Počas jarného upratovania bolo zozbieraných takmer 400 ton odpadu

6. 8. 2018

Jarné upratovanie 2018 sa konalo na území mesta od 7. apríla do 29. mája. Najväčšiu časť z vyzbieraného odpadu tvoril objemný odpad (239,86 t), ktorý bol zneškodnený uložením na skládke „Luštek“ pri Dubnici nad Váhom.

Biologicky rozložiteľný odpad (137,39 tony) bol zhodnotený v kompostárni v Trenčíne a nebezpečné odpady boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov na Zlatovskej ulici a následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie.

Z toho viac ako 4 tony tvorili obaly obsahujúce nebezpečné látky, necelé 2 tony vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, viac ako 7 ton vyradené elektrické a elektronické zariadenia a 0,385 tony vážili ostatné nebezpečné odpady.

Z 85 stanovíšť veľkoobjemových kontajnerov bolo vyvezených 197 kontajnerov s objemným odpadom, 36 vývozov bolo s biologicky rozložiteľným odpadom.

Celkové náklady vynaložené na toto jarné upratovanie boli vyčíslené na 28 559,89 eur. Ako informoval Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ, upratovanie prebehlo bez výraznejších problémov, za čo patrí poďakovanie všetkým občanom i organizáciám, ktoré sa do tejto akcie zapojili.

Najbližšie organizované upratovanie bude na jeseň. Jeho harmonogram nájdete v septembri na www.trencin.sk v časti Pre občanov – Odpady. Prvé termíny budú zverejnené aj v najbližšom vydaní novín INFO TRENČÍN.

jarné upratovanie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!