Mesto Trenčín vyhlasuje 10. ročník verejnej súťaže „Stavba roka mesta Trenčín 2006“

8. 3. 2007

          Už desiatykrát Mesto Trenčín vyhlasuje verejnú súťaž „Stavba roka mesta Trenčín 2006″. Do súťaže môže byť prihlásené stavebné dielo kolaudované v roku 2006. Prihlášky môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá je vlastníkom stavby. Hotové dielo musí fotograficky zdokumentovať (minimálne tri fotografie z rôznych pohľadov) a priložiť zmenšenú (formát A3) základnú časť projektovej dokumentácie: situácia, hlavné pôdorysy a rez. K dokladom je potrebné dodať kópiu kolaudačného rozhodnutia. Vylúčené sú stavby vo vlastníctve Mesta Trenčín.


           Uzávierka súťaže je v piatok 23. marca 2007.


          Prihlášky do súťaže, vrátane príslušných príloh, nájdu záujemcovia u zamestnancov útvaru architektúry a stratégie MsÚ alebo na webovej stránke mesta www..trencin.sk. Vyplnené prihlášky s potrebnou dokumentáciou treba posielať na adresu:


Mestský úrad v Trenčíne


Útvar architektúry a stratégie


Mierové námestie č. 2


911 64 Trenčín


          Bližšie informácie môžu záujemcovia získať aj na tel. č. 6504 444 alebo po zaslaní otázok na e-mailovú adresu architekt@trencin.sk


Kritéria hodnotenia:


          Prihlásené stavebné diela bude spoločne posudzovať a hodnotiť odborná komisia, navrhnutá a schválená vyhlasovateľom súťaže. Zreteľ bude brať na celkový architektonický a stavebný výraz diela, začlenenie stavby do daného prostredia, kvalitu vykonaných prác, vhodnosť použitých stavebných materiálov a výrobkov a ďalšie kritériá, ktoré sú osobitné pre danú stavbu.


Ocenenie stavebného diela:


         Podľa štatútu súťaže prevezme víťazné dielo titul „Stavba roka mesta Trenčín 2006“ a víťaz získa diplom a vecný dar. V poradí druhý a tretí dostanú diplom a vecný dar. Komisia si vyhradzuje právo neudeliť cenu, resp. udeliť mimoriadnu cenu stavbe, ktorá zvlášť zaujme v niektorom z hodnotiacich kritérií. Súťažné stavby budú slávnostne vyhodnotené a následne prezentované v átriu Centra rozvoja mesta Trenčín (Farská ul. 10).+ Cenou Stavba roka mesta Trenčín 2005 sa po jednomyseľnom rozhodnutí poroty hrdí MG Rink na Hodžovej ul., občanmi nazývaný malý alebo Gáboríkov zimný štadión. Odborná porota sa zhodla, že z hľadiska architektúry ide o peknú a kultivovanú stavbu, ktorá má svoje čaro, ako celok je pôsobivá a dobre zakomponovaná do prostredia. Architektonicky je prínosom nielen pre Sihoť, ale celé mesto.


PRIHLÁŠKA

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!