Pandémia má aj ekonomické dopady na život v meste

8. 4. 2020

Prognóza potenciálnych vplyvov pandémie na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020 počíta pre mesto Trenčín s tromi scenármi. Prognózu vydala koncom marca Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Primátor Trenčína Richard Rybníček považuje za reálny tretí a teda najhorší scenár.

„Mimoriadna situácia, ktorá vznikla v súvislosti so šírením koronavírusu ovplyvňuje a má dopady na všetky oblasti života mesta. Samozrejme, na prvom mieste musí byť vždy ochrana obyvateľov a ich zdravia. A tiež ochrana našich zdravotníkov, lekárov, sestričky a všetkých tých, ktorí sú v prvej línii. Teda aj predavačiek, lekárnikov, policajtov, hasičov, smetiarov a podobne. Ako primátor mesta však musím venovať mimoriadnu pozornosť aj ďalším dopadom, ktoré táto situácia každodenne prináša. Ihneď po zatvorení podnikov a prevádzok nám bolo jasné, že stojíme na prahu veľmi vážnych rozhodnutí. Vírus postupne ničí ekonomiku štátu, podniky a prevádzky. Zamestnancov pripravuje o prácu. Samosprávy sú od fungujúcej ekonomiky závislé, preto očakávam rekordné výpadky na strane ich príjmov,“ hovorí primátor Trenčína, pre ktorého prognóza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nebola veľkým prekvapením. „Tým, že poznám a pozorne sledujem aktuálnu situáciu musím konštatovať, že za reálny považujem tretí, najhorší scenár vývoja, ktorý počíta s výpadkom príjmu z podielu na dani z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na rok 2020 pre Trenčín vo výške viac ako 26 %, čo je výpadok alebo mínus 6,3 milióna eur. Z akéhokoľvek lepšieho vývoja sa, samozrejme, budem veľmi tešiť,“ skonštatoval R. Rybníček.

Čisto matematicky – spomínaný výpadok 6,3 milióna eur znamená celoročnú prevádzku 16 materských škôl, Základnej umeleckej školy K. Pádivého a Centra voľného času v Trenčíne.

Príprava „krízového“ rozpočtu

Aktuálne mesto pripravuje návrh „krízového“ rozpočtu. Všetky doteraz prijaté opatrenia majú negatívny dopad na ekonomiku a rozpočet mesta. Znižujú jeho príjmy alebo zvyšujú výdavky. Ide napríklad o mestskú hromadnú dopravu dočasne zadarmo, zrušenie plateného parkovania, dezinfekciu autobusov, verejných priestranstiev, pozastavenie platieb za školské kluby detí, jedálne, umeleckú školu a centrum voľného času, detské jasle, vyššie výdavky na zabezpečenie čistoty a ochrany v zariadeniach sociálnych služieb a podobne.

Časť výpadku príjmov môže mesto vyrovnať prioritne veľmi dobrým hospodárskym výsledkom za minulý rok vo výške 2,7 mil. eur. Na preklenutie dočasného výpadku príjmov má možnosť čerpať kontokorentný úver s úverovým rámcom 2,5 mil. eur. Ten musí byť ale do 31. 12. 2020 splatený.

Úsporné opatrenia

Budú sa týkať napríklad údržby komunikácií a objektov mesta, starostlivosti o zeleň, ale aj nákupu nového vybavenia napríklad do krytej plavárne. Dotácie z rozpočtu, napr. na kultúru, šport, sociálnu oblasť a mládež mesto pozastavilo. „Je možné, že úsporné opatrenia sa dotknú aj zamestnancov mesta a jeho mestských organizácií. Zvažujeme všetky možnosti,“ povedal R. Rybníček.

„Každú objednávku alebo pripravovanú zmluvu na dodanie prác alebo služieb posudzujeme, či je nevyhnutná alebo môže byť dočasne odložená. Individuálne posudzujeme aj prípravu a realizáciu investičných akcií s výnimkou tých, ktoré sú financované cez fondy. Tie chceme začať realizovať ihneď, ako to bude možné. Nie je to jednoduché,“ konštatuje primátor s tým, že zabezpečenie základných činností a služieb je prvoradé. „V rozpočte na rok 2020 máme veľa investícií, ktoré je potrebné zrealizovať bez ohľadu na vzniknutú situáciu, sú nevyhnutné. Naopak, niektoré člen nášho pracovného tímu pre ekonomiku a krízový rozpočet správne nazval „investíciami pre lepšie časy“. Boli by sme veľmi radi, ak by sa mohli zrealizovať aj tieto už v tomto roku, čo však teraz nie je isté a myslím si, že budú musieť počkať,“ dodal.

Miestne dane

Daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa v našom meste už upravovali koncom roka 2019. S ďalším navyšovaním sa aktuálne neuvažuje. Právnickým osobám mesto umožnilo uhradiť v tomto roku daň z nehnuteľností na 4 splátky tak, že posledná je splatná až do 30. 10. 2020. V prípade fyzických osôb zostanú 2 splátky, ich splatnosť sa ale posunie. Prvá splátka bude splatná do 31. 8. a druhá až do 30. 10. 2020. Tento príjem je pre mesto mimoriadne dôležitý na zabezpečenie základných služieb a činností, napríklad mestskú hromadnú dopravu, údržbu zelene, verejné osvetlenie a podobne.

Podobnosť s rokom 2010

„Vo veľmi zložitej, môžem povedať katastrofálnej finančnej situácii, som na konci roka 2010 nastupoval do funkcie primátora mesta. Teraz, po desiatich rokoch, sa k nej pre pandémiu koronavírusu približujeme opäť. Verím však a som presvedčený, že s pomocou občanov a podnikateľov mesta, ale aj s pomocou štátu vzniknutú situáciu zvládneme, dokážeme sa s ňou vysporiadať a nepoloží nás na kolená. Od štátu očakávame, že nám bude kompenzovať výpadky našich príjmov a tiež zvýšených výdavkov, ktoré sú spôsobené vzniknutou situáciou a prijatých opatrení. Rovnako ako štát poskytne kompenzácie podnikateľom, očakávame, že ich poskytne aj samosprávam, napr. vo forme dotácií na výpadok podielu na dani z príjmov fyzických osôb,“ zdôrazňuje primátor, ktorý zároveň oceňuje, že štát operatívne rieši vzniknutú situáciu územných samospráv, napr. v oblasti zákonných podmienok rozpočtov a dlhovej služby.

„Veľmi ma teší to množstvo solidarity a vzájomnej pomoci, ktorú si naši obyvatelia, ale aj celý národ teraz poskytuje a preukazuje. O to cítim väčšiu zodpovednosť a povinnosť spraviť si svoj diel práce a mesto uchrániť pred kolapsom,“ dodal R. Rybníček.

 

Prognóza potenciálnych vplyvov pandémie na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020 pre mesto Trenčín – jej autorom je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť:

Tri rôzne scenáre možného vývoja kombinujú pokles reálneho HDP a vládne opatrenia v rôzne dlhom trvaní.

Scenár 1: pokles HDP o 1,3 % + opatrenia v trvaní jeden mesiac

Scenár 2: pokles HDP o 5 % + opatrenia v trvaní dva mesiace

Scenár 3: pokles HDP o 10 % + opatrenia v trvaní tri mesiace

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!