Ponuka práce vychovávateľky v Centre voľného času

10. 8. 2022

Centrum voľného času v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v Centre voľného času.

Názov funkcie: Vychovávateľ/ka – pracovný pomer na zastupovanie počas materskej dovolenky

Predpokladaný nástup: august/september 2022

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa, VŠ I. stupňa

Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v príslušnej kategórii vychovávateľ.

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • práca s PC
 • znalosť Aj  – vítaná
 • samostatnosť, kreativita, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, tímová spolupráca, flexibilnosť, zodpovednosť

Charakteristika pracovného miesta:  

 • vedenie športových, príp. tanečných záujmových útvarov
 • príprava a organizácia príležitostných aktivít
 • príprava a organizácia denných mestských táborov
 • organizácia predmetových olympiád vyhlásených MŠ SR
 • príprava a organizácia výchovno – vzdelávacích programov pre školy
 • zapájanie sa do projektov
 • konzultačná, poradenská a metodická činnosť

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o prijatie do pracovného pomeru:

 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní (kópie)
 • prehľad pedagogickej praxe
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Mzdové podmienky: od 1 028,50 € v závislosti od stupňa dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedený kontakt do 31.8.2022.

Kontakt:

Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová

riaditeľka Centra voľného času

Východná 9

91108 Trenčín

Tel: 032/743 3502

Mobil: 0902 911 174

e-mail: kasickova@cvctn.sk

 

Len uchádzači spĺňajúci všetky kvalifikačné predpoklady a požiadavky môžu byť telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!