Poznáme výsledky štúdie na prítomnosť protilátok voči vírusu SARS-CoV-2 u Trenčanov

23. 3. 2022

Až 99% z očkovaných účastníkov štúdie malo protilátky, pričom u neočkovaných to bolo necelých 42%. Hladina protilátok u očkovaných osôb bola takmer dvojnásobne vyššia v porovnaní s neočkovanými po prekonaní ochorenia. Tieto výsledky poukazujú na význam očkovania.

Možnosť bezplatne zistiť hladinu protilátok voči ochoreniu COVID-19 ponúkla v dvoch etapách neočkovaným i očkovaným Trenčanom nad 18 rokov spoločná štúdia mesta a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV). Prvá etapa štúdie sa začala koncom januára a druhá vo februári. Dnes už poznáme výsledky.

Ľudia, ktorí sa zaregistrovali do štúdie, si prevzali spolu 3 137 testovacích súprav. Domáci samotest vyžadoval len niekoľko kvapiek krvi z prsta. Takéto vzorky suchej krvi odovzdalo 3 013 ľudí, čo predstavuje 96,05% z počtu pôvodne prevzatých odberových súprav. Z toho bolo 1 291 účastníkov nezaočkovaných (42,85%) a 1 722 zaočkovaných (57,15%). Do štúdie sa zapojilo 1 215 mužov (40,33%) a 1 798 žien (59,67%). Vo vekovej kategórii 18-39 rokov sa štúdie zúčastnilo 888 ľudí (29,47%), vo veku 40 – 59 rokov 1 235 ľudí (40,99%) a v kategórii 60 a viac rokov to bolo 890 Trenčanov (29,54%).

Z celkového počtu 3 013 vzoriek bolo 74,48% pozitívnych na prítomnosť protilátok voči vírusu SARS-CoV-2. V skupine neočkovaných malo protilátky 42% ľudí a v skupine zaočkovaných to bolo až 99% ľudí.

Z výsledkov štúdie vyplýva, že u nezaočkovaných účastníkov štúdie, ktorí prekonali COVID-19, malo protilátky 81%. „Zaujímavá je skutočnosť, že u nezaočkovaných bez pozitívneho COVID-19 testu boli zistené protilátky u 13% účastníkov, čo znamená, že títo ľudia si neboli vedomí, že prekonali nákazu vírusom SARS-CoV-2,“ uviedol Juraj Kopáček, riaditeľ Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV.

Hladiny protilátok sa významne líšili medzi skupinami zaočkovaných účastníkov, ktorí dostali 2 dávky a 3 dávky vakcíny. Medián hladiny protilátok po dvoch dávkach (bez ohľadu na typ vakcíny) bol 5,72 S/C a medián po tretej dávke stúpol na hodnotu 8,36 S/C, čo znamená väčšiu ochranu.

Z odpovedí na otázky, ktoré účastníci uviedli v dotazníku pri registrácii do štúdie, vyplynulo, že pozitívny test na vírus SARS-CoV-2 malo vyše 38% z nich. Spomedzi neočkovaných to bolo 41,7% a v skupine očkovaných malo pozitívny test 36,1% osôb. Časť z nich sa ale nakazila ešte pred podaním prvej dávky vakcíny, čiže v tom čase nemohli byť chránení. V čase po podaní minimálne 1. dávky akejkoľvek vakcíny sa už nakazilo len 20,6% zaočkovaných. U ľudí, ktorí sa nechali vakcinovať aj 3. dávkou to bolo len 8%. „Najnižšie percento infekcií sa vyskytuje v skupine Trenčanov, ktorí boli aj zaočkovaní a aj prekonali infekciu COVID-19 (nezávisle od poradia), a to 4,1%,“ doplnil J. Kopáček.

Pomer očkovaných a neočkovaných ľudí v protilátkovej štúdii sa veľmi dobre zhoduje s reálnym pomerom očkovaných a neočkovaných v meste podľa údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne. „Na základe našich zistení môžeme teda s veľkou presnosťou vypočítať percentuálne zastúpenie ľudí v celkovej populácii mesta Trenčín, ktorí majú špecifické protilátky voči vírusu SARS-CoV-2. Z tohto výpočtu vyplýva, že v Trenčíne nebolo začiatkom marca 2022 približne 13 500 obyvateľov imúnnych voči ochoreniu Covid-19. A naopak, špecifické protilátky voči S-proteínu vírusu SARS-CoV-2 malo približne 76% trenčianskej populácie,“ spresnil riaditeľ Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV Juraj Kopáček.

„Štúdiu hodnotíme veľmi pozitívne z pohľadu spolupráce s mestom Trenčín a tiež z pohľadu ako zodpovedne k štúdii pristúpili občania mesta, ktorí sa do nej zapojili. Boli sme veľmi milo prekvapení prevedením a kvalitou odobratých vzoriek,” hovorí Juraj Kopáček z SAV. „Ľudia si odbery robili v domácnostiach, teda mali pokoj a dostatok času. Všetky vzorky, ktoré sa vrátili, sme boli schopní spracovať pomocou metódy ELISA a stanoviť v nich hladinu protilátok.”

Výsledok testu bol všetkým zaslaný e-mailom alebo SMS správou. Následne mali možnosť sa o svojom výsledku porozprávať s odborníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne a Fakultnej nemocnice Trenčín. Ďakujeme aj spoločnosti MobileTech za nezištnú spoluprácu pri posielaní hromadných SMS s notifikáciou o konaní štúdie a aj pri posielaní individuálnych SMS s výsledkom testu a tiež spoločnosti MINDWORX za konzultácie komunikačných materiálov.

Veríme, že štúdia občanom pomohla pri ich rozhodovaní sa, aké kroky môžu urobiť na ochranu svojho zdravia. “Myslím si, že toto bola dobrá ukážka spolupráce samosprávy s vedeckou inštitúciou s benefitmi pre obe strany a hlavne pre občanov, ktorí sa do štúdie zapojili,”  hovorí J. Kopáček.

Záverečnú správu štúdie zverejníme hneď po tom, ako bude publikovaná vo vedeckých článkoch v odborných časopisoch.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!