Podnikatelia nenamietajú proti výške nájmu za letné terasy

13. 9. 2006

          Aj tento rok Mesto Trenčín prenajalo na svojom území pozemky za účelom zriadenia letných terás k existujúcim povoleným reštauračným prevádzkam.


          V roku 2005 bolo podľa slov vedúcej útvaru majetku Mesta Trenčín Gabriely Vankovej schválených 22 a v tomto roku 27 letných terás. Stúpajúci záujem o zriadenie terás bol najmä v centre mesta, čo závisí aj od typu povolených prevádzok v tejto lukratívnej lokalite (reštaurácie, kaviarne a pod.).


          Za minulý rok mesto získalo za prenájom letných terás príjem vo výške 220 000 Sk, tento rok sa črtá príjem približne vo výške 240 000 Sk. Mesto Trenčín prenajíma letné terasy v zmysle svojho všeobecne záväzného nariadenia za cenu nájmu 600, 300 a 200 Sk/m²/rok. Ceny nájmu sú stanovené podľa pásiem, na ktoré je územie mesta rozdelené. Zároveň je záujemca o zriadenie letnej terasy povinný uhradiť jednorazovo správny poplatok vo výške 500 Sk za zvláštne užívanie verejného priestranstva v zmysle platnej legislatívy.


          „Jedna terasa zaberá v priemere 60 m², za jednu terasu zaplatí nájomca za letné obdobie, za 4 letné mesiace, približne 12 000 Sk. Nájomné za zriadenie letných terás sme určili 1. 1. 2005 a doteraz nebolo menené. Od podnikateľov nemáme námietky proti jeho výške,“ uzatvára svoju informáciu G. Vanková.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!