Neplatiči odídu s dlhým nosom

21. 9. 2005

          Každý obyvateľ Trenčína má v súlade so Zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch možnosť raz ročne zdarma odovzdať v Zbernom dvore Považskej odpadovej spoločnosti a.s. Trenčín na Zlatovskej ul. jeden meter kubický drobného stavebného odpadu. Táto výhoda sa netýka objektov, ktoré využívajú na podnikateľskú činnosť živnostníci a podnikateľské subjekty, ale len stavebných úprav alebo udržiavacích prác majetku občanov, ktorý nie je určený na podnikanie.


          Mnohé stavebné firmy, ale i občania v poslednom období zneužívali zberný dvor na odovzdávanie odpadu, ktorý vznikol pri podnikateľskej činnosti. V praxi to vyzeralo veľmi jednoducho – vodič vozidla plného drobného stavebného odpadu dokladoval troma – štyrmi požičanými občianskymi preukazmi, že vyhovel prosbe zákazníkov, ktorým jeho firma napríklad prerábala kuchynské jadro a zbavil ich starostí s odvozom odpadu. Že traja zo štyroch majiteľov „občaňákov“ len poskytli službu svojmu susedovi v rámci hesla „dnes ja tebe, zajtra ty mne“ a jadro majú „umakartové“ už tridsať rokov, skoro nikoho netrápilo. Naopak, majiteľ firmy si mädlil ruky, ako šikovne a zadarmo vyviezol drobný stavebný odpad zo stavebných úprav viacerých podnikateľských zákaziek.


+ KLAMEME SAMI SEBA


          V konečnom dôsledku však na takéto „čiernoty“ doplácajú všetci obyvatelia Trenčína cez rozpočet mesta. Jeden meter kubický drobného stavebného odpadu je totiž množstvo rovnajúce sa 1,2 tony. Náklady na odvoz a uloženie jednej tony takéhoto odpadu na skládku predstavujú takmer 2760 Sk. Mesto Trenčín ich hradí z vybratých poplatkov za odpad. No a ak sa vyššie uvedeným spôsobom vyhnú platbe, Mesto Trenčín musí načrieť hlbšie do pokladne a to všetko na úkor  napríklad nových chodníkov, zelene na sídliskách a podobne.


          Druhou kategóriou „šikovných“ sú občania – neplatiči poplatkov za komunálny odpad, ktorí bez štipky hanby navštevujú zberný dvor na Zlatovskej ul. Podľa evidencie osôb , ktoré v zbernom dvore odovzdali drobný stavebný odpad v poslednom období, 40% z nich nemá zaplatený poplatok za rok 2005 a 20% ani za predchádzajúce roky. Treba dodať, že s neplatičmi sa Mesto Trenčín vysporiada podľa zákona. V týchto dňoch postupuje pohľadávky na vymáhanie súdnym exekútorom.


+ AKO NEOKLAMEME SAMI SEBA


 


          Aby nedostatok finančných prostriedkov nebránil Mestu Trenčín kvalitne zabezpečovať služby, spojené so zberom, odvozom a uložením komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, okrem už spomínaných súdnych exekúcií v spolupráci s Považskou odpadovou spoločnosťou od 26. septembra tohto roku sprísni podmienky na bezplatné odovzdávanie drobného stavebného odpadu v zbernom dvore na Zlatovskej ul. Pri jeho preberaní zamestnanec mesta overí totožnosť občana a podľa databázy zistí, či má uhradený poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad nielen za rok 2005, ale i za roky predchádzajúce. Do evidencie zároveň občan uvedie, z akej činnosti odpad vznikol, aby sa dalo preveriť, či podal ohlásenie k stavebným úpravám, udržiavacím prácam alebo len „pomáha“ niekomu tretiemu. Neplatiči tak odídu nielen s dlhým nosom, ale priamo na seba upozornia a urýchlia tak proces vymáhania pohľadávok.


          Trenčania môžu drobný stavebný odpad  odovzdávať aj naďalej v pracovných dňoch (t.j. v pondelok až v piatok) v čase od 6.00 do 18.00 h. V sobotu a nedeľu bude zberný dvor zatvorený.


+ AKO PODAŤ OHLÁSENIE 


           Teraz si povieme, čo je to ohlásenie, prečo a kde ho treba podať. Na pomoc sme si prizvali odborníčku, Katarínu Markovú z Útvaru životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Trenčíne: „Ohlásenie treba podať kvôli drobnému stavebnému odpadu, ktorý vznikne pri stavebných úpravách alebo udržiavacích prácach, ako sú výmeny okien, presklievanie balkónov, opravy fasády, oprava a výmena strešnej krytiny, podláh a pod. Sú to v podstate všetky  práce, na ktoré netreba žiadať stavebné povolenie. Potrebné tlačivá si občania môžu vyzdvihnúť v Klientskom centre na prízemí hlavnej budovy mestského úradu, alebo ich nájdu na oficiálnej webovej stránke mesta. Vyplnené sú povinní odovzdať ako ohlásenie na Útvare životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne.“ 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!