Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Trenčín

7. 2. 2022

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania oznamuje dotknutým orgánom a  širokej verejnosti  prerokovanie Zmien a doplnkov č. 7  Územného  plánu mesta Trenčín.

Proces obstarania Zmien a doplnkov č. 7 (ďalej len ZaD č. 7) vyplynul z uznesenia Mestského zastupiteľstva (MsZ) Trenčín č. 683 zo dňa 12. 12. 2012, ktorým sa schvaľoval platný Územný plán mesta (ÚPN) Trenčín, ďalej z ustanovení §30 ods. 4  a §31 zákona, ktorým je orgán územného plánovania povinný pravidelne, najmenej však raz za 4 roky preskúmať schválený ÚPN, uznesení MsZ, ktorými sa schvaľovali zmeny a doplnky ÚPN č. 1 až č. 6 a uznesení MsZ, ktorými sa schválilo obstaranie Zmien a doplnkov č. 7.

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania podal listom zo dňa 31. 1. 2022 Oznámenie o strategickom dokumente Okresnému úradu v Trenčíne – Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Nutnosť obstarať, spracovať, ukončiť a schváliť v orgánoch mesta  Zmeny a doplnky č. 7 k ÚPN mesta vyplynula z potreby zosúladiť územno – technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia s novými skutočnosťami a požiadavkami vlastníkov, investorov a vybraných orgánov, ako aj potreba opraviť zrejmé chyby a zapracovať skutočnosti vyplývajúce z rozhodnutí v zmysle stavebného zákona.

Podľa § 22 ods.1  žiadame dotknuté orgány  jednotlivo a širokú verejnosť o písomné stanovisko k predkladaným Zmenám a doplnkom č. 7 k ÚPN mesta Trenčín, ktoré sú k nahliadnutiu aj na Útvare územného plánovania MsÚ Trenčín. Lehota na doručenie stanoviska je 30 dní odo dňa zverejnenia na úradnej a elektronickej tabuli mesta, teda do 7. marca 2022. Po tejto lehote nebude na doručené stanoviská verejnosti prihliadané.

Zároveň, mesto Trenčín ako orgán územného plánovania zvoláva verejné prerokovanie spojené s odborným výkladom  spracovateľa, ktoré sa uskutoční v utorok  22.  februára 2022  o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ v Trenčíne, Mierové nám. 2, 1. poschodie.

V prípade nepriaznivej pandemickej situácie sa prerokovanie uskutoční online formou s včasným zverejnením na webovej stránke mesta.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!