Mesto Trenčín sa dištancuje od postupu Západoslovenskej energetiky

18. 7. 2007

          „Žiadame Vás, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach elektrickej energie, budú dňa 17.07.2007 v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod. bez dodávky elektrickej energie Saratovská a Šmidkeho ul. a dňa 19.07.2007 v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod. ulice J. Halašu, Novomeského, Saratovská a Šmidkeho.“


          Tento oznam zaslali ešte 11. júna faxom na Mestský úrad v Trenčíne pracovníci Služieb regionálnej správy sietí akciovej spoločnosti Západoslovenská energetika zároveň s prosbou, aby mestská samospráva oznam spôsobom obvyklým vyhlásila. I stalo sa. Mesto Trenčín oznam vyvesilo na svoju informačnú tabuľu, tak vývesnú ako aj elektronickú v dobrej viere, že napomôže v šírení tejto informácie medzi občanov mesta.


          Vypnutý elektrický prúd na jedenásť hodín v dňoch, keď nad Trenčínom rovnako ako nad celým Slovenskom panujú extrémne tropické horúčavy, pohol „žlčou“ už včera, teda 17. júla viacerým obyvateľom Saratovskej a Šmidkeho ul. a sťažnosti na dispečing Západoslovenskej energetiky  sa začali množiť. Službukonajúci dispečeri sťažovateľom s ľadovým pokojom odpovedali v tom zmysle, že spoločnosť si svoju oznamovaciu povinnosť splnila, pretože zaslala oznam o odstávke elektrickej energie Mestu Trenčín.


          Táto informácia sa nezhoduje so znením platnej legislatívy. Zákon o energetike o.i. zaväzuje prevádzkovateľa distribučnej a prenosovej sústavy povinnosťou „…oznámiť odberateľom začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie či prenosu elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia…“ Zo zákona jasne vyplýva, že ak je  Západoslovenská energetika, a.s. prevádzkovateľom distribučnej alebo prenosovej sústavy, je povinnosťou tejto spoločnosti oboznamovať odberateľov o prerušení dodávky energie a nie Mesta Trenčín, ktoré v tomto konkrétom prípade nie je ani odberateľom. Odberateľom je každý obyvateľ na danom území alebo podnikateľ s podnikateľskou prevádzkou, ak majú uzatvorenú zmluvu o dodávke elektrickej energie.


          „Mesto Trenčín nie je zo zákona povinné suplovať Západoslovenskú energetiku, ktorá má dostatočný výber možností ako odberateľov informovať. Ako akciová spoločnosť sú obchodnou spoločnosťou podobne ako iní podnikatelia v energetických odvetviach, ktoré napríklad o prerušeniach dodávky informujú svojich odberateľov priamo formou písomných oznamov,“ znie aj stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Trenčín Martina Bičana.


         Oznam, zverejnený na informačnej tabuli Mesta Trenčín, či už vývesnej alebo elektronickej (čo v praxi znamená jeho „zavesenie“ na oficiálnu webovú stránku mesta www.trencin.sk), nemal ambíciu stať sa plnohodnotným informačným zdrojom pre obyvateľov dotknutej lokality. Každý, kto tvrdí opak, zatvára oči pred realitou v podobe platnej legislatívy.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!