O návrhu na predaj hotela Tatra rozhodnú poslanci

21. 6. 2006

          Súťažnú ponuku na Mestom Trenčín vyhlásenú verejnú obchodnú súťaž na predaj hotela Tatra v stanovenom termíne predložila len spoločnosť Slovakia Investment and Development, s.r.o. z Popradu. Komisia, ustanovená primátorom Branislavom CELLEROM deklarovala, že ponuka obsahovala všetky formálne náležitosti, ktorých splnenie bolo podmienkou vyhodnocovania. Keďže ponuku predložila jediná spoločnosť, komisia neurčovala poradie – odporučila túto ponuku prerokovať na mestskom zastupiteľstve. Stane sa tak 29. júna t.r.


          Mesto Trenčín vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na odpredaj hotela Tatra na základe rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva z 15. decembra 2005 s dôležitou podmienkou  pre budúceho vlastníka. Musí prebrať všetky záväzky viažuce sa k hotelu, hlavne nájomný vzťah, ktorý mesto v roku 1994 uzavrelo na dvadsať rokov so spoločnosťou Atlific Inc., s.r.o. Trenčín. Umelecké diela, ktoré sú v hoteli Tatra, ostanú vo vlastníctve mesta, nový vlastník musí zaručiť aj dostupnosť známeho nápisu na hradnej skale pre každého, kto o to požiada.


          Po vyhlásení súťaže Mesto Trenčín zadalo obchodnej spoločnosti Trefa s.r.o. Trenčín spracovanie informačného memoranda, obsahujúceho všetky informácie potrebné k tomu, aby sa záujemcovia mohli rozhodnúť a stanoviť cenu. Mesto Trenčín inzerovalo predaj od 4.5. do 20.6. t.r. vo vybraných denníkoch a týždenníkoch i na svojej oficiálnej webovej stránke. Mesto Trenčín oslovilo viaceré aj medzinárodné hotelové spoločnosti, informačné memorandum si zakúpili a právo zúčastniť sa verejnej súťaže využili štyria uchádzači.


          Konečnú ponuku predložila iba spoločnosť Slovakia Investment and Development, s.r.o. z Popradu. Splnila aj podmienku mesta a k dátumu predloženia ponuky zložila kauciu vo výške 30 mil. Sk. Spoločnosť ponúkla za hotel Tatra jeho vlastníkovi, Mestu Trenčín, 81 mil. Sk. O majetkovom prevode s konečnou platnosťou rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní 29. júna t.r.


          Hotel Tatra je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v zozname pamiatok. Ak poslanci majetkový prevod schvália, Mesto Trenčín prednostne osloví a ponúkne objekt na predaj ministerstvu kultúry za cenu, schválenú poslancami. Slovenská republika prostredníctvom ministerstva má predkupné právo na každú kultúrnu pamiatku, zapísanú v zozname. Ministerstvo sa musí do 30 dní rozhodnúť, či má alebo nemá záujem o kúpu. Ak neprejaví záujem, bude možné podpísať zmluvu s víťazom verejnej obchodnej súťaže, schváleným poslancami mestského zastupiteľstva.


          Odhady predstaviteľov Mesta Trenčín, že trhová cena hotela sa pohybuje vo výške minimálne 100 mil. Sk, sa ukázali ako nereálne. „Prišla iba jedna ponuka, vôbec nereagovali zahraničné hotelové siete. S najväčšou pravdepodobnosťou to znamená, že hotel Tatra nemá z hľadiska hotelierov až takú cenu, ako to cítia a vnímajú trenčianski patrioti. Po konzultáciách so spracovateľom informačného memoranda sme už tušili, že cenu posunie smerom dole aj nájomná zmluva, uzatvorená a platná do roku 2014. Považujeme ju však za nevýhodnú pre mesto, najmä jej konštrukciu, cenu za prenájom a jej nevypovedateľnosť,“ povedal B. Celler.


          Reálna ponuka na odpredaj hotela Tatra je 81 mil. Sk, Mesto Trenčín získalo od spoločnosti Atlific Inc. s.r.o. za dobu trvania nájomnej zmluvy spolu 38,3 mil. Sk.


x x x


Informačné memorandum si zakúpili:


1)      ATLIFIC Inc. s.r.o., Trenčín


2)      Slovakia Investment and Development, s.r.o.,  Poprad


3)      J&T Real Estate, a.s., Bratislava,


4)      Arman Intech Reality, s.r.o., Sereď


Mesto Trenčín oslovilo tieto nadnárodné hotelové spoločnosti:


1)      Accor – Francúzsko


2)      Best Western – USA


3)      InterContinental Hotels – V. Británia


4)      Carlson/Rezidor SAS (USA)


5)      Sol Media – Španielsko


Prvé dve spoločnosti na ponuku reagovali záporne, ostatné neodpovedali.


x x x


          Hotel Tatra v Trenčíne slúži verejnosti s malými prestávkami od roku 1901. Od prvopočiatku svojej existencie bol v rukách súkromného kapitálu, po roku 1948 prešiel do vlastníctva štátu. Mesto Trenčín ho získalo začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia bezplatným prevodom po zániku štátneho podniku Reštaurácie.


          V rokoch 1993-1994 mestská samospráva hotel zrekonštruovala, pričom si zobrala úver vo výške 90 mil. Sk. V roku 1994 ho prenajala spoločnosti Atlific Inc., s.r.o. Trenčín na 20 rokov za pevne stanovených zmluvných podmienok. Od tohto roku základné ročné nájomné, ktoré nájomca platí mestu, činí 3,5 mil. Sk a pohyblivá zložka sa pohybuje na úrovni približne 800 tisíc Sk.


          Mesto Trenčín má aj výdavky s touto nehnuteľnosťou, napr. s poistným. V roku 2004 sa pohybovali na úrovni 4 mil. Sk, pretože mesto financovalo aj opravy na budove.  Miestna samospráva teda nemá dostatočný príjem z tejto nehnuteľnosti a vzhľadom na pevnosť zmluvy do roku 2014 je tento nájomný vzťah pre mesto nevýhodný.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!