Mesto Trenčín opäť udelí dotácie na aktivity občanov a organizácií

18. 2. 2008

Mesto Trenčín udelí v roku 2008 v súlade s platným VZN č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín dotácie na aktivity v oblasti kultúry, školstva, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva a iné v celkovej sume  12 165 000 Sk.


 


Dotácie sa poskytujú na  základe písomnej žiadosti na predpísanom tlačive, podpísané oprávnenou osobou. Všetky požadované tlačivá môžu žiadatelia získať na príslušných útvaroch Mestského úradu v Trenčíne, alebo  zo stránky  www.trencin.sk.  Jednotlivé žiadosti o pridelenie dotácie je potrebné odovzdať v podateľni Metského úradu na Mierovom námestí č. 2 v Trenčíne alebo poslať poštou na uvedenú adresu do príslušného termínu.


Pre oblasť kultúry je určená celková suma 8 665 000 Sk. Uzávierka I. grantového kola bola 15. januára 2008. Grantová komisia zasadala 13. februára. Bude vyhlásené aj II. kolo prijímania žiadostí. Jeho termín bude včas zverejnený.


Na aktivity v oblasti telesnej kultúry a športu je vyčlenených celkovo 2 400 000 Sk. Z toho je na dotácie pre telovýchovné jednoty a športové kluby na činnosť   určených   2 000 000 Sk. Zvyšok, t.j. 400 000 Sk, je určených na reprezentáciu a výnimočné akcie. Kritériá sú určené samostatne pre individuálny a kolektívny šport a rekreačný šport. Uzávierka prijímania žiadostí je 29. februára 2008.


Ostatné granty sú smerované na školstvo, sociálne veci a na iné nešpecifikované programy. Uzávierka I. grantového kola v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania bola  15. februára a v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva 31. marca 2008


V prípade, že finančné prostriedky nebudú vo vyššie uvedených oblastiach v I.kole vyčerpané, bude vyhlásené aj II. kolo.


 Dotácie môžu byť poskytnuté len  za predpokladu, že ku  dňu podania žiadosti má subjekt vysporiadané záväzky voči mestu. Na poskytnutie dotácií nie je právny nárok. Dotácia sa  neposkytuje  politickým  stranám,  politickým hnutiam a ich koalíciám. Dotácia  vo výške nad 200 tisíc Sk musí byť menovite uvedená v rozpočte mesta na príslušný rok.


Spôsob rozdeľovania dotácií pre jednotlivé oblasti je zakotvený vo VZN č. 2/2004. Pre každú oblasť je určený špecifický bodovací systém, ktorý je vopred určený a známy. Žiadosti  o   poskytnutie  dotácie prerokovávajú  dotačné komisie menované primátorom mesta, príslušné pre danú oblasť poskytovanej dotácie a komisie Mestského zastupiteľstva, príslušné  pre  danú  oblasť  poskytovanej  dotácie. O poskytnutí dotácií rozhodne primátor na základe odporučenia komisií. Prerokovanie žiadostí sa uskutoční najneskôr do 40 dní od termínu uzávierky prijímania žiadostí. Žiadosti – projekty sú v jednotlivých oblastiach zvlášť bodované podľa stanovených kritérií. Dotácia môže byť udelená iba tomu žiadateľovi, ktorý dosiahne požadovaný počet bodov. Body sú udeľované podľa kritérií stanovených vo VZN 2/2004.   


Dotácie sa prideľujú na príslušný rok a v tom roku musia byť oprávneným subjektom aj použité. Možno ich poskytnúť právnickej alebo fyzickej  osobe – podnikateľovi, so  sídlom  alebo  trvalým pobytom  na území mesta.       (zm)


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!