Odpad zo záhrad sa spaľovať nesmie

16. 11. 2022

Biologicky rozložiteľný odpad tvorí asi 40 až 50 % hmotnosti vzniknutého komunálneho odpadu, najmä v domácnostiach so záhradami. Na jeseň mnoho občanov vonku upratuje. Odpad zo záhrad vnímajú ako prírodný, vhodný na likvidáciu spálením. Spaľovanie odpadu je ale zakázané, aj toho záhradného.  

Nakladať s odpadmi môže ich pôvodca, vrátane obyvateľov, len v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (VZN).

Porušenie zákona

Spaľovanie odpadu, aj toho, ktorý vzniká v záhradách, je zakázané. Ak spaľujete odpad, porušujete minimálne jeden zákon. Vyplýva to zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a z Občianskeho zákonníka. Prevádzky, ktoré môžu spaľovať odpad, musia splniť prísne emisné limity, technické a prevádzkové požiadavky, ktoré určujú vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR.

Živiny vráťme do pôdy

Spaľovanie na záhrade nie je len legislatívny problém. Musíme si uvedomiť, že ním nenávratne zničíme hodnotné suroviny. Biologicky rozložiteľné odpady sa dajú jednoduchým spôsobom premeniť na kvalitné hnojivo plné živín a organických látok. Tieto sú nevyhnutné pri pestovaní akýchkoľvek plodín na záhrade. Surový kompost je vhodné aplikovať na pôdu na jeseň. Vyzretý kompost môžeme použiť kedykoľvek a nie len v záhradách ale napríklad aj primiešaním do zeminy k letničkám a k rastlinám v nádobách na balkónoch a terasách bytov.

Pozor na zdravie

Spaľovaním odpadu poškodzujeme aj náš majetok a zdravie. Pri spaľovaní vlhkého biologického odpadu unikajú do ovzdušia zdraviu škodlivé plyny ako sú oxid uhoľnatý, uhľovodíky alebo dechtové látky. Tieto môžu vo vyšších koncentráciách u ľudí vyvolať poškodenia nervového a imunitného systému a predstavujú riziko vzniku nádorových ochorení. Najviac ohrozenými sú ľudia s ochorením srdca alebo pľúc, seniori, malé deti, osoby s cukrovkou a tehotné ženy.

lístie na záhrade

Pozor na pokutu

V prípade, že občan spaľuje odpad, hrozí mu pokuta. Podľa zákona o odpadoch hrozí za takéto konanie pokuta pre fyzické osoby až do výšky 1 500 eur, pre právnické osoby od 4 tisíc do 350 tisíc eur.

Kam s lístím?

Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) ako lístie, tráva, drevný odpad, zvyšky po zbere z pestovania či zvyšky úrody zo záhradkárskych osád je dôležité svojpomocne kompostovať. BRO zo záhrad je možné tiež odkladať do veľkoobjemových kontajnerov počas jesenného upratovania. Konáre z orezov stromov a kríkov môžu občania mesta odovzdať v zberných dvoroch. Na bioodpad zo záhrad rodinných domov je  možné okrem kompostovania využiť službu odvozu cez bionádobu.

Spaľovanie biologicky rozložiteľného odpadu v záhradách narúša aj susedské vzťahy a v neposlednom rade zhoršuje kvalitu ovzdušia uvoľňovaním znečisťujúcich látok s negatívnym dopadom na zdravie všetkých obyvateľov. Viac informácií o kvalite ovzdušia nájdete na www.populair.sk a www.dnesdycham.sk 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!