Poslanci mestského zastupiteľstva zasadali

25. 8. 2005

           Na svojom riadnom zasadnutí sa vo štvrtok 25. augusta stretli poslanci trenčianskeho Mestského zastupiteľstva (MsZ). Rokovanie viedol primátor mesta Branislav CELLER.


          Úvod rokovania patril hlavnému kontrolórovi mesta Martinovi Bičanovi. Poslanci zobrali na vedomie jeho informatívnu správu o plnení uznesení MsZ v Trenčíne, v ktorej o.i. uviedol, že v kontrolovanom období bolo realizovaných 16 opráv uznesení MsZ. Hlavný kontrolór informoval poslancov aj o výsledkoch svojej činnosti v I. polroku a predložil plán kontrolnej činnosti na ostávajúcich šesť mesiacov roka, ktorý poslanci väčšinou hlasou schválili.


          Poslanci kladne zareagovali na protest okresného prokurátora Milana Marka proti zmene zriaďovacej listiny Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o., ktorú schválili vo februári tohto roku. Prokurátor napadol rozpor v zriaďovacej listine so zákonmi o sociálnej pomoci a obecnom zriadení. Podľa jeho vyjadrenia zariadenie sociálnych služieb, zriadené ako rozpočtová organizácia, nemôže mať pri rozhodovaní o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za ňu postavenie správneho orgánu. Rozhodovanie tu prináleží mestu, resp. primátorovi ako štatutárovi.


          V rámci majetkových prevodov poslanci o.i. schválili kúpu pozemku na Kiššovej ul. v Istebníku o výmere 4590 m² za cenu 6 300 000 Sk a pozemok na Soblahovskej ul. oproti areálu Mestského hospodárstva a správy lesov o výmere 10 035 m² za cenu 14 049 000 Sk. Oba pozemky Mesto Trenčín kúpi za účelom prípravy územia pre výstavbu rodinných domov pre rodiny z Orechového, ktoré opustia svoje pôvodné bydliská kvôli modernizácii železničnej trate.


          Poslanci MsZ zobrali na vedomie vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín k 30. 6. 2005. Vo vyhodnotení sa o.i. konštatuje, že Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2005 vrátane finančných operácií, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, dosiahol za I. polrok 2005 prebytok vo výške 98 875 000 Sk.


           Východiská rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2006 predstavil poslancom člen mestskej rady Ján Krátky. Poslanci zobrali jeho správu na vedomie a privítali najmä skutočnosť, že pre rok 2006 nebudú zvýšené sadzby dane z nehnuteľnosti, zvýšenie výnosov z miestnych daní chce mesto dosiahnuť najmä kontrolnou činnosťou.


          Poslanci MsZ schválili aj návrh zmluvy o spolupráci medzi mestom a obcou Zamarovce pri zabezpečovaní verejného poriadku v areáli Ostrova, ktorého časť spadá pod katastrálne územie Zamaroviec. K spracovaniu zmluvy došlo na základe sťažností občanov, podľa ktorých návštevníci Ostrova často rušili verejný poriadok, predovšetkým vo večerných hodinách počas konania kultúrnych a športových podujatí. Ak návrh zmluvy schvália aj poslanci Obecného zastupiteľstva v Zamarovciach, mestskí policajti v Trenčíne budú mať právo kontrolovať dodržiavanie verejného poriadku aj v častiach Ostrova, patriacich Zamarovciam.


          V závere svojho rokovania poslanci schválili návrh na vyradenie Materskej školy na Gagarinovej ul. zo siete škôl a školských zariadení k 31. 12. 2005. Namiesto škôlky bude v objekte zriadené spoločenské centrum trenčianskych seniorov.+ Rokovanie mestského zastupiteľstva viedol primátor mesta Branislav CELLER

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!