Mestskí poslanci rokovali – Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

30. 6. 2005

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí vo štvrtok 30. júna schválili o.i. tieto návrhy:


–          novelizáciu VZN č. 10/2004 Rozpočet Mesta Trenčína na roky 2005-2007


(novelizáciu VZN č. 10/2004 Rozpočet  vyplynula z pozitívneho vývoja príjmovej časti rozpočtu a navrhovaných zmien vo výdavkovej – bežnej ako aj kapitálovej časti rozpočtu. Schválená zmena rozpočtu zvýšuje prebytok bežného rozpočtu t.j. rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami z doterajších + 2 920 000 Sk na + 11 877 000 Sk a zároveň znižuje  schodok bežného a kapitálového rozpočtu o 11 480 000 Sk. Rozpočtované prijatie úveru sa znížilo o 5 000 000 Sk, keď plánovaný úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na Kožušníckej ul. bude čerpaný až v roku 2006 resp. pri realizácii predmetnej investičnej akcie. V zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, na základe ktorého sú súčasťou rozpočtu aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie, je rozpočet  vyrovnaný)


–          novelizáciu VZN č. 2/2004 o Poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín


(VZN č. 2/2004 doteraz upravovalo poskytovanie dotácií predovšetkým na verejno-prospešné aktivity v oblasti športu, telesnej kultúry a záujmovej umeleckej činnosti. Prax ukázala, že je nevyhnutné upraviť podmienky pre poskytovanie dotácií na aktivity aj v oblastiach životného prostredia a školstva, výchovy a vzdelávania. Poskytovanie týchto dotácií rieši poslancami prijatá novela)


–          novelizáciu VZN č. 5/2003 o Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín


(Poslanci rozhodli, že doterajšie štvrťročné správy o plnení rozpočtu budú mestskému zastupiteľstvu predkladané polročne k 30.6. a v rámci záverečného účtu Mesta Trenčín k 31.12. Pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtové opatrenia doplnili o niektoré druhy príjmov, pri ktorých nie je potreba schvaľovania zmeny rozpočtu mestským zastupiteľstvom, ale dochádza k zmene v rovnakej výške v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. Poslanci rozhodli aj o možnosti použitia rezervného fondu i na vzniknuté havárie)


–          VZN č. 2/2005 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta.


(VZN č. 2/2005 bolo vypracovaný v súlade so zmenami v legislatíve. Vzhľadom k tomu, že v niektorých prípadoch dôjde k zvýšeniu sadzieb za prenájom nehnuteľného majetku mesta, prejaví sa to  i zvýšením plnenia v príjmovej časti rozpočtu mesta za prenájom majetku)


–          VZN č. 3/2005 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Trenčín.


(Doteraz malo Mesto Trenčín určené  miesta len na vylepovanie plagátov na voľby do NR SR. Vzhľadom na platnú legislatívu a blížiace sa voľby do orgánov samosprávnych krajov bolo potrebné nanovo upraviť uvedenú oblasť)


–          VZN č. 4/2005 o poriadaní verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí.


(Od 1. marca platí nová organizačná štruktúra mestského úradu, ktorá zrušila odbor kultúry, športu a cestovného ruchu a problematika týchto rezortov prešla na dva útvary – útvar kultúry a útvar školstva a sociálnych vecí. Vzhľadom na tieto zmeny v legislatíve, ako aj na niektoré praktické poznatky a problémy v oblasti verejnej hudobnej produkcie, poslanci schválili nové VZN)


–          novelizáciu VZN č. 2/2001 o Mestskej polícii v Trenčíne.


(K organizačnej zmene Mestskej polície v Trenčíne dochádza v dôsledku rozmiestnenia príslušníkov MsP do všetkých mestských častí na základe požiadaviek občanov. Otvorené sú vysunuté pracoviská na sídlisku Juh, na Zámostí a pripravuje sa otvorenie pracoviska na sídlisku Sihoť)+ Členovia MsP sú rozmiestňovaní do všetkých mestských častí podľa požiadaviek občanov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!