Mesto Trenčín investovalo do škôl takmer 140 miliónov Sk

27. 2. 2006

          Zmena financovania základných škôl zo strany štátu v rámci prenesených kompetencií formou finančného príspevku (normatívu) na jedného žiaka priniesla od 1. júla 2002 aj v Trenčíne nový pohľad na ich fungovanie. Mesto začalo realizovať prijatú koncepciu školstva a uskutočnilo racionalizačné opatrenia, pretože v prvých ročníkoch každoročne klesá počet žiakov.


          Z tohoto dôvodu klesá aj celkový objem peňazí, ktoré školy dostávajú od štátu. Základné školy však dostali do kompetencie mestá, teda tie sa musia postarať napríklad o správu školských budov a nové investície. Mesto Trenčín vynaložilo zo svojho rozpočtu od prevzatia kompetencií v júli roku 2002 vrátane tohto roku na investície do škôl takmer 140 miliónov Sk. Najväčšou tohtoročnou investíciou je rekonštrukcia športového areálu na ZŠ Novomeského ul. v hodnote 40 mil. Sk.´


Základné školy, školské stravovanie a zariadenia pre záujmové vzdelávanie

v tis. Sk
2002 2003 2004 2005 2006 SPOLU:
        rozpočet  
1 Investície 25 2 024 8 433 45 310 44 500 100 292
2 Investície do tepelného hospodárstva 0 16 455 1 510 2 042     12 000 32 007
3 Poistenie – z rozpočtu Mesta 0 0 693 685 685 2 063
4 Opravy a údržby – z rozpočtu Mesta 0 0 390 1 936 0 2 326
5 Ostatné výdavky z rozpočtu Mesta   0 0 446 1 080 1 400 2 926
  S P O L U: 25 18 479 11 472 51 053 58 585 139 614


 


Investície do tepelného hospodárstva – najväčšie akcie  


          V roku 2003 bolo zrealizované zabudovanie meracej a regulačnej techniky a úpravy na kotlovej ochrane a rozdeľovačoch na materských a základných školách vo výške 16 455 tis. Sk v zmysle Plánu technického zhodnotenia na úseku tepelného hospodárstva a domového a bytového fondu.    


           V roku 2004 sa na rekonštrukciu strojného zariadenia kotolne na ZŠ Dlhé Hony preinvestovalo 1 510 tis. Sk.


           V roku 2005 sa na technické zhodnotenie kotolne na ZŠ Ul. P. Bezruča vynaložilo 1,5 mil. Sk a na úpravu vody a byt školníka na ZŠ Veľkomoravská ul. 542 tisíc Sk.


         Rozpočtovaná čiastka vo výške 12 mil. Sk na tento rok zahŕňa prostriedky na projektovú dokumentáciu a vybudovanie nových kotolní na ZŠ Novomeského ul., ZŠ Na dolinách, MŠ Kubranská cesta a drobných investícií.


          Ostatné výdavky z rozpočtu Mesta predstavujú výdavky na revízie zariadení v kryte CO, nákup požiarnej techniky a hasiacich prístrojov, výdavky na prevádzku školských plavární, knihy pre prvákov, školské súťaže a pod.

Najväčšie investičné akcie v tis. Sk:                                                         
1 ZŠ Kubranská – kanalizačná+vodovodná prípojka 1 169
2 ZŠ Opatová – plynofikácia 677
3 ZŠ Veľkomoravská – rek.sociálnych zariadení 2 379
4 ZŠ Veľkomoravská – rek.drevných otvorov 519
5 ZŠ Hodžova – športovo-rekreačný areál 16 623
6 Projekty pre ZŠ 4 349
7 ZŠ Veľkomoravská – športový areál 16 737
8 ZŠ Novomeského – športový areál 884
9 ZŠ Bezruča – bezbariérový prístup 4 228
10 ZŠ Na dolinách – strechy 2 892
11 ZŠ Novomeského – plaváreň 1 191
12 ZŠ Novomeského – strecha+CO kryt 1 821
13 ZŠ Novomeského – sociálne zariadenia 558
14 ZŠ Východná – sociálne zariadenia 416


          Mesto Trenčín taktiež žiada o finančné prostriedky z eurofondov na rekonštrukciu školských objektov vo výške 232, 6 mil. Sk. Tým chce prispieť nielen k zlepšeniu vzdelávacieho procesu na školách, ale i podnietiť rozvoj jednotlivých mestských častí. Stavebné úpravy sú zamerané na zvýšenie technického, energetického a technologického štandardu vybavenia stavieb, najmä na zateplenia objektov, výmeny okien a vstupných dverí, rekonštrukcie striech, rekonštrukcie hygienických zariadení, rekonštrukcie rozvodov kanalizácie, ústredného kúrenia, elektroinštalácie , výmeny svietidiel a pod. Renováciu na ZŠ Hodžova ul., ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Ul. P. Bezruča, ZŠ Veľkomoravská ul. a ZŠ Novomeského ul. by mesto spolufinancovalo sumou 12,2 mil. Sk. Projekty sú v procese posudzovania, žiadny doteraz nebol zamietnutý.


 


 


 


        

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!