Mesto Trenčín vyhovie petícii proti výstavbe polyfunkčného objektu Magnus center

20. 6. 2005

           Zámer prestavby reštaurácie Kotva v susedstve zimného štadióna na polyfunkčný objekt firmou Magnus Center sa stretol s veľkou nespokojnosťou obyvateľov susedných panelových domov, ktorý vyvrcholil petíciou proti výstavbe, adresovanou primátorovi Trenčína Branislavovi CELLEROVI.


          Občania v petícii okrem iného uvádzajú, že realizácia prestavby v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie môže mať za následok porušenie statiky obytného domu na Nálepkovej ul. č. 4 a samotná funkčnosť objektu je v rozpore s predstavou akéhokoľvek bývania, pretože diskotéka, piváreň, kasíno, vináreň, reštaurácia, bowling, zásobovanie materiálom a tovarom, hlučnosť agregátov potrebných pre vzduchotechniku a pod. budú mať za následok neustálu neprimeranú hlučnosť.


          Primátor mesta po oboznámení sa s celou problematikou vydáva nasledovné stanovisko: „Riziká, o ktorých hovoria občania, sú pri tomto investičnom zámere veľké.  Útvar architektúry a stratégie síce vydal súhlasné stanovisko, ale po dôkladnom zoznámení sa s celou situáciou konštatujem, že mesto má zásadné námietky voči projektovej dokumentácii a nebude súhlasiť, aby stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu v rozsahu, v akom chce investor  tento projekt realizovať. Nemáme výhrady napríklad voči obchodným prevádzkam v objekte Kotvy, ale nemôžeme súhlasiť s realizáciou zariadenia, ktoré by generovalo problémy v živote okolia.“


          Primátor kategoricky zamieta aj úvahy o predaji pozemku s parkoviskom pred Kotvou: „To je absolútne neprijateľné. Parkovisko slúži ako plocha aj k zimnému štadiónu najmä pri zápasoch a tréningoch mládežníckych družstiev.“


          Podľa primátora investor bude musieť svoj zámer modifikovať, pokiaľ ho chce realizovať: „Stavebno-technické parametre posúdia iní. Ale normy presne definujú, ako ďaleko má byť stavba od susedného objektu a pod. My nemôžeme a ani nechceme zabrániť investorovi stavať na jeho pozemku, ale môžeme ovplyvniť rozsah, veľkosť a pod. tak, aby bola v súlade so záujmami všetkých občanov mesta v danej lokalite.“


          Územné konanie sa ešte nezačalo, ale primátor je rozhodnutý ako štatutárny zástupca Spoločného stavebného úradu v Trenčíne podpísať ho len vtedy, ak budú do projektu zapracované všetky oprávnené námietky ďalších účastníkov konania, medzi ktorými by nemali chýbať ani obyvatelia panelového domu na Nálepkovej ul. č. 4. „Mesto Trenčín petícii vyhovie. Rekonštrukcia Kotvy nie je principiálne v rozpore s územným plánom, ale kompetenciou mesta je právo posudiť, či je objekt v danej lokalite vhodný a v tomto prípade treba zohľadniť stanovisko občanov,“ dodal B. Celler.+ Kotvu delí od panelového domu len cesta a pás zelene.+ Pohľad na objekt Kotvy a parkovisko pred ním od zimného štadióna .

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!