na Juhu viac ako 700 a na Sihoti III a IV do 200 parkovacích miest.

CENA PARKOVNÉHO NA JUHU A SIHOTI III A IV (PÁSMO H, J)
Základná sadzba parkovného za 1 hodinu 0,30 €
Maximálna denná sadzba 2,70 €

 

Parkovné zakúpite v parkovacích automatoch, prostredníctvom SMS, mobilnou platbou a cez mobilnú aplikáciu. Pri pravidelnom a dlhodobom parkovaní je výhodnejšie zakúpiť si parkovaciu kartu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!