Od pondelka budú jasle, škôlky a školy zatvorené

25. 2. 2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne vydal vyhlášky, ktorými nariadil opatrenia pri ohrození verejného zdravia aj pre mesto Trenčín.

Vyhláškou č. 9/2021 sa od 1. marca 2021 zakazuje

 • zriaďovateľom  a riaditeľom škôl a školských zariadení  prevádzkovať tieto zariadenia prezenčnou výučbou, vrátane detských jaslí

Zákaz sa nevzťahuje

 • na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

 

Podľa vyhlášky RÚVZ Trenčín č. 8/2021 sa v meste Trenčín od 1. marca 2021 zakazuje:

 • predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu,  vrátane ich predaja na odber so sebou,
 • organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri,
 • realizovanie akýchkoľvek stretnutí spojených  s konzumáciou pokrmov alebo nápojov,
 • výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • pohrebný obrad
 • bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania,
 • sobášny obrad, obrad  krstu do počtu 6 osôb, vrátane ich civilných verzií,
 • spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a pod.),
 • rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.

 

Podľa vyhlášky RÚVZ Trenčín č. 8/2021 sú všetci prevádzkovatelia zariadení povinní dodržiavať tieto opatrenia:

 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 1 zákazník na 25 m2 z predajnej plochy určenej zákazníkom (to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby),
 • ak predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m2, v prevádzke môže byť v jednom okamihu najviac 1 zákazník (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby),
 • zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladní, aby sa minimalizoval počet zákazníkov pred pokladňami,
 • samoobslužné predajne musia zabezpečiť odstupy medzi osobami v radoch, vrátane bočných odstupov minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti),
 • v interiéroch prevádzky zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch minimálne 2 m  (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!