Plánujete si postaviť nehnuteľnosť?

10. 1. 2020

Ak ste rozhodnutí stavať a realizujete všetky kroky k vydaniu stavebného povolenia, venujte pozornosť informáciám, ako – v súlade s legislatívou – ideálne zdaniť stavebné pozemky.

Mestský úrad zaznamenáva v tejto súvislosti prípady, keď je pre účely dane z nehnuteľností zdanená veľká výmera stavebného pozemku. Podľa zákona sa zdaňuje pozemok, ktorý je uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

Konkrétny príklad

Ak máte napríklad záhradu p. č. 300/1 o výmere 700 m2, uvedené číslo parcely s uvedenou výmerou sa dostane do vydaného stavebného povolenia a tu vám vzniká povinnosť zaplatiť ročnú daň za celú výmeru tohto pozemku, čo predstavuje ročnú daň z nehnuteľností 408,95 eur. V tomto prípade nemôže Mesto Trenčín ako správca dane brať do úvahy, že zastavaná plocha stavby je 250 m2. Platiť daň z nehnuteľností musíte za celú výmeru, teda 700 m2. Existuje tu však možnosť, ako v súlade s platnou legislatívou platiť ročnú daň z nehnuteľností za nižšiu výmeru pozemku. Ak zostaneme pri rovnakom príklade, je potrebné postupovať takto:

  • geometrickým plánom po konzultácií a odporúčaní stavebného úradu odčleniť z parcely 300/1 novú parcelu 300/2, ktorá bude obsahovať zastavanú plochu stavby, prístupovú cestu a inžinierske siete k stavbe spolu vo výmere napr. 300 m2,
  • uvedený geometrický plán zapísať do katastra nehnuteľností,
  • s novým listom vlastníctva na parcelu 300/2 vo výmere 300 m2 a ostatnými požadovanými náležitosťami požiadať stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia,.
  • po vydaní a správoplatnení stavebného povolenia je potrebné k 1. 1. nasledujúceho bežného zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na stavebný pozemok, teda v tomto prípade na parcelu 300/2 – stavebný pozemok vo výmere 300 m2,  čo predstavuje ročnú daň 175,26 eur a za parcelu 300/1 – záhrada vo výmere 400 m2, čo predstavuje ročnú daň 21,24 eur.

V porovnaní uvedených stavebných pozemkov to predstavuje nižšiu daň z nehnuteľností za stavebný pozemok o 233,69 eur. Samozrejme, za jeden rok. Ak staviate viac ako jeden rok, tak úspora finančných prostriedkov z dane z nehnuteľností za stavebný pozemok sa násobí počtom rokov, čo už predstavuje značnú sumu peňazí.

Pripomíname, že daň z nehnuteľností za stavebný pozemok sa platí každoročne až do vydania kolaudačného rozhodnutia. Po vydaní a správoplatnení kolaudačného rozhodnutia je opätovne potrebné k 1.1. nasledujúceho bežného zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, a to podľa skutkového stavu nehnuteľností.

Pozor! Rozhoduje dátum právoplatnosti stavebného a kolaudačného rozhodnutia, pričom na vyrubenie dane z nehnuteľností je v uvedených prípadoch rozhodujúci stav k 1.1. bežného zdaňovacieho obdobia.

Ak máte ku zdaňovaniu stavebných pozemkov akékoľvek otázky, môžete ich osobne prekonzultovať aj u správcu dane – Mestský úrad Trenčín, útvar ekonomický, Ing. Ján Margetín.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!