Pozemky i nehnuteľnosti môžu zmeniť majiteľa

26. 4. 2006

          Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 27. 4. 2006 prerokuje návrhy na predaj nehnuteľného majetku, o.i. zdravotného strediska na Ul. Halalovka a pozemku i zastavanej plochy v priestore medzi Ul. Sadová a Kragujevských hrdinov.


          Odborné komisie pri MsZ i mestská rada odporúčajú poslancom Mesta Trenčín predať pozemok a zastavanú plochu v priestore medzi Ul. Sadovou a Kragujevských hrdinov za 14 703 500 Sk spoločnosti Arman Intech Reality zo Serede. „Ide o pozemok málo využívaný mestom. V danej lokalite je zástavba polyfunkčnými objektmi v súlade s územným plánom mesta,“ zdôvodňuje návrh Gabriela Vanková, vedúca útvaru majetku mesta. Investor zo Serede ako účel kúpy pozemku a zastavanej plochy uvádza výstavbu polyfunkčného objektu, pozostávajúceho z hotela, dvoch polyfunkčných obytných domov a parkovacích miest pod celým objektom.


          Odborné komisie pri MsZ i mestská rada rovnako odporúčajú poslancom predať zdravotné stredisko na Ul. Halalovka. Na základe vyhláseného výberového konania s podmienkou garancie zachovania súčasného účelu využitia ako zdravotníckeho zariadenia boli na Mestský úrad v Trenčíne doručené v stanovenej lehote tri ponuky. Komisia, vymenovaná primátorom mesta, vyhodnotila ako najúspešnejšiu ponuku spoločnosti BIO-FIT, s.r.o. Trenčianske Teplice.


          „Najvyššiu cenu síce ponúkla spoločnosť z východného Slovenska, ale nesplnila povinnosť predloženia dokladu garantujúceho zachovanie poskytovania liečebno-preventívnej zdravotníckej starostlivosti, t.j. zdravotníckeho zariadenia, na základe čoho bol tento záujemca vylúčený z výberového konania,“ uviedla G. Vanková. Poslanci teda budú hlasovať o ponuke spoločnosti BIO-FIT za 15 551 000 Sk. Kupujúci sa zároveň zaväzuje zachovať súčasný účel využitia kupovaných nehnuteľností ako zdravotnícke zariadenie. V súčasnej dobe sú na priestory zdravotného strediska uzatvorené nájomné zmluvy s lekármi na dobu určitú, do 30.6.2006. Ak poslanci predaj schvália, kúpna zmluva bude s novým vlastníkom uzatvorená s účinnosťou od 1.7.2006, t.j. až po uplynutí doby platných nájomných zmlúv,“ dodáva vedúca útvaru majetku mesta.+ Ešte zimný pohľad na vstup do priestorov polikliniky na Ul. Halalovka, ktorá by mala zmeniť majiteľa.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!