Návrh zadania Územného plánu centrálnej mestskej zóny

26. 10. 2005

          Hlavným dôvodom pre spracovanie ÚPN CMZ Trenčín je potreba ďalej rozpracovať a detailizovať riešenia obsiahnuté v ÚPN SÚ Trenčín, schváleného mestským zastupiteľstvom v decembri 1998, ako aj zapracovať nové podnety, ktoré vznikli po jeho schválení. Ak poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní vo štvrtok 27.10.2005 návrh zadania ÚPN CMZ  schvália, bude sa môcť táto územnoplánovacia dokumentácia dopracovať vo všetkej postupnosti v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov.


         Územie centrálnej mestskej zóny je  definované v širšom meradle a siaha približne od ul.  Kukučínovej až po NS Družba. Táto  širšia definícia vyplýva z urbanistických princípov a daností. Tie určujú, že územie začlenené do centrálnej mestskej zóny má znaky polyfunkčnosti a ide o živý organizmus s mestotvornými prvkami, schopnými ďalšieho vývoja. Pre porovnanie a upresnenie treba uviesť, že napríklad sídliská predstavujú stabilizovaný urbanistický celok, ktorý sa skôr len dopĺňa, než by sa radikálne menil.


          V  ÚPN CMZ  ide predovšetkým o riešenie


–          územia, ktoré sa uvoľní po odstránení súčasnej železničnej trate, ako aj riešenie dopravnej a urbanistickej štruktúry novej zástavby v okolí preložky uvedenej železničnej trate


–          zástavby ľavého nábrežia Váhu


–          územia, ktoré sa uvoľní po zmene funkčného využitia areálu Kasární SNP


          Cieľom rozvoja územia centrálnej mestskej zóny je zvýšiť kvalitu životného prostredia pre ľudí a chrániť ich pred nepriaznivými vplyvmi vhodnou priestorovou organizáciou územia a vhodným využívaním funkčných plôch. K tomu treba o. i. zabezpečiť primerané zastúpenie plôch zelene a oddychu, pozdĺž toku Váhu zmeniť charakter zelene na mestskú parkovú zeleň, zlepšiť dopravnú obsluhu územia a súčasne vytvoriť podmienky pre skľudnenie cestnej dopravy v centrálnej mestskej zóne, zlepšiť statickú dopravu centra mesta zvýšením počtu parkovacích miest výstavbou hromadných garáží a pozdĺžneho parkovania na bulvároch, obklopených mestskou vybavenosťou.+ Centrálna mestská zóna, to nie je len Mierové námestie, ale územie približne od Kukučínovej ul. až po NS Družba.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!