Počas Jesenného upratovania 2018 sme vyzbierali 367 ton odpadov

30. 1. 2019

Organizované jesenné upratovanie sa v meste konalo od 22. septembra do 10. novembra 2018.

Z 85 stanovíšť, na ktorých boli podľa časového harmonogramu umiestňované vždy v sobotu dva veľkoobjemové kontajnery, bolo vyvezených 118 kontajnerov s objemným odpadom a 84 kontajnerov s biologicky rozložiteľným odpadom.

Objemný odpad bol zneškodnený uložením na skládke Spoločnosť Stredné Považie, a. s. „Luštek“ Dubnica nad Váhom.

Biologicky rozložiteľný odpad bol zhodnotený na kompostárni v Trenčíne.

Nebezpečné odpady boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov v Trenčíne na Zlatovskej ulici 2200 a následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie.

Celkové náklady na Jesenné upratovanie 2018 vyšli mesto na 29 723,69 eur.

Útvar stavebný a životného prostredia všetkým občanom i organizáciám, ktorí sa zapojili do tejto akcie, srdečne ďakuje.

Prehľad o zozbieranom množstve jednotlivých druhov odpadu a históriu organizovaných upratovaní od roku 2014 dodnes nájdete aj v najnovšom vydaní INFO TRENČÍN na strane 6.

historia odpadu

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!